Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6231. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, stran 17994.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 odločba US, 8/96, 18/98 odločba US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 97/02 odločba US, 110/02 ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanoviteljstvo)
S tem aktom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanoviteljica) javni zavod Športno rekreacijski center Tivoli (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana, razen v primerih, ko je zaradi izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic in obveznosti z zakonom, statutom Mestne občine Ljubljana in s tem aktom določeno drugače.
2. člen
(ime in sedež zavoda)
Ime zavoda je: Športno rekreacijski center Tivoli.
Skrajšano ime je: Zavod Tivoli.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Celovška 25.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
3. člen
(temeljne dejavnosti)
Zavod je ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja in so namenjeni izvajanju Letnega programa športa Mestne občine Ljubljana, ki je v javnem interesu.
Zavod opravlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo naslednje dejavnosti (v nadaljevanju: osnovne dejavnosti):
– upravlja s športnimi objekti,
– opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav in opreme, ki je v upravljanju zavoda,
– zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju,
– oddaja športne objekte in prostore v njih izvajalcem letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana ter drugim uporabnikom in usklajuje interese med posameznimi uporabniki,
– spremlja in analizira naloge v športu ter izvaja letni program športa v Mestni občini Ljubljana,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu,
– daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa,
– skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav,
– zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi in izgradnji športnih objektov v občini.
4. člen
(druge dejavnosti)
Poleg izvajanja osnovnih dejavnosti iz prejšnjega člena tega akta, lahko zavod opravlja tudi druge dejavnosti, opredeljene v 5. členu tega akta, ki služijo izvajanju osnovnih dejavnosti in se financirajo izključno iz nejavnih virov.
5. člen
(standardna klasifikacija dejavnosti)
Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) v naslednje podrazrede standarde klasifikacije dejavnosti:
– O/93.110 Obratovanje športnih objektov,
– G/47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo,
– H/49.410 Cestni tovorni promet,
– I/56.101 Restavracije in gostilne,
– I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– I/56.104 Začasni gostinski obrati,
– I/56.300 Strežba pijač,
– J/60.100 Radijska dejavnost,
– J/60.200 Televizijska dejavnost,
– J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– L/68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– N/77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N/80.100 Varovanje,
– N/80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov,
– N/81.210 Splošno čiščenje stavb,
– N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N/82.300 Organizacija razstav, sejmov, srečanj,
– N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
– N79/900 Rezervacije in druge s potovanj povezane dejavnosti,
– O/84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti,
– O/84.240 Dejavnost za javni red in varnost,
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– R/93.130 Obratovanje fitnes objektov,
– R/93.190 Druge športne dejavnosti,
– R/93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov,
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– S/95.290 Popravilo drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov,
– S/96.040 Dejavnosti za nego telesa.
III. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZAVODA
6. člen
(organizacijske enote zavoda)
Za izvajanje dejavnosti zavoda so organizirane naslednje notranje organizacijske enote zavoda:
1. Športni objekti Tivoli,
2. Športni objekti Bežigrad,
3. Športni objekti Kodeljevo,
4. Športni objekti Ljubljana,
5. Športni objekti Krim,
6. Športni objekti Ilirija.
Podrobnejša organizacija zavoda je določena s statutom zavoda.
IV. ORGANI ZAVODA
7. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor in
– kolegij vodij organizacijskih enot zavoda.
8. člen
(svet)
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– eden predstavnik delavcev zavoda,
– eden predstavnik izvajalcev letnega programa športa.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve predstavnika delavcev ureja statut zavoda.
Predstavnika izvajalcev letnega programa športa na predlog Športne zveze Ljubljane, Celovška 25, Ljubljana, imenuje Mestni svet MOL.
9. člen
(mandat članov sveta in pravila odločanja sveta)
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane.
Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Predsednik sveta zavoda je vedno predstavnik ustanovitelja.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta uredi svet zavoda s svojim poslovnikom.
10. člen
(pristojnosti sveta)
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela in razvoja zavoda ter spremlja njegovo izvrševanje,
– določa finančni načrt,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema cenik storitev,
– sprejema sistematizacijo delovnih mest zavoda,
– daje ustanovitelju in direktorju mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge zadeve, določene z zakonom, s tem aktom, statutom in drugimi splošnimi akti zavoda.
11. člen
(direktor)
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
Direktor zavoda ne more biti predstavnik delavcev zavoda v svetu zavoda.
Pristojnosti direktorja ureja statut zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja traja pet let in je po poteku roka lahko ponovno imenovan.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja, ima univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na vodstvenem ali vodilnem delovnem mestu, izkušnje pri vodenju športnih programov in projektov ter aktivno govori vsaj enega od svetovnih jezikov. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.
12. člen
(kolegij vodij organizacijskih enot)
Zavod ima kolegij vodij organizacijskih enot, ki je kolegijski strokovni organ in ga sestavljajo vodje organizacijskih enot zavoda.
Kolegij vodij organizacijskih enot ima naslednje pristojnosti:
– obravnava vprašanja s strokovnega dela zavoda,
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil določenih v statutu zavoda,
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja zavoda,
– daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali tem aktom oziroma statutom zavoda določene naloge.
Način delovanja kolegija vodij organizacijskih enot je podrobneje določen s statutom zavoda in poslovnikom kolegija organizacijskih enot.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
(premoženje zavoda)
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje nepremično stvarno premoženje (v nadaljevanju: športni objekti), ki je določeno v Prilogi 1 in je sestavni del tega akta.
