Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6254. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008, stran 18052.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/1999, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. redni seji dne 21. 12. 2007 sprejel
L E T N I N A Č R T
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008
Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v tabeli in sicer prodaje, menjave ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v proračunu občine Vrhnika za leto 2008.
Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko uporabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. Zemljišča zajeta v programu podaje se bodo prodajala ali odkupovala po cenitvi pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba), ter Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) (zakon).
Predvidene so prodaje nekaterih gradbenih parcel, ki so namenjene za stanovanjsko pozidavo ter prodaja manjših površin pri stanovanjskih hišah, ki se že ali se bodo uporabljale kot funkcionalna zemljišča pri teh stavbah. Pri javnem dobrem se pojavlja, da na delu ceste stoji hiša, cesta pa poteka po privatnem zemljišču. Pri teh primerih so predvidene menjave zemljišč. Del poti, pa je zaradi izgradnje novih cest izgubil svojo funkcijo in se prodaja, kot funkcionalno zemljišče, k sosednjim objektom.
Odkupi zemljišč so večinoma predvideni za začetek oziroma zaključek izvedbe investicij, ki so predvidene v proračunu za leto 2008. Glede na določilo 11. člena zakona so v tabeli rezervirana tudi sredstva za pridobivanje in razpolaganje na celotnem območju Občine Vrhnika pod določeno vrednostjo, ki je opredeljena v odloku proračuna in sicer do višine 30.000,00 €.
V sklopu s tem so predvideni tudi stroški in sicer sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev, ter meritve in parcelacije.
Prodajo zemljišča je predvidela tudi KS Blatna Brezovica in sicer zemljišče parc. št. 181/2 k.o. Blatna Brezovica v višini 54.248,03 EUR.
Prihodki od prodaje stavb:
Glede na preselitev otrok iz objekta Poštna 1, Vrhnika v novozgrajeni vrtec na Tržaški cesti 2a in dejstvo, da so bile podane ocene neprimernosti objekta za njegovo uporabo, se v letu 2008 predvideva prodaja navedenega objekta. Prodaja se bo izvedla na podlagi ocene vrednosti nepremičnine. Predvideni prihodek od prodaje objekta je 485.000 €.
V letu 2008 je predvidena tudi prodaja objekta Podlipa 36, Vrhnika. Predvideni prihodek od prodaje znaša 158.000 EUR. Občina Vrhnika planira v letu 2008 prodajo objekta na naslovu Tržaška cesta 24, Vrhnika. Prihodek od prodaje objekta v površini 670 m2 je načrtovan v višini 600.000,00 EUR.
Prihodki od prodaje stanovanj:
V primeru interesa najemnikov občinskih stanovanj na Opekarski 14, Vrhnika se jim bodo stanovanja prodala. Predvidena je obročna prodaja stanovanj in prostorov.
V letu 2008 se iz odplačil prodaj v letu 2008 in odplačil preteklih let predvidijo prihodki v višini 13.543 €.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2008 je sestavni del Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008.
Letni načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-119/2007 (4-01)
Vrhnika, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost