Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6235. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer, stran 18007.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 10. redni seji dne 19. 12. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer, v nadaljevanju: (pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu v Občini Log - Dragomer ter opredeljena ostala sredstva za šport, ki jih predvideva Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer.
Merila za vrednotenje športa (merila) so obvezni in sestavni del pravilnika in se sprejemajo skupaj s pravilnikom po istem postopku.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje športnih vsebin;
– postopek vrednotenja vsebin s področja športa na podlagi meril;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN
3. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih vsebin poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in sprejem letnega programa športa,
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih vsebin na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov izvajalcev športnih vsebin,
– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov na komisiji za izbor izvajalcev športnih programov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– obravnavanje pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev vodi občinska uprava.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok, določi župan s sklepom. Razpisna dokumentacija zajema razpisne obrazce z navodili in kriteriji, ki jih pripravi občinska uprava.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
a) Javni razpis
5. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci športnih vsebin;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih vsebin;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– datum odpiranja vlog;
– način dostave predlogov;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
6. člen
Javni razpis se objavi najkasneje en mesec po sprejetju proračuna v občinskem glasilu Naš časopis in na spletni strani Občine Log - Dragomer.
Rezultate javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Log - Dragomer.
7. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež, ...);
– navedbo športnih programov, za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov;
– dokazilo o ustrezno usposobljenem strokovnem kadru, skladno s 16. členom Zakona o športu;
– dokazilo materialnih pogojih za izvajanje programov;
– dokazila o izpolnjevanju ostalih pogojev, navedenih v razpisu.
b) Ocenjevanje (vrednotenje) športnih vsebin
8. člen
Vrednotenje športnih vsebin, prispelih na javni razpis, opravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan in je sestavljena iz:
– 1 člana, imenovanega izmed kandidatov predlaganih s strani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, ki je predsednik komisije,
– 2 članov, imenovanih izmed kandidatov, predlaganih s strani izvajalcev športnih vsebin v občini, z ustrezno strokovno izobrazbo oziroma izkušnjami.
Mandat članov komisije traja štiri leta in je vezan na mandat članov Občinskega sveta. Predsednika komisije imenuje župan.
Upravno-administrativne naloge za komisijo izvaja občinska uprava.
9. člen
Naloge komisije so:
– odpiranje predlogov, ki so prispeli na javni razpis;
– ugotavljanje formalnih pogojev vlagateljev;
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili;
– sestava zapisnika o delu;
– priprava letnega poročila o delu komisije.
10. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava.
11. člen
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog za sofinanciranje;
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev;
– število popolnih vlog;
Komisija na podlagi meril pripravi poročilo, ki vsebuje oceno posameznih športnih vsebin v skladu z določbami meril.
12. člen
Nepopolne vloge, ki jih po zgoraj določenih rokih predlagatelj ne dopolni, se s sklepom zavržejo.
Zoper sklep iz prvega odstavka je v roku 8 dni dovoljeno vložiti pritožbo pri Občini Log - Dragomer. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
13. člen
Občinska uprava da predlog delitve razpoložljivih sredstev v obravnavo komisiji, ki določi končno višino dodeljenih sredstev posameznim predlagateljem.
Občinska uprava s sklepom obvesti izbrane izvajalce športnih vsebin o višini odobrenih finančnih sredstev, za posamezne športne programe, za katere so kandidirali na javnem razpisu.
Zoper sklep je v roku 8 dni po prejemu dovoljeno vložiti pritožbo pri Občini Log - Dragomer. O pritožbi odloča župan. Na odločitev župana ni možna pritožba, pač pa je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
c) Sklenitev pogodbe o sofinanciranju
14. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca;
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan nakazil;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
V 30 dneh od podpisa pogodbe Občina Log - Dragomer posameznemu izvajalcu programov nakaže prvi obrok odobrenih sredstev.
Preostala sredstva za ta namen pa bo Občina Log - Dragomer nakazala v skladu s pogodbo.
16. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju posameznih vsebin na področju športa.
17. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih vsebin morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– poročilo o izvedbi športnih vsebin;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno poročilo.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
18. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta nenamensko porabljena sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
III. VSEBINSKE DOLOČBE (FORMALNI POGOJI ZA SODELOVANJE NA JAVNEM RAZPISU)
19. člen
Izvajalci letnega programa športa v Občini Log - Dragomer so:
– športna društva;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma športne panoge;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– vrtci in osnovne šole;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Izvajalci navedeni v prvem odstavku tega člena morajo:
– biti najmanj devet mesecev registrirani s sedežem v Občini Log - Dragomer v skladu z veljavno zakonodajo in izvajati programe, namenjene občanom Občine Log - Dragomer,
– imeti zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
Športna društva in zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
20. člen
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim vsebinam, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Posamezni izvajalci športnih vsebin lahko s svojimi programi za občinska proračunska sredstva kandidirajo za posamezne vsebine le enkrat letno.
Športne zveze lahko kandidirajo za sredstva le na podlagi tistih športnih programov, ki jih izvajajo same, in ki jih posamezna društva, članice športne zveze, ne vključujejo v svoje programe, na podlagi katerih kandidirajo za sredstva.
21. člen
Pogoji in kriteriji sofinanciranja, določeni s tem pravilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih vsebin, in sicer za naslednje vsebine:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa in ni vključena v interesno dejavnost, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport
2. športna rekreacija
3. kakovostni šport
4. vrhunski šport
5. šport invalidov
6. športni objekti.
V okviru tekočih proračunskih sredstev se lahko v posameznem letu sofinancirajo tudi:
A) strokovne in razvojne naloge na področju športa in rekreacije, ki so pomembne za razvoj dejavnosti na področju Občine Log - Dragomer:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, v skupni vrednosti največ 2,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna,
2. znanstveno-raziskovalna dejavnost v skupni vrednosti največ 0,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna,
3. založniška dejavnost v skupni vrednosti največ 0,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega poračuna,
4. velike športne prireditve, meddržavne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve v skupni vrednosti največ 3% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna,
5. informacijski sistem na področju športa v skupni vrednosti največ 1,0% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
B) delovanje društev in športnih zvez na ravni lokalne skupnosti, ki opravljajo strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu, v skupni vrednosti najmanj 12,5% sredstev namenjenih programom športa znotraj občinskega proračuna.
Obseg športnih vsebin, za katere lahko izvajalci kandidirajo, je podrobneje opredeljen v Merilih, ki so sestavni del tega Pravilnika.
22. člen
Skupni obseg sofinanciranja vsebin na področju športa določi Občinski svet Občine Log - Dragomer.
Občinski svet Občine Log - Dragomer z letnim programom športa, ki ga pripravi občinska uprava, določi tudi vsebine športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti. Obseg sredstev za posamezno vsebino športa ne sme preseči višine, ki je za strokovne in razvojne naloge določena pod točko A) 21. člena tega pravilnika.
Programi in dejavnosti na področju športa se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Log - Dragomer.
IV. MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA
23. člen
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma, kot izhaja iz posameznih določb meril. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej.
24. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov izhaja iz razdelitve športnih panog oziroma programov, v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka,
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka
3. skupina: izvajalci različnih športno rekreativnih programov
4. skupina: izvajalci miselnih iger
V posamezni skupini izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke glede na razširjenost (množičnost) in kakovost dosežkov športnikov.
V sistemu točkovanja so kot kazalci za razširjenost športne panoge upoštevani:
– število članov s plačano članarino iz Občine Log - Dragomer in
– število registriranih tekmovalcev iz Občine Log - Dragomer.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠV);
– uvrstitev na mednarodnih tekmovanjih in
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov in
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega programa športa v RS.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Kolikor za posamezno zvrst na javni razpis ni prijavljenih dovolj programov in sredstva po ovrednotenju – točkovanju ostanejo neporabljena, se finančna sredstva iz vsake posamezne dejavnosti – zvrsti (celotni skupni ostanek) procentualno prerazporedijo in porazdelijo za sofinanciranje naslednjih vsebin:
– 50% od ostanka za postavko 2. Športna rekreacija,
– 50% od ostanka za postavko 12. Delovanje društev in zvez.
