Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-35151/07 , Stran 8142
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov: – literatura in sodobna teoretična misel, – likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, – glasba in ples, – gledališče, – arhivska in muzejska dejavnost, – alternativna kultura, – ljubiteljska dejavnost, – kulturne prireditve, – izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2008 je v skladu s proračunom, 25.000,00 EUR. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci kulturnih programov: – društva, registrirana za izvajanje programov na področju kulture, – zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so splošno koristne in neprofitne, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in vsaj 70% domačega članstva ali imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet, – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih kulturnih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 3. Rok in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo je potrebno poslati na naslov Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, z oznako: »Javni razpis – Kultura 2008 – Ne odpiraj«, najkasneje do 31. januarja 2008. Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in ovrednotila strokovna komisija v skladu z Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje kulturnih programov v Občini Hoče - Slivnica. 4. Vsebina vloge: prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa, dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.hoce-slivnica.si, v rubriki »Razpisi in objave«. 5. Postopek obravnave vlog: komisija za vodenje javnega razpisa bo zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje kulturnih programov zagotavlja proračun Občine Hoče - Slivnica. 6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega programa za kulturo bodo pozvani k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost