Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 906/2007 Ob-35465/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi hipoteke notarja Andreja Doklerja iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 906/2007 z dne 24. 12. 2007, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja stanovanje št. 24.E v 4. nadstropju, v stanovanjski hiši Kregarjeva ulica 1, Brežice, stoječi na parc. št. 1/19, vpisani v vl. št. 574 k.o. Trnje, z identifikacijsko št. stavbe 58.ES ter s pripadajočimi skupnimi prostori, deli in napravami ter funkcionalnem zemljišču, katerega lastnik je Huremović Mirsad, Titova cesta 112, Senovo, EMŠO 2709974500708, v celoti, na osnovi notarskega zapisa prodajne pogodbe, sestavljene pri notarju Andreju Doklerju v Brežicah, pod opr. št. SV 810/2007, dne 26. 11. 2007 ter aneksa, sklenjenega dne 30. 11. 2007, pod opr. št. SV 810-1/2007, z Zupanc Romano in Zupanc Brankom, obema kot prodajalcema ter Huremović Mirsadom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254, za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5085/0013876 z dne 18. 12. 2007, v višini 43.000 EUR glavnice z obrestmi v višini 3-mesečni Euribor spremenljiv in pribitka v višini 2,5%, kar vse zapade v plačilo v 180 zaporednih mesečnih anuitetah z zapadlostjo vsakega 1. v mesecu, prvič 1. 2. 2008 in zadnjič 1. 1. 2023, z eventualnimi zamudnimi obrestmi in stroški.

AAA Zlata odličnost