Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-34946/07 , Stran 8159
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06-UPB2) ter v skladu s prvim odstavkom 40. člena Statuta Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (čistopis številka 08/2006-SA z dne 3. 2. 2006 in Spremembe ter dopolnitve z dne 14. 6. 2007 ter številka 010/2006-SA z dne 2. 7. 2007) Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta: sekretar – vodja službe v Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije v Službi za skupne zadeve (m/ž). Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja: – najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri; – najmanj sedem let delovnih izkušenj; – znanje uradnega jezika; – znanje tujega jezika; – znanje dela z računalnikom; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti. Delovno področje: – Vodenje in organizacija dela v službi; – Priprava kadrovskega načrta; – Priprava akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ter njegovih morebitnih sprememb; – Sodelovanje pri pripravi predpisov iz delovno pravnega področja; – Izvajanje kadrovskih funkcij; – Sodelovanje, v zvezi z notranjo organizacijo in sistemizacijo s pristojnim ministrstvom; – Priprava in izvedba javnih razpisov za zasedbo prostega delovnega mesta; – Skrb za izobraževanje zaposlenih; – Neposredno strokovno sodelovanje pri vzpostavitvi informacijskega sistema za ravnanje z dokumentarnim gradivom; – Strokovna pomoč organizacijskim enotam pri ravnanju z dokumentarnim gradivom; – Samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv; – Opravljanje drugih najzahtevnejših nalog; – Zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – in da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretar – vodja sektorja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto »navedba delovnega mesta na katerega kandidat kandidira«, na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in v dnevnem časopisu Delo Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: japti@japti.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Dolanc Borisov na tel. 01/589-18-93.

AAA Zlata odličnost