Zavodu se daje v upravljanje tudi premično stvarno premoženje v športnih objektih, katerih lastnica je postala ustanoviteljica na podlagi Sklepa o določitvi športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99, 24/00, 106/00, 3/01, 14/01, 31/01, 40/01, 50/01, 63/01 in 11/06). Prenos premičnega premoženja, za nakup katerega je ustanovitelj zagotavljal sredstva dosedanjim upravljavcem športnih objektov, bo urejen s posebnimi pogodbami o prenosu premičnega premoženja na zavod.
Zavod je dolžan uporabljati premoženje, ki je last ustanovitelja in ga ima zavod v upravljanju, ter drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
14. člen
(viri financiranja dejavnosti zavoda)
Dejavnosti zavoda se financirajo:
– iz proračuna ustanovitelja,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje osnovnih dejavnosti, določene s tem aktom, v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanovitelja zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda, in sicer v višini, ki je določena z vsakoletnim proračunom ustanovitelja.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju o sredstvih za delo zavoda, ki jih pridobi z opravljanjem pridobitne dejavnost, mora izkazovati ločeno, v skladu z veljavno zakonodajo.
Zavod z notranjo organizacijo dela zagotovi, da se v vsaki organizacijski enoti načrtuje in spremlja uresničevanje finančnega načrta.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
15. člen
(način porabe presežkov)
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, sme zavod uporabiti le za obnovo in razvoj športnih objektov, prejetih v upravljanje oziroma za izvajanje osnovnih dejavnosti, določenih s tem aktom. Del prihodkov nad odhodki lahko po predhodnem soglasju ustanovitelja zavod nameni tudi za plače.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
16. člen
(način pokrivanja primanjkljaja)
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda opredeljenih v tem aktu, odloča ustanovitelj na predlog direktorja zavoda, po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
(pooblastila v pravnem prometu in obseg odgovornosti zavoda)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem, razen oddajanja v najem ali uporabo.
Zavod lahko oddaja športne objekte, ki jih ima v upravljanju, v najem do enega leta brez predhodnega soglasja ustanovitelja, v najem, daljši od enega leta pa le po predhodnem soglasju župana Mestne občine Ljubljana.
Stvarno premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Zavod lahko razpolaga s premičnim stvarnim premoženjem po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
18. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so predvidena za izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda, določenih s tem aktom.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
19. člen
(pravice in obveznosti ustanovitelja)
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost načrtov in programov dela zavoda z načrti in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnostim,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem aktom in drugimi predpisi.
20. člen
(obveznosti zavoda do ustanovitelja)
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti finančni načrt, letni program dela in poslovno poročilo,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– voditi evidenco nepremičnega in premičnega stvarnega premoženja v skladu z veljavno zakonodajo.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
(statut zavoda)
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija in način poslovanja zavoda,
– pristojnosti organov zavoda in način odločanja,
– pooblastila za zastopanje in podpisovanje,
– uporabo in hranjenje pečata,
– volitve in imenovanje članov v organe zavoda,
– odnos med zavodom, izvajalci športnimi društvi in drugimi izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana,
– druge zadeve, določene z zakonom in tem aktom.
22. člen
(drugi splošni akti zavoda)
Zavod ima poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, notranja organizacija in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom ali tem aktom določeno, da jih sprejme direktor zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi zavoda oziroma s statutom zavoda.
Splošni akti zavoda začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
XI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(pravno nasledstvo pripojenega zavoda)
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, je kot pravna naslednica Občine Ljubljana Bežigrad na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad (Uradni list RS, št. 5/94), ustanoviteljica Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad, ki je v sodnem registru vpisan pod številka vložka 1/25398/00.
Javni zavod Športni objekti Bežigrad (v nadaljevanju: prevzeti zavod) se z dnem 1. januarja 2008 pripoji k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli (v nadaljevanju: prevzemni zavod).
Na prevzemni zavod se prenese vse premoženje, pravice in obveznosti prevzetega zavoda. Prevzemni zavod prevzame tudi vse delavce, ki so bili zaposleni v prevzetem zavodu, tako, da njihove pravice in obveznosti veljajo nepretrgano. Premoženje, s katerim je upravljal prevzeti zavod in premoženje, ki je v lasti prevzetega zavoda, se prenese na prevzemni zavod skladno s podatki iz poslovnih knjig na dan 31. 12. 2007 prevzetega zavoda.
Na podlagi tega akta se Javni zavod športni objekti Bežigrad izbriše iz sodnega registra in se kot njegov pravni naslednik vpiše Javni zavod Športno rekreacijski center Tivoli.
24. člen
(prenos upravljanja športnih objektov)
Z dnem uveljavitve tega akta se prenese upravljanje športnih objektov, navedenih v prilogi 1, od dosedanjih upravljavcev na zavod.
Prenos upravljanja športnih objektov ter premičnega premoženja, ki je opredeljen v 13. členu tega akta ter druge pravice in obveznosti iz tega naslova, se v skladu s predpisi in tem aktom uredijo s pogodbo, katere sestavni del je natančen popis premoženja, ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu.
25. člen
(prevzem zaposlenih)
Z dnem prenosa upravljanja športnih objektov, navedenih v Prilogi 1 tega akta, preidejo vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri dosedanjih upravljavcih navedenih športnih objektov, na zavod.