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTA V OBČINI LOG - DRAGOMER
Merila za vrednotenje športa v občini Vrhnika (v nadaljevanju – Merila) so sestavljena na podlagi 9. člena in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02, 15/03) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00). Merila so usklajena s Pravilnikom o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer in so sestavni del tega pravilnika.
Merila vsebujejo (Zakon o športu, člen 9):
– merila za razvrstitev programov izvajalcev športa v skupine glede na vsebino (NPŠ, 7):
1. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v INDIVIDUALNIH ŠPORTIH in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka;
2. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo programe v KOLEKTIVNIH ŠPORTIH in v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne zveze za naslov državnega prvaka;
3. skupina: izvajalci športa, ki izvajajo različne športno-rekreativne programe;
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
– merila za razvrstitev izvajalcev športa glede na razširjenost in uspešnost,
– višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
Merila so opredeljena po naslednjih vsebinah (Zakon o športu, člen 7; NPŠ, 4)
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
   1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (preglednici 1.1 in 7)
   2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (preglednici 1.2 in 7)
   3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – od 6 do 14 let (preglednice 1.3.1 in 1.3.2 ter 6 in 7)
   – cicibani in cicibanke
   – mlajši dečki in mlajše deklice
   – starejši dečki in starejše deklice
   4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (preglednici 1.4 in 7)
   5. Interesna športna vzgoja mladine (preglednici 1.5 in 7)
   6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport -od 15 do 18 oziroma 20 let (preglednice 1.6.1 in 1.6.2 ter 6 in 7)
   – kadeti in kadetinje
   – mladinci in mladinke
   7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (preglednici 1.7 in 7)
   8. Interesna športna dejavnost študentov (preglednici 1.8 in 7)
Programi miselnih iger pri športni vzgoji otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa (preglednici 1.1 -1.8 in 7)
2. Športna rekreacija (preglednici 2 in 7)
3. Kakovostni šport (preglednice 3, 6 in 7)
4. Vrhunski šport (preglednici 4 in 7)
5. Šport invalidov (preglednici 5 in 7)
6. Športni objekti (preglednica 7)
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
8. Znanstveno- raziskovalna dejavnost
9. Založniška dejavnost
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
11. Informacijski sistem na področju športa
12. Delovanje društev in zvez
Merila predvidevajo vrednotenje programov izvajalcev športa na osnovi razširjenosti na način, da se za vsak program predvideva maksimalno število sodelujočih v posameznem programu (NPŠ, 7). Posameznega udeleženca se sofinancira le v enem programu.
Izvajalci letnega programa športa, ki so registrirani na podlagi Zakona o društvih, lahko kandidirajo le s svojimi člani, in sicer na podlagi urejene evidence o članstvu in o plačani članarini pri programih:
– interesne športne vzgoje predšolskih otrok,
– interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok,
– športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami,
– interesne športne vzgoje mladine,
– športne vzgoje mladine s posebnimi potrebami,
– interesne športne dejavnosti študentov,
– športne rekreacije,
– športa invalidov,
oziroma s svojimi člani s plačano članarino in istočasno registriranimi tekmovalci pri nacionalni panožni športni zvezi pri naslednjih programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Vrednotenje uspešnosti se izvaja na podlagi pridobivanja dodatnih točk v programih:
– športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostnega športa ter
– vrhunskega športa.
Dodatne točke (bonus točke – preglednice 1.3.1 in 1.3.2; 1.6.1 in 1.6.2; 1.1-1.8; 3 in 4) lahko pridobijo izvajalci zgoraj navedenih programov na osnovi dveh kriterijev:
1. Števila kategoriziranih športnikov v skladu s »Kriteriji za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠZ) in »Pravilnika o razvrščanju obetavnih in vrhunskih šahistov«. Dodatne točke si pridobi društvo, ki ima športnike vpisane v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ oziroma Registraciji Šahovske zveze Slovenije pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa v Občini Log - Dragomer.
