Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-56/2007/3-0082320 Ob-35140/07 , Stran 8140
1. Naziv in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: izbor izvajalca za izvajanje organizacijskih, strokovnih in tehničnih opravil za komisijo za opravljanje preizkusa znanja za odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu. Izbrani ponudnik bo sprejemal prijave kandidatov, ki se bodo prijavili na preizkus znanja, jim nudil ustrezna navodila in pomoč, jih obveščal o preizkusu znanja, zahteval sestavo strokovne komisije, zagotovil razmnoževanje in pripravo testnih pol, izvedel preizkus znanja ter pripravil in tiskal spričevala. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje v skladu z določili razpisne dokumentacije, 23. člena ZPCP-2 in 9. člena Pravilnika. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Ponudnik mora imeti: – ustrezen prostor, ki omogoča hkraten preizkus znanja najmanj 20 kandidatov; – ustrezen prostor za arhiviranje dokumentacije, v velikosti najmanj 12 m2; – ustrezno programsko in računalniško opremo; – ustrezno usposobljene kadre za svetovanje kandidatom in izvedbo preizkusa znanja. Prijava na javni razpis mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo in mora vsebovati: – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti; – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije; – izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec ponudbe; – izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo o možnosti ogleda prostorov in opreme. 5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so: – ustrezen prostor za opravljanje preizkusov znanja kandidatov, – ustrezna programska in računalniška oprema, – ponudbena cena enkratnega opravljanja izpita kandidata, – ustrezno usposobljeni kadri za svetovanje kandidatom in izvedbo preizkusa znanja. 6. Prevzem razpisne dokumentacije: Ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo v poslovnem času od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb v Oddelku za upravno poslovanje (vložišče) Ministrstva za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana (I. nadstropje) ali na spletni strani Ministrstva za promet. 7. Rok do katerega morajo biti predložene ponudbe, način predložitve ponudb ter opremljenost ponudb: Rok za predložitev ponudb je do 17. 1. 2008 do 15.30. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je oddana priporočeno po pošti zadnji dan razpisa, ali oddana osebno v vložišču do zadnjega dne razpisa do 15.30. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s priloženim obrazcem oziroma etiketo, ki je priloga 5 razpisne dokumentacije. 8. Odpiranje ponudb: odpiranje, pregled in ocenjevanje ponudb izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval minister za promet in sicer brez prisotnosti javnosti. 9. Veljavnost ponudbe: ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 10. Dodatne informacije: vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ministrstvu za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana pri mag. Nataši Žnidaršič po tel. 478-82-28, vsak delavnik od 9. do 12. ure ali na e-naslovu: natasa.znidarsic@gov.si.

AAA Zlata odličnost