Prevzem delavcev pri upravljavcih športnih objektov, ki so jih imela do uveljavitve tega akta, v upravljanju športna društva oziroma zveze društev, se nanaša le na tiste delavce, katerih predmet pogodb o zaposlitvi je bil izključno ali pretežno opravljanje del in nalog za potrebe upravljanja ali vzdrževanja športnih objektov, ki so v lasti ustanovitelja.
26. člen
(vršilec dolžnosti direktorja)
Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za dobo enega leta, opravlja funkcijo direktorja zavoda vršilec dolžnosti direktorja zavoda g. Roman Jakič, Ulica Mirka Jurce 19, Ljubljana.
27. člen
(pooblastilo za izvršitev akta)
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku petnajstih dni od uveljavitve tega akta opraviti vsa dejanja v zvezi z vpisom statusnih sprememb javnih zavodov Športni objekti Bežigrad in Športno rekreacijski center Tivoli na podlagi tega akta v sodni register in druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda ter zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega izvajanja dela v novi organizaciji zavoda v skladu s tem aktom.
28. člen
(konstituiranje organov zavoda)
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem aktom v roku šestdesetih dni od uveljavitve tega akta. Za postopek prvih volitev predstavnika delavcev v svet zavoda se uporabljajo določbe statuta Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
Svet zavoda najkasneje v devetdesetih dneh po svojem oblikovanju sprejme statut zavoda in ga predloži v soglasje ustanovitelju.
Do konstituiranja sveta zavoda skladno s tem aktom opravlja njegove nujne naloge obstoječi svet Javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli.
29. člen
(akt o sistemizaciji delovnih mest)
Akt o sistemizaciji delovnih mest zavoda, s katerim se določi število delovnih mest, ki jih zavod potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti, mora svet zavoda sprejeti v roku 90 dni (devetdeset dni) po uveljavitvi statuta zavoda in ga predložiti v soglasje županu Mestne občine Ljubljana.
30. člen
(prenehanje veljavnosti dosedanjih ustanovitvenih aktov)
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli (Uradni list RS, št. 100/00) in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Športni objekti Bežigrad (Uradni list RS, št. 5/94).
31. člen
(uporaba dosedanjih splošnih aktov)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Statut Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad.
Do sprejema statuta zavoda se smiselno uporablja statut in druge splošne akte, ki so veljali v Javnem zavodu Športno rekreacijski center Tivoli na dan uveljavitve tega akta, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, s tem aktom in drugimi predpisi.
32. člen
(uveljavitev akta)
Ta sklep začne veljati s 1. januarjem 2008 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-392/2007-10
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
              PRILOGA 1
    k Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda ŠRC Tivoli
          (prvi odstavek 13. člena)

+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|   |Ime objekta | Zaporedna |Parcelne številke      |
|   |       | številka |               |
|   |       |sklepa MOL |               |
|   |       | iz leta |               |
|   |       |  1999  |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  1 |Športni park |   4   |katastrska občina Spodnja  |
|   |Tivoli    |      |Šiška            |
|   |       |      |– parcelna številka 1311/3, |
|   |       |      |1350, 1351, 1352, 1353, 1354,|
|   |Upravljalec: |      |1355, 1360, 1364, 1365, 1366,|
|   |Javni zavod |      |1370, 1371, 1372, 1373, 1374,|
|   |ŠRC Tivoli  |      |1375, 1387, 1389, 1390, 1392,|
|   |       |      |1393, 1397/1 in 2, 1589/2,  |
|   |       |      |– javne poti, parcelna    |
|   |       |      |številka 1311/2, 1367, 1383, |
|   |       |      |1386, 1388,1391, 1396, 1398, |
|   |       |      |– javna parkirišča, parcelna |
|   |       |      |številka 1310, 1384, 1385.  |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  2 |Športni   |   5   |katastrska občina Ježica   |
|   |center    |      |– parcelna številka 1037/1 in|
|   |Ježica    |      |2, 1049, 1050, 1051,     |
|   |       |      |– parcelna številka 1458/1, |
|   |Upravljalec: |      |4, 5 in 6.          |
|   |ZŠO Bežigrad |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  3 |Športni   |  5/5  |katastrska občina Stožice  |
|   |center    |      |– parcelna številka 2380/3, |
|   |Tesovnikova |      |2381/3, 2382/4, 2383/1 in 2. |
|   |–nogomet   |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |NK Faktor  |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  4 |Športni   |  5/5  |katastrska občina Stožice  |
|   |center    |      |– parcelna številka 446/1, 4,|
|   |Tesovnikova |      |5 in 6, 447/1 in 3, 449/1 ter|
|   |– baseball  |      |2388.            |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |Beseball   |      |               |
|   |softball   |      |               |
|   |društvo   |      |               |
|   |Ježica    |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  5 |Družbeni dom |  5/1  |katastrska občina Bežigrad  |
|   |Stadion   |      |– parcelna številka: 636/5, |
|   |       |      |last MOL v 15/22.      |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |ZŠO Bežigrad |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  6 |Športni   |  5/3  |katastrska občina Stožice  |
|   |center    |      |– parcelna številka: 1881/ 2,|
|   |Črnuče    |      |1891/3 - del, 1902/2 – del  |