Pri upoštevanju tega kriterija je potrebno upoštevati naslednje omejitve:
a. Pri »Športni vzgoji otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« v kategorijah cicibanov in cicibank, mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic zaradi »Kriterijev za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) ne morejo pridobiti nobenega od predvidenih nazivov (minimalna starost za pridobitev naziva je 14 let).
b. Pri kategoriji kadetov in kadetinj ter mladincev in mladink se upoštevata samo prva dva razreda kategorizacije: mladinski razred (obetavni razred – šah), državni razred (enako velja za šah).
c. Pri »Kakovostnem športu« društva pridobijo dodatne točke za članski razred kategorizacije: državni razred (enako velja za šah).
d. Pri »Vrhunskem športu« društva pridobijo dodatne točke za tri razrede kategorizacije: perspektivni (zelo obetavni razred – šah), mednarodni razred (mednarodni mojster in velemojster – šah), svetovni razred (supervelemojster – šah).
Športniki morajo biti vpisani kot člani društva, ki s tem športnikom kandidira na razpis.
2. Osvojenih naslovov državnih prvakov in osvojenih medalj na mladinskih evropskih in svetovnih prvenstvih ter članskih evropskih in svetovnih prvenstvih. Za osvojene medalje na ostalih velikih športnih tekmovanjih (Zakon o športu, člen 52) društva dobivajo dodatne točke v naslednjem odnosu do predvidenih točk za osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih:
a. Olimpijske igre – 1,00 x točke za medaljo na SP.
b. Finale svetovnega pokala ali končna uvrstitev na lestvici Svetovnega pokala - 1,00 x točke za medaljo na SP.
c. Univerziada – 1,00 x točke za medaljo na EP.
d. Mediteranske igre in tekmovanja za Svetovni pokal – 0,6 x točke za medaljo na EP.
e. Evropski olimpijski festival mladih (EYOF) – 0,8 x točke za medaljo na EP.
Društvo lahko pridobi dodatne točke samo za medalje, osvojene na tekmovanjih v prejšnjem letu. Za medalje, osvojene v neolimpijskih športnih panogah oziroma neolimpijskih disciplinah olimpijskih športnih panog, se pridobljene dodatne točke množijo s korekcijskim faktorjem 0,5. Za osvojene medalje na mladinskih EP in SP se le te vrednotijo samo za programe » Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport«.
V Merilih je opredeljena tudi višina sofinanciranja posameznih programov (NPŠ, 4).
Delež sofinanciranja posameznih programov se izračuna tako, da se množi obseg posameznega programa (št. ur programa) in maksimalno število sodelujočih v posameznem programu. Rezultat predstavlja maksimalno število točk, ki jih izvajalec letnega programa športa lahko pridobi za določen program.
V primeru manjšega števila sodelujočih ali v primeru manjšega obsega števila ur v posameznem programu se delež sofinanciranja ustrezno zniža.
Vrednost točke za posamezne vsebine se izračuna na podlagi višine sredstev, ki je v proračunu občine Vrhnika namenjena programom športa na lokalni ravni in v skladu z Letnim programom športa. Vrednosti točk po posameznih vsebinah so različne. Sredstva za izvajanje programov so namenska (plačilo objekta, strokovnega kadra, materialnih stroškov, tekmovanj…) in se ne smejo koristiti v druge namene.
Merila so sestavljena tako, da upoštevajo načelo egalitarizma, kar pomeni, da so proračunska sredstva pod enakimi pogoji dostopna vsem izvajalcem športnih programov v občini Vrhnika (MŠŠ- dokument št. 703/KI.96 z dne 26. 1. 1996).
Dodatne obrazložitve, ki niso zajete v tem besedilu, so navedene v nadaljevanju Meril.
V okviru vsebin iz 22. člena tega pravilnika lahko izvajalci kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti v obsegu, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader (v primeru, da se programi izvajajo izven ur rednega delovnega časa), najem največ 60 ur objekta za skupino z največ 20 otroki.
Preglednica 1.1
+---------------+---------+-------------+--------------+-------+
|Naziv programa | Vel.  |  Objekt  | Strokovni  | Prop. |
|        | skupine |       |  kader   |gradivo|
|        |     +-----+-------+-----+--------+-------+
|        |     | št. |  VT | št. | št.  | št. |
|        |     | ur |    | ur | točk | točk |
+---------------+---------+-----+-------+-----+--------+-------+
|Plavanje    |  10  | 20 |  20 | 20 |  20  | 10  |
+---------------+---------+-----+-------+-----+--------+-------+
|Zlati sonček  |  20  | 60 |  60 | 60 |  60  | 15  |
|Ciciban    |     |   |    |   |    |    |
|planinec    |     |   |    |   |    |    |
+---------------+---------+-----+-------+-----+--------+-------+
|Ostali programi|  20  | 60 |  60 | 60 |  60  | 15  |
+---------------+---------+-----+-------+-----+--------+-------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Lokalna skupnost lahko sofinancira: propagandno gradivo, organizacijo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih šolskih prvenstvih, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z največ 10 otroki in največ 80-urne programe na skupino z največ 20 otroki in največ 80 ur objekta.
Preglednica 1.2
+-----------+--------+----------+--------------+-------+-------+
|Naziv   | Vel. | Objekt | Strokovni  | Prop. | Tekm. |
|programa  |skupine |     |  kader   |gradivo|    |
|      |    +-----+----+------+-------+-------+-------+
|      |    | št. | VT | št. | št. | št. | št. |
|      |    | ur |  | ur | točk | točk | točk |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+-------+
|Plavanje  |  10  | 20 | 20 | 20 | 20  | 10  |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+    |
|Zlati   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80  | 15  |    |
|sonček   |    |   |  |   |    |    |    |
|Krpan   |    |   |  |   |    |    |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+    |
|Mladi   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80  |    |    |
|planinec  |    |   |  |   |    | 15  |    |
|Planinski |    |   |  |   |    |    |    |
|tabor   |    |   |  |   |    |    |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+    |
|Planinska |  20  | 60 | 60 | 60 | 60  | 15  |    |
|šola    |    |   |  |   |    |    |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+    |
|Tečaji   |  20  | 40 | 40 | 40 | 40  |    |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+-------+
|Drugi   |  20  | 80 | 80 | 80 | 80  | 15  |  30 |
|programi  |    |   |  |   |    |    |    |
+-----------+--------+-----+----+------+-------+-------+-------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se vključujejo otroci od 6. do 14. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti:
– cicibani, cicibanke            240 ur
– mlajši dečki in deklice          240 do 400 ur
– starejši dečki in deklice         300 do 800 ur.
Na ravni lokalne skupnosti se lahko financira: najem objekta, strokovni kader ter materialne stroške programa.
