Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 352-2-0006/2007-502 Ob-35145/07 , Stran 8167
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 14 v III. nadstropju stanovanjske stavbe Javornik 51, Ravne na Koroškem v skupni izmeri prodajne površine 57,53 m2 oziroma skupne stanovanjske površine v izmeri 60,91 m2, ni vpisano v etažni lastnini in je oddano v najem za nedoločen čas. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke zajema objekt, prostore naslednjih neto koristnih površin: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987. 5. Informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko pridobijo interesenti v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure pri Katji Burja na tel. 02/82-16-015. 6. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: – v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno navesti ponujeno ceno; – rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe; – izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati; – osebe, ki uporabljajo stanovanje (najemnik in uporabniki) imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo, cenitev). 7. Navedeno nepremičnino prodaja Občina Ravne na Koroškem kot lastnik. Ker je nepremičnina oddana v najem za nedoločen čas, imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik, predkupno pravico. 8. Izhodiščna cena za nepremičnino, opisano v prejšnji točki, je 41.243,98 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 51 – ne odpiraj«. 11. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 12. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 13. Kontaktna oseba prodajalca: višji svetovalec za premoženjskopravne zadeve Katja Burja. 14. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 15. Javno odpiranje ponudb bo dne 16. 1. 2008 ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.

AAA Zlata odličnost