|   |       |      |– parcelna številka 2473/1 – |
|   |       |      |manjši del,         |
|   |Upravljalec: |      |– parcelna številka:     |
|   |ŠD Partizan |      |1881/1,1901/1, 1902/1,    |
|   |Črnuče    |      |1903/4, 1890/1, 1891/1 in 4, |
|   |       |      |2473/3            |
|   |       |      |               |
|   |       |      |katastrska občina Črnuče   |
|   |       |      |– parcelna številka: 1095/5, |
|   |       |      |7, 9, 10, 11, 12, 13 in 14, |
|   |       |      |– parcelna številka 974/83 in|
|   |       |      |126,             |
|   |       |      |               |
|   |       |      |Parkirišče in zelenica -   |
|   |       |      |manjši deli parcel      |
|   |       |      |katastrska občina Stožice,  |
|   |       |      |parcelna številka: 1890/2,  |
|   |       |      |1903/1 in 2, 1903/5, 2473/2. |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  7 |Športni   |  5/2  |katastrska občina Bežigrad  |
|   |center    |      |– parcelna številka 1289/1 in|
|   |Savsko    |      |4, 1290/1, 1292/4, 1293/1, 2 |
|   |naselje   |      |in 3, 1294/17, 18, 29 in 38, |
|   |       |      |1319/3.           |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |ZŠO Bežigrad |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  8 |Športni park |  23/1  |katastrska občina Zgornja  |
|   |Ilirija   |      |Šiška            |
|   |       |      |– parcelna številka: 439/1, |
|   |Upravljalec: |      |443/1 in 6, 456/2 in 4,   |
|   |ZŠD Ilirija |      |457/2, 452/2 in 4, 457/1,  |
|   |       |      |448/3, 441/1, 2 in 3, 444/1, |
|   |       |      |2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, |
|   |       |      |15 in 16, 445/5, 455/2, 442, |
|   |       |      |– parcelna številka: 447/1 in|
|   |       |      |4.              |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
|  9 |Drsališče  |  11   |katastrska občina Kašelj   |
|   |Zalog    |      |– parcelna številka: 430/1, |
|   |       |      |2, 3, 4, 5, 7,        |
|   |Upravljalec: |      |– parcelna številka 425/2 in |
|   |JZ ŠRC    |      |428/5.            |
|   |Tivoli    |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 10 |Športni park |  33   |katastrska občina Trnovsko  |
|   |Svoboda   |      |predmestje          |
|   |       |      |– parcelna številka: 377/1, |
|   |       |      |13, 14, 15, 16, 380/2, 398/2,|
|   |Upravljalec: |      |409/2, 411/2, 4, 83, 412/2, |
|   |ZŠD Svoboda |      |415/2, 398/3, 401/4, 6, 7, 8,|
|   |       |      |408/2, 4, 411/84, 423/1,   |
|   |       |      |– parcelna številka: 416/1, |
|   |       |      |418/1, 420/2, 422, 426/1,  |
|   |       |      |– parcelna številka 401/2.  |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 11 |Dvorana Krim |  34   |katastrska občina Karlovško |
|   |       |      |predmestje          |
|   |Upravljalec: |      |– parcelna številka 188/15, |
|   |Zveza    |      |189/16,18,19,20 in 21, 190/7,|
|   |športnih   |      |194/15, 32 in 64       |
|   |društev Krim |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 12 |Športni park |   3   |katastrska občina Udmat   |
|   |Kodeljevo  |      |– parcelna številka: 828,  |
|   |       |      |831/1, 2, 832/1, 2, 840/1, 2,|
|   |Upravljalec: |      |3, 4, 5, 6, 7, 827/1, 3, 4, |
|   |ZŠD Slovan  |      |5, 841/1, 2, 847/1, 4, 5, 6, |
|   |       |      |7, 9, 12, 13, 14, 854/2,   |
|   |       |      |830/1, 2, 3, 832/3, 4, 834/1,|
|   |       |      |2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, |
|   |       |      |11, 12, 13, 14, 15, 16    |
|   |       |      |– deli parcel številka:   |
|   |       |      |836/7, 8 in 9.        |
|   |       |      |– parc. št. 847/8,      |
|   |       |      |               |
|   |       |      |– parc. št. 511/2 - del   |
|   |       |      |(poslovni prostor,      |
|   |       |      |nepremičnina last MOL v   |
|   |       |      |deležu 4099/10000)      |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 13 |Kopališče  |   2   |Katastrska občina Gradišče  |
|   |Kolezija   |      |II.,             |
|   |       |      |– parc. št.: 223/1, 2    |
|   |Upravljalec: |      |– parc. št. 144/1, 39, 40,  |
|   |MOL     |      |53, 54.           |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 14 |Nogometna  |  20   |katastrska občina Bežigrad  |
|   |igrišča Jama |      |– parcelna številka 590/3 in |
|   |       |      |4, 590/10 in 11.       |
|   |(Objekt se  |      |               |
|   |vodi v    |      |               |
|   |Sklepu pod  |      |               |
|   |št. 20 v   |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Centralnega |      |               |
|   |štadiona)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |NK Bežigrad |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 15 |Športni   |  20   |katastrska občina Bežigrad  |
|   |center    |      |– parcelna številka 585/5,  |
|   |Triglav   |      |590/10 – del, 590/12.    |
|   |       |      |               |
|   |(Objekt se  |      |               |
|   |vodi v    |      |               |
|   |Sklepu pod  |      |               |
|   |št. 20 v   |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Centralnega |      |               |
|   |štadiona)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |Triglav   |      |               |
|   |d.o.o.    |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 16 |Dvorana Bu- |  20   |katastrska občina Bežigrad  |
|   |Ba      |      |– parcelna številka 585/1, 2,|
|   |       |      |3, 583/6, 590/10 – del,   |