Preglednica 1.3.1
Individualni športi
+----------+-------+----------------+----------------+---------+
|Naziv   | Vel. |   Objekt   | Strokovni kader|  Mat. |
|programa |skupine|        |        | stroški |
|     |    +-------+--------+-------+--------+---------+
|     |    | št. ur|  VT  | št. ur|št. točk| št. točk|
+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------+
|Cicibani- |Tabela | 240 |  240 | 240 |  240 |  75  |
|ke    |  6  |    |    |    |    |     |
+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------+
|Ml.dečki- |Tabela |240-400| 240-400|240-400| 240-400|  105  |
|ce    |  6  |    |    |    |    |     |
+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------+
|St.dečki- |Tabela |300-800| 300-800|300-800| 300-800|  130  |
|ce    |  6  |    |    |    |    |     |
+----------+-------+-------+--------+-------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
Individualni športi
+--------------+-------------+---------------------------------+
|Bonus točke  |   Vel.  |     Državni prvaki     |
|       |  skupine  +----------------+----------------+
|       |       |  posamezno  |   ekipno   |
+--------------+-------------+----------------+----------------+
|Cicibani-ke  |   1   |    25    |    75    |
+--------------+-------------+----------------+----------------+
|Ml.dečki-ce  |   1   |    25    |    75    |
+--------------+-------------+----------------+----------------+
|St.dečki-ce  |   1   |    25    |    75    |
+--------------+-------------+----------------+----------------+
Preglednica 1.3.2
Kolektivni športi
+----------+---------+----------------+---------------+--------+
|Naziv   |  Vel. |   Objekt   |Strokovni kader| Mat. |
|programa | skupine |        |        |stroški |
|     |     +-------+--------+-------+-------+--------+
|     |     | št. ur|  VT  |št. ur | št. | št.  |
|     |     |    |    |    | točk | točk |
+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+
|Cicibani- | Tabela 6| 240 | 240  | 240 | 240 | 150  |
|ke    |     |    |    |    |    |    |
+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+
|Ml.dečki- | Tabela 6|240-400|240-400 |240-400|240-400| 210  |
|ce    |     |    |    |    |    |    |
+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+
|St.dečki- | Tabela 6|300-800|300-800 |300-800|300-800| 260  |
|ce    |     |    |    |    |    |    |
+----------+---------+-------+--------+-------+-------+--------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov.
+-------------+-----------------------+------------------------+
|Bonus točke |    Velikost    |      DP      |
|       |    skupine    |     ekipno     |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|Cicibani-ke |      1      |      75      |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|Ml.dečki-ce |      1      |      75      |
+-------------+-----------------------+------------------------+
|St.dečki-ce |      1      |      75      |
+-------------+-----------------------+------------------------+
1.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino z največ 10 otroki in najem objekta. Na lokalni ravni se izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Preglednica 1.4
+--------------+--------+---------------+----------------------+
|Naziv     | Vel. |  Objekt   |  Strokovni kader  |
|programa   |skupine +--------+------+----------+-----------+
|       |    | št. ur | VT | št. ur | št. točk |
+--------------+--------+--------+------+----------+-----------+
|Prilagojeni  |  10  |  80  | 80 |  80  |  80   |
|programi   |    |    |   |     |      |
+--------------+--------+--------+------+----------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.5 Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira: strokovni kader za največ 80-urne programe na skupino z največ 20 mladimi in največ 80 ur objekta.
Preglednica 1.5
+-------------+---------+----------------+---------------------+
|Naziv    | Vel.  |   Objekt   |  Strokovni kader  |
|programa   | skupine +-------+--------+---------+-----------+
|       |     |št. ur |  VT  | št. ur | št. točk |
+-------------+---------+-------+--------+---------+-----------+
|Interes. ŠV |  20  | 80  |  80  |  80  |  80   |
|mladine   |     |    |    |     |      |
+-------------+---------+-------+--------+---------+-----------+
|Planinska  |  20  | 60  |  60  |  60  |  60   |
|šola     |     |    |    |     |      |
+-------------+---------+-------+--------+---------+-----------+
|Planinski  |  20  | 80  |  80  |  80  |  80   |
|tabor    |     |    |    |     |      |
|Planinski  |     |    |    |     |      |
|izleti    |     |    |    |     |      |
|Pohodništvo |     |    |    |     |      |
+-------------+---------+-------+--------+---------+-----------+
|Tečaji    |  20  | 40  |  40  |  40  |  40   |
+-------------+---------+-------+--------+---------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.6 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, starih od 15 do 18 oziroma 20 let, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so razdeljeni na dve stopnji. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.
– kadeti in kadetinje         400 do 1100 ur
– mladinci in mladinke        400 do 1100 ur
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: najem objekta in strokovni kader.
Preglednica 1.6.1
Individualni športi
+-------------+---------+-------------------+------------------+
|Naziv    |  Vel. |    Objekt   | Strokovni kader |
|programa   | skupine +---------+---------+--------+---------+
|       |     | št. ur |  VT  | št. ur |št. točk |
+-------------+---------+---------+---------+--------+---------+
|Kadeti-nje  | Tabela 6| 400-1100|400-1100 |400-1100|400-1100 |
+-------------+---------+---------+---------+--------+---------+
|Mladinci-ke | Tabela 6| 400-1100|400-1100 |400-1100|400-1100 |
+-------------+---------+---------+---------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+---------+-------+----------+----------+-----------+----------+
|Bonus  | Vel. |Kategoriz.| Državni |EP-medalja |SP-medalja|
|točke  |skupine|     | prvaki |      |     |
|     | min +-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|     |    | ml. |dr. |pos.|ekip.|pos.|ekip. |pos.|ekip.|
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|Kadeti- |  1  | 10 | 15 | 25 | 75 | 100| 250 |150 | 350 |
|nje   |    |   |  |  |   |  |   |  |   |
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
|Mladinci-|  1  | 10 | 15 | 25 | 75 | 100| 250 |150 | 350 |
|ke    |    |   |  |  |   |  |   |  |   |
+---------+-------+-----+----+----+-----+----+------+----+-----+
Preglednica 1.6.2
Kolektivni športi
+---------------+-------+------------------+-------------------+
|Naziv programa | Vel. |   Objekt   | Strokovni kader |
|        |skupine+----------+-------+--------+----------+
|        |    | št. ur | VT  | št. ur | št. točk |
+---------------+-------+----------+-------+--------+----------+
|Kadeti-nje   |Tabela | 400-1100 | 400- |400-1100| 400-1100 |
|        |  6  |     | 1100 |    |     |
+---------------+-------+----------+-------+--------+----------+
|Mladinci–ke  |Tabela | 400-1100 | 400- |400-1100| 400-1100 |
|        |  6  |     | 1100 |    |     |
+---------------+-------+----------+-------+--------+----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Pri programu »Športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport« lahko kandidati (društva in klubi) pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na mladinskih svetovnih in evropskih prvenstvih ter Evropskih olimpijskih festivalih mladih ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ) eno od kategorizacij namenjenih vrednotenju dosežkov v kategoriji mladincev (mladinski razred, državni razred).
+----------+-----------+-----------+-------+--------+----------+
|Bonus   |Vel.skupine|Kategoriz. | DP  | EP-  |  SP–  |
|točke   |  min  +-----+-----+ekipno |medalja | medalja |
|     |      | ml. | dr. |    | ekipno | ekipno |
+----------+-----------+-----+-----+-------+--------+----------+
|Kadeti-  |   1   | 10 | 15 | 75  | 250  |  350  |
|nje    |      |   |   |    |    |     |
+----------+-----------+-----+-----+-------+--------+----------+
|Mladinci- |   1   | 10 | 15 | 75  | 250  |  350  |
|ke    |      |   |   |    |    |     |
+----------+-----------+-----+-----+-------+--------+----------+
1.7 Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do 20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne vadbe, tekmovanj in tečajev in posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokovnega kadra za 80 urni program na skupino z največ 10 mladimi in najem objekta.
Preglednica 1.7
+----------------+-----------+---------------+-----------------+
|Naziv programa |  Vel.  |  Objekt   | Strokovni kader |
|        | skupine +--------+------+-------+---------+
|        |      | št. ur | VT |št. ur |št. točk |
+----------------+-----------+--------+------+-------+---------+
|Prilagojeni   |  10   |  80  | 80 | 80  |  80  |
|programi    |      |    |   |    |     |
+----------------+-----------+--------+------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
1.8 Interesna športna dejavnost študentov
Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi športne vadbe v obsegu strokovnega kadra za 80 urni program na skupino z največ 20 študenti in najem objekta.
