Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 419-325/07-1 Ob-35343/07 , Stran 8151
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole. V okviru tega razpisa so razpisane teme: a) organizacija in izvedba revije pevskih zborov iz različnih osnovnih šol v MOL, b) priprave lampijonov za okrasitev parka Zvezda, c) priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, d) jubileji osnovnih šol, e) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij, f) projekti povezovanja s šolami v tujini, g) projekti medšolskega sodelovanja, h) ekološko ozaveščanje, i) šolski večdisciplinarni projekti, j) projekti zmanjševanja nasilja, k) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo, l) tekmovanja glasbenih šol, m) projekti obeležitve 500-letnice Trubarjevega rojstva (vlagatelji na to temo imajo možnost sodelovanja na natečaju kulturno-raziskovalnih dejavnosti, katerih izbor bo predstavljen na slavnostnih prireditvah ob 500-letnici Primoža Trubarja, maj 2008). II. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: Upravičeni vlagatelji prijav so osnovne in glasbene šole iz Mestne občine Ljubljana. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene do konca leta 2008, – sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Odseka za izobraževanje MOL ne sme presegati: a) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini 3.500 €, b) za sofinanciranje priprave lampijonov za okrasitev parka Zvezda največ v višini 100 €, c) za sofinanciranje priprave skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini 150 €, d) za sofinanciranje jubilejev osnovnih šol od 30 letnice ustanovitve naprej oziroma na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 € na leto in 1 € na učenca največ v višini 1.000 €, e) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih šol največ v višini 500 €, f) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 750 €: – posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na ta sklop sofinanciranja z največ šestimi vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih šest odprtih vlog na odpiranju, – vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. IV. Merila za izbor vlog Merila so naslednja: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev: okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je: 80.000 €. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena do 31. 12. 2008. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2008 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga: Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je razpisan za posamezno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 31. 1. 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij po pooblastilu župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Odsek za izobraževanje (2. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Gregorju Debevcu: – tel. 01/306-40-28, – e-pošta: gregor.debevec@ljubljana.

AAA Zlata odličnost