|   |(Objekt se  |      |590/14.           |
|   |vodi v    |      |               |
|   |Sklepu pod  |      |               |
|   |št. 20 v   |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Centralnega |      |               |
|   |štadiona)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |Meida d.o.o. |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 17 |Športni park |      |katastrska občina Spodnja  |
|   |Ljubljana – |      |Šiška            |
|   |Mostovna   |      |– parcelna številka 97/6, 8, |
|   |       |      |9, 10, 11, 12, 18, 19 in 20, |
|   |Upravljalec: |      |101/3 in 7, 102/1.      |
|   |ZŠD     |      |               |
|   |Ljubljana  |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 18 |Športni park |  39/2  |katastrska občina Spodnja  |
|   |Ljubljana – |      |Šiška            |
|   |Trikotnik  |      |parcelna številka 215/1, 2, |
|   |       |      |3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  |
|   |Upravljalec: |      |216/3, 4, 217/1, 4, 5, 218/1,|
|   |ZŠD     |      |219/8, 10, 11, 221/2, 6,   |
|   |Ljubljana  |      |222/3, 5, 7, 235, 236/1,   |
|   |       |      |237/1 in 2, 243, 245/1 in 2, |
|   |       |      |246/1, 217/6, 218/3, 219/6 in|
|   |       |      |9, 220/1, 221/3, 222/6, 244. |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 19 |Športni park |  39/1  |katastrska občina Spodnja  |
|   |Ljubljana – |      |Šiška            |
|   |Štadion ZŠD |      |– parcelna številka 101/2 in |
|   |Ljubljana  |      |102/1 – del, 104/3, 8 (manjši|
|   |       |      |del), 9 in 10, 104/6 in 7,  |
|   |Upravljalec: |      |107,             |
|   |ZŠD     |      |– parcelna številka 104/5.  |
|   |Ljubljana  |      |               |
+--------------------------------------------------------------+
|        ŠPORTNI OBJEKTI III. SKUPINE         |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 20 |ŠRC Fužine – |  10/1  |katastrska občina Moste   |
|   |Brodarjev  |      |– parcelna številka 1733.  |
|   |trg     |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL in BŠK  |      |               |
|   |Fužine    |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 21 |ŠRC FUŽINE – |  10/2  |katastrska občina Slape   |
|   |Rusjanov trg |      |parcelna številka: 1838/ 1, |
|   |       |      |2, 3, 4.           |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 22 |Igrišča BS–3 |  50   |katastrska občina Brinje I  |
|   |(Trebinjska |      |– parcelna številka del   |
|   |in Puhova  |      |408/9.            |
|   |ulica)    |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 23 |Športni   |  21   |katastrska občina Stožice,  |
|   |center BS–7 |      |parcelna številka 285/1 in 3,|
|   |(Ulica    |      |283/2,            |
|   |Staneta   |      |katastrska občina Ježica,  |
|   |Severja);  |      |parcelna številka 1249/1.  |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 24 |Košarkarsko |  63   |katastrska občina Dravlje,  |
|   |in rokometno |      |parcelna številka 125/26 in |
|   |igrišče   |      |27.             |
|   |Dravlje   |      |               |
|   |(Vodnikova) |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 25 |Igrišča v  |  49   |katastrska občina Bežigrad, |
|   |Savskem   |      |parcelna številka 1386/1.  |
|   |naselju I  |      |               |
|   |(Mislejeva) |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 26 |Igrišče   |  68   |katastrska občina Bežigrad, |
|   |Savsko    |      |parcelna številka 1625/1 –  |
|   |naselje II  |      |del.             |
|   |(Šerkova)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 27 | Igrišča   |  38   |katastrska občina Šentpeter, |
|   |Vodmat    |      |parcelna številka 241/2.   |
|   |(Malenškova) |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 28 |Igrišča   |  61   |katastrska občina Štepanja  |
|   |Štepanjsko  |      |vas, parcelna številka del  |
|   |naselje I  |      |200/1.            |
|   |(ob Parmski |      |               |
|   |ulici)    |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 29 |Igrišča   |  62   |katastrska občina Štepanja  |
|   |Štepanjsko  |      |vas, parcelna številka: del |
|   |naselje II  |      |351/1 in del 355.      |
|   |(Steletova  |      |               |
|   |ulica)    |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 30 |Košarkarsko |  64   |katastrska občina Šentvid nad|
|   |Igrišče   |      |Ljubljano – parcelna     |
|   |Pustovrhova |      |številka: 1042/32.      |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 31 |Košarkarsko |  65   |katastrska občina Dravlje – |
|   |igrišče   |      |parcelna številka 104/1, 3 - |
|   |Pečnikova  |      |del, 25, 26 in 27.      |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 32 |Košarkarsko |  57   | katastrska občina Zelena  |
|   |Igrišče   |      |jama – parcelna številka   |
|   |Rožičeva   |      |1549/1 – del.        |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 33 |Košarkarsko |  41   |katastrska občina Trnovsko  |
|   |Igrišče v KS |      |predmestje – parcelna    |
|   |Zeleni log  |      |številka 361/98.       |
|   |(Cesta dveh |      |               |
|   |cesarjev)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 34 |ŠRC Poljane |   8   |katastrska občina Poljansko |
|   |       |      |predmestje, parcelna številka|
|   |Upravljalec: |      |364 - manjši del, 366 - del, |
|   |ŠD Poljane  |      |384/1, 370/4 - del.     |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 35 |Igrišča   |  34/2  |katastrska občina Karlovško |
