Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6217. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta, stran 17976.

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski sklad za financiranje investicij za OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta (v nadaljevanju: proračunski sklad).
Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru proračuna Občine Kamnik, ki ga odpre Občina Kamnik zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov z namenom zbiranja sredstev za financiranje investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta.
2. člen
Proračunski sklad se ustanovi za čas financiranja investicij v OŠ Toma Brejca in OŠ Frana Albrehta ter spremljajočih športnih objektov in ureditve zunanje okolice po projektu.
Odločitev o prenehanju proračunskega sklada sprejme Občinski svet Občine Kamnik s sklepom.
3. člen
Viri sredstev so sredstva proračuna Občine Kamnik, sredstva države, drugih lokalnih skupnosti ter donacije iz domačih in tujih virov.
Vir sredstev proračunskega sklada so tudi prejemki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada (obresti).
Pravice in obveznosti sofinancerjev se urejajo s pogodbo.
Viri sredstev, opredeljeni v tem členu odloka, so namenski in se lahko uporabljajo le za namene določene v tem odloku.
4. člen
Za upravljanje proračunskega sklada in izvrševanje njegovih nalog je pristojen župan.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračunskega sklada v polletnem poročilu ter pri zaključnem računu proračuna.
5. člen
Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru sprejetega investicijskega programa.
Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
6. člen
Po prenehanju proračunskega sklada se neporabljena finančna sredstva vrnejo v proračun Občine Kamnik.
7. člen
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2007
Kamnik, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost