Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 419-325/07-1 Ob-35340/07 , Stran 8147
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij, sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL in mladinskih aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog in Četrtnem mladinskem centru Bežigrad. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade. Mladinske aktivnosti so tiste skupinske prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim v Ljubljani. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – multikulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – prostovoljstvo, – samostojno odločanje. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti. Mladi v Ljubljani so osebe med 12. in 30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju Mestne občine Ljubljana. Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 5 sklopov: 1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti; Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim v Ljubljani. 1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih projektov. 1.3. Sklop C: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) svetovanje mladim, c) preprečevanje nasilja nad in med mladimi. 1.4. Sklop D: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih so Centri za socialno delo v Ljubljani. 1.5. Sklop E: mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog in Četrtnem mladinskem centru Bežigrad Mladinske aktivnosti v Četrtnem mladinskem centru Zalog in Četrtnem mladinskem centru Bežigrad so skupinske prostočasne aktivnosti, ki vsebujejo elemente preventivnega dela z mladimi in spodbujajo razvoj socialnih veščin. Aktivnosti so namenjene mladim med 12. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska razpisna področja: a) film in/ali fotografija, b) gledališče in/ali cirkuška delavnica, c) stripovska in/ali grafitarska delavnica, d) oblikovanje in vizualne komunikacije, e) glasba in/ali ples, f) ročne spretnosti, g) športne aktivnosti, h) pogovorne delavnice, i) izleti. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008 oziroma za obdobje 2008 do 2010. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri sklopih A, B in E: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), razen Centri za socialno delo, ki se lahko prijavijo pod sklop D, – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij – skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07), – študentske organizacije – ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije. Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri sklopu C: Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), ki pa ne izvajajo javne službe. Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu pri sklopu D: Vlagatelji so lahko Centri za socialno delo na območju MOL, ustanovljeni po Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP). III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop A: – vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 12. in 30. letom starosti, – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2008 ne sme presegati 6.500 € v okviru posamezne vloge, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2008 ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – lokalna mladinska aktivnost v obliki enoletnega projekta mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2008, v obliki triletnega programa pa najkasneje do 31. 12. 2010, – posamezen vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop B: – vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 12. in 30. letom starosti, – udeleženci aktivnosti so mladi, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2008 ne sme presegati 1.500 € v okviru posamezne vloge, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje s strani drugih sofinancerjev, – vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge: a) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja izven območja Republike Slovenije: – potni stroški za mlade iz Ljubljane do mesta izvedbe in nazaj, – kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti. b) mednarodna mladinska aktivnost, ki se izvaja na območju Republike Slovenije: – stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti, – stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti, –  vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost, – mednarodna mladinska aktivnost mora biti izvedena med 1. 2. 2008 in 1. 11. 2008, – posamezen vlagatelji se lahko prijavi na ta sklop sofinanciranja z največ dvema vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop C: – vlagatelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja: a) informiranje mladih in mladinskih organizacij, b) svetovanje mladim, c) preprečevanje nasilja nad in med mladimi; – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 12. in 30. letom starosti, – vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju, – v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja, – članice mreže so lahko društva, zavodi, fundacije, ustanove, – vlagatelji zagotovijo vsaj 20% delež sofinanciranja za izvajanje aktivnosti mreženja še iz drugih virov, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino za leto 2008 ne sme presegati 12.300 € v okviru posamezne vloge, – obvezna priloga k prijavi je dogovor o sodelovanju med članicami mreže na izbranem vsebinskem področju, – aktivnost mreženja mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2008, – vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop D: – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 6. in 18. letom starosti, – program mora biti izveden najkasneje do 31. 12. 2008, – vlagatelj mora prijaviti celoten program mladinske aktivnosti za sklop D na prijavnem obrazcu, ki je predpisan za ta sklop sofinanciranja, in je sestavni del razpisne dokumentacije, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – posamezni vlagatelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva vloga pri odpiranju. Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop E: – vsaj 90% udeležencev aktivnosti so mladi med 12. in 18. letom starosti; (udeležence zagotovi Urad za mladino), – vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v predmetu razpisa pod točko 1.5., – aktivnost mora biti izvedena med 1. 4. 2008 in 31. 12. 2008, – sodelovanje v aktivnosti je brezplačno za udeležence oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo, – aktivnost se mora izvajati v prostorih Četrtnega mladinskega centra, za katerega vlagatelji kandidirajo s posamezno vlogo oziroma njegovi bližnji okolici, razen v primeru izletov, – posamezna aktivnost se lahko izvaja v krajši obliki, v obsegu najmanj 10 ur neposrednega dela z mladimi ali v obliki celoletne aktivnosti, pri čemer mora biti zagotovljena minimalna izvedba programa vsaj 1 x tedensko po 2 uri neposrednega dela z mladimi, – aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega Četrtnega mladinskega centra, in sicer: – v času od 1. 4. do 30. 6. 2008 in 1. 9. do 31. 10. 2008 med 14. in 20. uro, – v času od 1. 7. do 31. 8. 2008 med 12. in 20. uro, – v času od 1. 11. do 31. 12. 2008 med 14. in 19. uro; – posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športne aktivnosti, pri kateri vlagatelj omogoči večjo udeležbo, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL v okviru posamezne vloge ne sme presegati 2.100 €, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL za stroške dela je 8 € neto za posameznega izvajalca mladinske aktivnosti na eno uro neposrednega dela z mladimi v posameznem Četrtnem mladinskem centru, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev in udeleženk, – vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru ene vloge: – stroškov dela največ dveh izvajalcev, – stroškov materiala, ki ga za izvedbo aktivnosti ne zagotavlja MOL – Urad za mladino, vendar je nujno potreben za izvedbo aktivnosti, – najem in/ali nakup opreme, ki je za izvedbo aktivnosti ne zagotavlja MOL – Urad za mladino, vendar je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti, – drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo aktivnosti, – posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni Četrtni mladinski center (skupaj z največ štirimi vlogami). IV. Merila za izbor projektov in/ali programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje. Merila so naslednja: (ne glede na sklop): – vsebinska in – finančna merila. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt in/ali program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2008 do 2010, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2008. V. Okvirna višina sredstev Okvirne višine sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2008, po posameznih razpisnih področjih znašajo: Sklop A: 157.183 EUR, Sklop B: 17.000 EUR, Sklop C: 37.000 EUR, Sklop D: 184.316 EUR, Sklop E: 62.000 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2009 in 2010 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2009 in 2010, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2008 do 2010. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2008 za vsako nadaljnje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2008 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«, Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«, Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij«, Sklop D: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«, Sklop E: »Ne odpiraj – vloga: mladinska aktivnost v Četrtnem mladinskem centru«. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 31. 1. 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji in – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Romani Blažun, tel. 01/306-40-16, e-pošta: mladina@ljubljana.si. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v četrtek, 10. 1. 2008, ob 13.30, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov. Potencialnim vlagateljem v okviru sklopa E priporočamo, da si po predhodnem dogovoru s koordinatorkama Četrtnih mladinskih centrov ogledajo prostore za izvajanje mladinskih aktivnosti, kjer bodo dobili tudi podrobnejše informacije o potrebah mladih v posameznem lokalnem okolju. Koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Zalog je Erika Bandelj in je dosegljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro na mobilnem tel. 051/398-840 ter po e-pošti: cmc.zalog@siol.net. Koordinatorka Četrtnega mladinskega centra Bežigrad je Katja Žugman in je dosegljiva vsak delovni dan med 14. in 19. uro na mobilni tel. 041/786-889 ter po e-pošti: cmc.bezigrad@gmail.com.

AAA Zlata odličnost