|   |Krim-    |      |predmestje, parcelna številka|
|   |Rakovnik   |      |109/2 - del, 109/3 - del.  |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |številka   |      |               |
|   |34/2 v    |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Igrišča Krim |      |               |
|   |in      |      |               |
|   |balinarska  |      |               |
|   |dvorana   |      |               |
|   |Krim)    |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 36 |Košarkarsko |  10/1  |katastrska občina Moste,   |
|   |igrišče   |      |parcelna številka 1729 - del.|
|   |Gašperšičeva |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 37 |Košarkaško  |   2   |katastrska občina Gradišče  |
|   |igrišče   |      |II., parcelna številka 223/1 |
|   |Kolezija   |      |- del, 144/54.        |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |številka 2 v |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Kopališča  |      |               |
|   |Kolezija)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 38 |Igrišče za  |   0   |katastrska občina Šentpeter, |
|   |ulično    |      |parcelna številka 60 in 61. |
|   |košarko   |      |               |
|   |Močnikova  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 39 |Igrišče   |  12   |katastrska občina Udmat,   |
|   |Moste    |      |parcelna številka 157/1.   |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |št. 12 v   |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Partizan   |      |               |
|   |Moste)    |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |ŠD Moste   |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 40 |Športno   |   0   |katastrska občina Dravlje,  |
|   |igrišče   |      |parcelna številka 1245 - del.|
|   |Plešičeva  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |ZŠD     |      |               |
|   |Ljubljana  |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 41 |Košarkarsko |   0   |katastrska občina Vižmarje, |
|   |igrišče na  |      |parcelna številka 202/1 -  |
|   |Tratnikovi  |      |del, 199/1.         |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |MOL     |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 42 |Igrišče   |  13   |katastrska občina Moste,   |
|   |Zelena jama |      |parcelna številka 389/1.   |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |številka 13 |      |               |
|   |v okviru   |      |               |
|   |Partizan   |      |               |
|   |Zelena jama) |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |Gimnastično |      |               |
|   |društvo   |      |               |
|   |Zelena jama |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 43 |Košarkarsko |  5/5  |katastrska občina Stožice:  |
|   |igrišče   |      |parcelna številka 447/3,   |
|   |Tesovnikova |      |446/5 - del.         |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |številko 5/5 |      |               |
|   |v okviru   |      |               |
|   |Športni   |      |               |
|   |center    |      |               |
|   |Tesovnikova |      |               |
|   |- baseball) |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |Beseball   |      |               |
|   |softball   |      |               |
|   |društvo   |      |               |
|   |Ježica    |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+
| 44 |Košarkarsko |  44/2  |katastrska občina Trnovsko  |
|   |igrišče v  |      |predmestje:         |
|   |Murglah   |      |– parc. št. 309/7 in 310/4  |
|   |       |      |               |
|   |(ŠO se vodi |      |               |
|   |v Sklepu pod |      |               |
|   |številko   |      |               |
|   |44/2 v    |      |               |
|   |okviru    |      |               |
|   |Igrišča   |      |               |
|   |Murgle II)  |      |               |
|   |       |      |               |
|   |Upravljalec: |      |               |
|   |TK Murgle  |      |               |
+------+-------------+-----------+-----------------------------+

+------+-------------+----------+----------------------------+
| 45 |Partizan   |  12/1  |Katastrska občina Udmat   |
|   |Moste -   |     |– parcelna številka: 157/2 |
|   |telovadnica |     |in 154/1– del.       |
|   |Proletarska |     |              |
|   |cesta 3   |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |ŠD Moste   |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 46 |Skakalni   |  23/3  |Katastrska občina Spodnja  |
|   |center    |     |Šiška            |
|   |Mostec    |     |– parc. št. 1521/1 - del in |
|   |       |     |2, 1524 - del, 1525 - del. |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |SSK Ilirija |     |Katastrska občina Zgornja  |
|   |       |     |Šiška            |
|   |       |     |– parc. št. 1868/2 - manjši |
|   |       |     |del, 1883 - manjši del.   |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 47 |Partizan   |  13  |Katastrska občina Moste   |
|   |Zelena Jama |     |– parc. št.: 389/2 in 3.  |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |ŠD Zelena  |     |              |
|   |Jama in Judo |     |              |
|   |klub Zelena |     |              |
|   |Jama     |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 48 |ŠRC     |  09  |Katastrska občina Štepanja |
|   |Štepanjsko  |     |vas             |
|   |naselje   |     |– parc. št.: manjši del   |
|   |(rugby in  |     |200/1, 234 - večji del, 236,|
|   |baseball)  |     |237, 238 - del, 239 - del, |
