Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-35161/07 , Stran 8161
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Ur. l. RS, št. 7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice Javnega zavoda Bogenšperk. Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje: – da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri, – da obvlada vsaj en svetovni jezik, – da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice), – da ima organizacijske sposobnosti, – da pozna področje delovanja javnih zavodov in – da predloži program dela. K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje. Poleg tega pa še: – kratek življenjepis o minulem delu, – potrdilo o državljanstvu, – izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, – program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih. Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/89-87-867. Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 14. 1. 2008 na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom »Razpis za direktorja JZ Bogenšperk – Ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.

AAA Zlata odličnost