Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 478-178/2007/14 Ob-35136/07 , Stran 8157
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe: a) Oddaja v najem 5 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Zavrč za mesečno najemnino 737,00 € za posamezen poslovni prostor, in sicer: 1) Špedicija I – poslovni prostor v bivalnem kontejnerju 1 v skupni izmeri 14,74 m2. 2) Špedicija I – poslovni prostor v bivalnem kontejnerju 2 v skupni izmeri 14,74 m2. 3) Špedicija III – poslovni prostor v bivalnem kontejnerju 3 v skupni izmeri 14,74 m2. 4) Špedicija IV – poslovni prostor v bivalnem kontejnerju 4 v skupni izmeri 14,74 m2. 5) Špedicija V – poslovni prostor v bivalnem kontejnerju 5 v skupni izmeri 14,74 m2. b) Oddaja v najem 2 opremljenih poslovnih prostorov na MMP Petišovci za mesečno najemnino 910,00 € za posamezen poslovni prostor: 1) Špedicija I, ki obsega poslovni prostor Š0.2 in souporabo prostora Š01 ter Š0.4, v skupni izmeri 18,20 m2. 2) Špedicija II, ki obsega poslovni prostor Š0.3 in souporabo prostora Š01 ter Š0.4 v skupni izmeri 18,20 m2. c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora na MMP Bistrica ob Sotli Š0.1 in Š0.2, v skupni izmeri 12,20 m2 s souporabo skupnih prostorov Š0.0, Š0.4 in Š0.5 za mesečno najemnino 610,00 €. 3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: a) Izklicna cena za poslovne prostore na MMP Zavrč: 1) Špedicija I – 737,00 €. 2) Špedicija I – 737,00 €. 3) Špedicija III – 737,00 €. 4) Špedicija IV – 737,00 €. 5) Špedicija V – 737,00 €. Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 10,00 €. b) Izklicna cena za poslovna prostora na MMP Petišovci: 1) Špedicija I – 910,00 €. 2) Špedicija I – 910,00 €. Najnižji znesek višanja izklicne cene za posamezen poslovni prostor je 10,00 €. c) Izklicna cena za poslovni prostor na MMP Bistrica ob Sotli: 1) Špedicija I – 610,00 €. Najnižji znesek višanja izklicne cene za poslovni prostor je 10,00 €. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dodatne informacije lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, Biserka Gorišek, tel. 01/478-16-37. 4. Način in rok plačila Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši dražitelj pa je dolžan plačati najemnino v roku petnajstih dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.: 01100-1006214304. Položena varščina se šteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja, dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. 6. Višina varščine Pred javno dražbo morajo zainteresirani dražitelji za nepremičnino položiti varščino v višini: a) MMP Zavrč: 910,00 €, b) MMP Petišovci: 737,000 €, c) MMP Bistrica ob Sotli: 610,00 €, na račun št.: 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600207 z navedbo namena nakazila: (mejni prehod in številka špedicije, kot je navedeno v drugi točki tega razpisa). Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki ne uspejo, varščina vrne v roku tridesetih dni brez obresti. 7. Ogled nepremičnin: ogled vseh poslovnih prostorov, ki so navedeni v drugi točki tega razpisa je možen dne 10. 1. 2008 od 9. do 12. ure po predhodnem dogovoru z Biserko Gorišek, tel. 01/478-16-37. 9. Pogoji za pristop k javni dražbi Zainteresirani dražitelji morajo ob pristopu k javni dražbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – registracijo za poslovno dejavnost, za katero se oddajajo poslovni prostori, – pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, če je oseba zastopnik. 10. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba za poslovne prostore iz druge točke tega razpisa bo potekala dne 15. 1. 2008 v III. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana, ob 10. uri. 11. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov.

AAA Zlata odličnost