|   |Ob Pesarski |     |240 - manjši delček, 241 - |
|   |ulici    |     |manjši del, 242 - del, 284 -|
|   |       |     |manjši delček, 285/2 - del, |
|   |Upravljalec: |     |287/1 - manjši del, 658/1 - |
|   |ŠD Golovec  |     |manjši del.         |
|   |in RFC    |     |              |
|   |Emoona    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 49 |Kajak kanu  |  35  |Katastrska občina Karlovško |
|   |center    |     |predmestje         |
|   |Livada    |     |– parc. št. 430/2, 18, 19 in|
|   |       |     |20.             |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |KKK Livada  |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 50 |Kajak kanu  |  25  |Katastrska občina Vižmarje |
|   |center Tacen |     |– parc. št.: 80/1, 81/1,  |
|   |       |     |82/1 in 83.         |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |KKK     |     |              |
|   |Ljubljana  |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 51 |Nogometno  |  18  |Katastrska občina Črnuče  |
|   |igrišče   |     |– parc. št.: 849/4 in 8,  |
|   |Črnuče    |     |34/3.            |
|   |       |     |– parc. št. 930/2 –     |
|   |Upravljalec: |     |solastnina Občine Ljubljana |
|   |NK Črnuče  |     |Bežigrad – družbena lastnina|
|   |       |     |v deležu 281/1571.     |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 52 |Nogometno  |  24  |Katastrska občina Vižmarje |
|   |igrišče   |     |– parc. št.: 1273, 1274,  |
|   |Tabor 69   |     |– parc. št. 1276 - manjši  |
|   |       |     |del.            |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |ŠD Tabor 69 |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
|   |Ime objekta |Zaporedna |Parcelne številke      |
|   |       | številka |              |
|   |       | sklepa |              |
|   |       | MOL iz |              |
|   |       |leta 1999 |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 53 |Rugby in   |  0   |Katastrska občina Stanežiče |
|   |golf igrišče |     |RUGBY IGRIŠČE        |
|   |Stanežiče  |     |– parc. št.: 241/1 - del,  |
|   |       |     |242/2 - del, 245/1 - del,  |
|   |Upravljalec: |     |241/4 - del, 248/1 - manjši |
|   |Rugby klub  |     |del, 250 - manjši del, 251/1|
|   |Ljubljana  |     |- del in 2 - del, 252/2 -  |
|   |Golf klub  |     |del, 253 - del, 1624/1,   |
|   |Barje    |     |144/2 - manjši delček, last |
|   |       |     |MOL             |
|   |       |     |GOLF IGRIŠČE,        |
|   |       |     |– parc. št. 240/1 - manjši |
|   |       |     |del, 241/1 - del in 4 - del,|
|   |       |     |242/1 in 2 - del, 245/1 -  |
|   |       |     |del, 246, 247 - del, 249/1 |
|   |       |     |in 2 - del , 250 - del,   |
|   |       |     |251/1 - del in 2 - del,   |
|   |       |     |252/1 - del, 253 - del,   |
|   |       |     |1610/1 - del, 281/1 - manjši|
|   |       |     |del, 254/1 - del, 256 - del,|
|   |       |     |255 - del, 257/2 - del,   |
|   |       |     |258/2 - del, 259/1 - del in |
|   |       |     |2 - del, last MOL      |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 54 |Smučarski  |  27  |Katastrska občina Stanežiče |
|   |center    |     |– parc. št.: 362/1 in 7,  |
|   |Poseka    |     |360/1 in 5, 357/1, 359.   |
|   |Gunclje   |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |SD Dolomiti |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 55 |Športni   |  26  |Katastrska občina Gameljne |
|   |center    |     |– parc. št.: 661, 662/1,  |
|   |Gameljne-  |     |663, 664, 665 in 668.    |
|   |Rašica    |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |ŠD Gameljne |     |              |
|   |Rašica    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 56 |Strelišče  |  0   |Katastrska občina Stožice  |
|   |Tabor Ježica |     |– parc. št. 212 - del,   |
|   |       |     |etažna lastnina.      |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |SD Tabor   |     |              |
|   |Ježica    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 57 |Balinarska  |  22  |Katastrska občina Bežigrad |
|   |dvorana   |     |– parc. št. 1299/1 - del.  |
|   |Zarja    |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |BŠK Zarja  |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 58 |Konjeniške  |  40  |Katastrska občina Stožice  |
|   |športne   |     |– parc. št. 2216/1 - večji |
|   |površine   |     |del.            |
|   |Pot k Savi  |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |KK PIP    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 59 |ŠC      |  53  |Katastrska občina Stožice  |
|   |Tomačevski  |     |– parc. št. 2260/188 -   |
|   |prod     |     |manjši del, 2279/2 - del,  |
|   |Pot k Savi  |     |2280/3 – del.        |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |Nogometni  |     |              |
|   |klub     |     |              |
|   |Interblock  |     |              |
|   |Factor    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 60 |ŠRC Fužine- |  10/3  |Katastrska občina Moste   |
|   |tenis    |     |– parc. št. 1490.      |
|   |Archinetova |     |              |
|   |ulica    |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |Tenis klub  |     |              |
|   |Hit     |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 61 |Športni   |  14  |Katastrska občina Zadobrova |
|   |center Sloga |     |– parc. št. 1426/1, 5, 6, 9,|
|   |       |     |10, 13, 14, 15, 16, 48, 49 |
|   |Upravljalec: |     |in 50.           |
|   |ŠD Sloga   |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 62 |Teniška   |  44  |Katastrska občina Trnovsko |
