Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6204. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe in o zadržanju izvedbe volitev nadomestnega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev, stran 17954.

Številka: Up-3832/07-5
Datum: 18. 12. 2007
S K L E P
Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki sta jo vložila Andrej Polak, Golnik, in Hinko Jenull, Ljubljana, na seji 18. decembra 2007
s k l e n i l:
1. Ustavna pritožba zoper sodbo in sklep Upravnega sodišča št. U 2451/2007 z dne 7. 12. 2007 se sprejme v obravnavo.
2. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvršitev sodbe Upravnega sodišča in v postopku pred sodbo izdanih izpodbijanih aktov, se zavrne.
3. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvedba volitev nadomestnega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev.
4. Ta sklep začne učinkovati z dnem vročitve Volilni komisiji Vrhovnega državnega tožilstva.
* * *
1. Upravno sodišče je v upravnem sporu zaradi varstva volilne pravice z izpodbijano sodbo odločilo o pritožbi predstavnika kandidature zoper odločbo Volilne komisije Vrhovnega državnega tožilstva in o tožbi zoper kandidatno listo za volitve nadomestnega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev in ju zavrnilo.
2. Pritožnika, predstavnik kandidature, in kandidat, ki ni bil uvrščen na listo kandidatov, to sodbo izpodbijata, ker naj bi jima bile z njo kršene pravice iz 23., 25., 43. in 44. člena Ustave ter iz 14. člena v zvezi z drugim odstavkom 15. člena Ustave. Zatrjujeta ustavno nedopustno omejevanje pasivne volilne pravice in ustavno neskladno razmejevanje med aktivno in pasivno volilno pravico. Izpodbijani sodbi očitata kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja ter kršitev pravice do pravnega sredstva. Upravno sodišče naj bi odločilo po roku, ki ga za spore v postopku kandidiranja določa zakon, in se naj ne bi opredelilo do bistvenih očitkov v pritožbi in v tožbi.
3. Senat Ustavnega sodišča je ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O njeni utemeljenosti bo odločalo Ustavno sodišče, ki bo presodilo, ali so bile z izpodbijano sodbo kršene človekove pravice oziroma temeljne svoboščine pritožnikov.
4. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izpodbijana sodba ter pred sodbo izdani izpodbijani akti, pritožnika dajeta z namenom zadržanja izvedbe nadomestnih volitev v Državnotožilski svet v delu, ki se nanaša na vrhovne državne tožilce. Utemeljujeta ga z navedbo, da bi bila za pritožnika v nasprotnem primeru izgubljena možnost kandidiranja na teh volitvah, zavarovati pa naj bi bilo treba tudi zakonitost dela Državnotožilskega sveta. Senat Ustavnega sodišča je predlog za začasno zadržanje izpodbijanih aktov zavrnil, ker je predlagan v obsegu, ki bi onemogočil nadaljevanje postopka volitev nadomestnega člana Državnostožilskega sveta izmed okrožnih državnih tožilcev, za kar pa pritožnika ne izkazujeta pravnega interesa. Zaradi preprečitve nastanka zatrjevanjih škodljivih posledic pa je Senat Ustavnega sodišča na podlagi drugega odstavka 40. člena v zvezi z 49. členom Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) odločil, kot izhaja iz 3. točke tega sklepa.
5. Senat Ustavnega sodišča je sprejel ta sklep na podlagi druge alineje drugega odstavka 55.b člena, 58. člena in drugega odstavka 40. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik senata mag. Miroslav Mozetič ter člana dr. Janez Čebulj in mag. Marta Klampfer.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik senata

AAA Zlata odličnost