|   |igrišča   |     |predmestje         |
|   |Murgle I.  |     |– parc. št. 393/2, 44 -   |
|   |       |     |manjši del in 49 - del.   |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |Tenis klub  |     |              |
|   |Murgle    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 63 |Teniška   |  44  |Katastrska občina Trnovsko |
|   |igrišča   |     |predmestje         |
|   |Murgle II.  |     |– parc. št.: 302/6, 309/7 - |
|   |       |     |del,            |
|   |Upravljalec: |     |– parc. št.: 313/373.    |
|   |Tenis klub  |     |              |
|   |Murgle    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 64 |Igrišča   |  46  |Katastrska občina Dobrova  |
|   |Kozarje   |     |– parc. št.: 3127/1 -    |
|   |       |     |solastnina MOL v deležu   |
|   |Upravljalec: |     |4777/4857.         |
|   |ŠD Jez    |     |– parc. št. 3127/2.     |
+------+-------------+----------+----------------------------+
|   |Ime objekta |Zaporedna |Parcelne številke      |
|   |       | številka |              |
|   |       | sklepa |              |
|   |       | MOL iz |              |
|   |       |leta 1999 |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 65 |Rekreacijski |  23/2  |Katastrska občina Spodnja  |
|   |center    |     |Šiška            |
|   |Mostec    |     |– parc. št. 1549/2, 1551/2, |
|   |       |     |1552/2, 1555/3.       |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |ŠRC Mostec  |     |Katastrska občina Zgornja  |
|   |       |     |Šiška            |
|   |       |     |– parc. št. 1027, 1030,   |
|   |       |     |1031/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,|
|   |       |     |1032/ 2, 3, 4.       |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 66 |Teniška   |  0   |Katastrska občina Dravlje  |
|   |igrišča   |     |– parc. št. 951/232 in 1821.|
|   |Dravlje   |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |Triglav   |     |              |
|   |d.o.o.    |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 67 |Teniška   |  0   |Katastrska občina Nove Jarše|
|   |igrišča   |     |– parc. št.: 7/1, 9/1, 10/1.|
|   |Kvedrova   |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |TK Rival   |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 68 |Kopališče  |  1   |Katastrska občina Ajdovščina|
|   |Ilirija   |     |– parc. št.: 2097, 2098,  |
|   |       |     |2099, 2106, 2107, 2100,   |
|   |Upravljalec: |     |2101, 2102, 2103, 2104 in  |
|   |PK Ilirija  |     |2105, solastnina MOL v   |
|   |       |     |deležu 64,06%        |
|   |       |     |– parc. št. 2114, 2115.   |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 69 |Veslaški   |  36  |Katastrska občina Trnovsko |
|   |center    |     |predmestje         |
|   |Ljubljanica |     |– parc. št. 250/78,     |
|   |       |     |– parc. št. 250/168, 169,  |
|   |Upravljalec: |     |– parc. št. 250/139 - manjši|
|   |Veslaški   |     |del.            |
|   |klub     |     |              |
|   |Ljubljanica |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 70 |Igrišča Krim |  34/2  |Katastrska občina Karlovško |
|   |(Balinarska |     |predmestje         |
|   |dvorana   |     |– parc. št.: 77/53, 669/1 - |
|   |Krim)    |     |večji del,         |
|   |Pot k    |     |– parc. št.: 109/2 - del in |
|   |ribniku   |     |3 - del.          |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |BŠK Krim   |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 71 |Balinarska  |  0   |Katastrska občina Spodnja  |
|   |dvorana   |     |Šiška            |
|   |Šiška    |     |– parc. št.: 1186,     |
|   |       |     |– parc. št.: 1185/2 – ZK  |
|   |Upravljalec: |     |podvložek št. 445/1, etažna |
|   |BŠD Šiška  |     |lastnina,          |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 72 |Hipodrom   |  19  |Katastrska občina Stožice  |
|   |Stožice   |     |parc. št. 2297/1 - del, 2, 3|
|   |       |     |in 4, 2325/1 - del, 3 in  |
|   |Upravljalec: |     |2277/2 - del, 2286 - del,  |
|   |Konjeniški  |     |parc. št. 2308/1 - del,   |
|   |klub     |     |2,3,4, in 5 - del,     |
|   |Ljubljana  |     |parc. št. 2324 - del,    |
|   |       |     |solastnina Občina Ljubljana |
|   |       |     |Bežigrad-družbena lastnina v|
|   |       |     |deležu 1/25,        |
|   |       |     |parc. št. 2294 - manjši del |
|   |       |     |in 2295 - manjši del,    |
|   |       |     |solastnina MOL v deležu   |
|   |       |     |2/50.            |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 73 |Balinišče  |  0   |Katastrska občina Brinje I. |
|   |BS-3     |     |– parc. št.: 413/5.     |
|   |Baragova   |     |              |
|   |ulica    |     |              |
|   |       |     |              |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |BŠK BS-3   |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 74 |Partizan Vič |  31  |K.o.Vič,          |
|   |       |     |– parc. št.: 661.      |
|   |Upravljalec: |     |              |
|   |Partizan Vič |     |              |
+------+-------------+----------+----------------------------+
| 75 |Potencialni |  0   |K.o. Kašelj,        |
|   |ŠC Zalog   |     |– parc. št.: 399/1, 398/8, |
|   |       |     |400/1, 401/1, 402/1, 403,  |
|   |Upravljalec: |     |404, 405, 406,       |
|   |       |     |– parc. št. 407, solastniški|
|   |       |     |delež MOL v višini     |
|   |       |     |1506/1547.         |
+------+-------------+----------+----------------------------+

AAA Zlata odličnost