Preglednica 1.8
+-----------------+---------+---------------+------------------+
|Naziv programa  |  Vel. |   Objekt  | Strokovni kader |
|         | skupine +-------+-------+--------+---------+
|         |     |št. ur | VT  | št. ur |št. točk |
+-----------------+---------+-------+-------+--------+---------+
|Interes. šp.   |  20  | 80  | 80  |  80  |  80  |
|dej. študentov  |     |    |    |    |     |
+-----------------+---------+-------+-------+--------+---------+
|Planinski tabor |  20  | 80  | 80  |  80  |  80  |
|Planinski izleti |     |    |    |    |     |
|Pohodništvo   |     |    |    |    |     |
+-----------------+---------+-------+-------+--------+---------+
|Tečaji      |  20  | 40  | 40  |  40  |  40  |
+-----------------+---------+-------+-------+--------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Programi miselnih iger pri športni vzgoji otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa
(Vsebine od točke 1.1 do točke 1.8)
Preglednica 1.1–1.8
Sofinanciranje najema objekta in strokovnega kadra
+--------------------+---------+-------------+-----------------+
|Naziv programa   | Vel.  |  Objekt  | Strokovni kader |
|          | skupine +------+------+-------+---------+
|          |     |št. ur| VT |št. ur |št. točk |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.1  |Ostali    |  20  | 60 | 60 | 60  |  60  |
|   |programi   |     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.2  |Drugi    |  20  | 80 | 80 | 80  |  80  |
|   |programi   |     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.3.1 |Cicibani-ke |  20  | 240 | 240 | 240 |  240  |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.3.1 |Ml.dečki-ce |  16  | 240 | 240 | 240 |  240  |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.3.1 |St.dečki-ce |  12  | 300 | 300 | 300 |  300  |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.4  |Prilagojeni |  10  | 80 | 80 | 80  |  80  |
|   |programi otr.|     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.5  |Interesna ŠV |  20  | 80 | 80 | 80  |  80  |
|   |mladine   |     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.6.1 |Kadeti-nje  |  12  | 400 | 400 | 400 |  400  |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.6.1 |Mladinci-ke |  12  | 400 | 400 | 400 |  400  |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.7  |Prilagojeni |  10  | 80 | 80 | 80  |  80  |
|   |programi ml. |     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
|1.8  |Interes.šp. |  20  | 80 | 80 | 80  |  80  |
|   |dej.študentov|     |   |   |    |     |
+------+-------------+---------+------+------+-------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Dodatno sofinanciranje propagandnega gradiva, materialnih stroškov in tekmovanj
+-----------------------+----------+--------+--------+---------+
|   Naziv programa  |  Vel.  | Prop. | Mat. | Tekm. |
|            | skupine |gradivo |stroški |     |
+--------+--------------+----------+--------+--------+---------+
| 1.1  |Ostali    |  20  |  15  |    |     |
|    |programi   |     |    |    |     |
+--------+--------------+----------+--------+    +---------+
| 1.2  |Drugi programi|  20  |  15  |    |  30  |
+--------+--------------+----------+--------+--------+---------+
| 1.3.1 |Cicibani-ke  |  20  |    |  75  |     |
+--------+--------------+----------+    +--------+     |
| 1.3.1 |Ml.dečki-ce  |  16  |    | 105  |     |
+--------+--------------+----------+    +--------+     |
| 1.3.1 |St.dečki-ce  |  12  |    | 130  |     |
+--------+--------------+----------+--------+--------+---------+
+---------+-------+----------+-----------+----------+----------+
| Bonus | Vel. |Kategoriz.| Državni | Evropski | Svetovni |
| točke |skupine|     | prvaki  | prvak  | prvak  |
|     | min +-----+----+----+------+----+-----+----+-----+
|     |    | ob. | dr.|pos.|ekip. |pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+---------+-------+----------+----+------+---------------------+
|Cicibani-|  1  |     | 25 | 75 |           |
|ke    |    |     |  |   |           |
+---------+-------+     +----+------+           |
|Ml.dečki-|  1  |     | 25 | 75 |           |
|ce    |    |     |  |   |           |
+---------+-------+     +----+------+           |
|St.dečki-|  1  |     | 25 | 75 |           |
|ce    |    |     |  |   |           |
+---------+-------+-----+----+----+------+----+-----+----+-----+
|Kadeti- |  1  | 10 | 15 | 25 | 75 |100 | 200 |150 | 300 |
|nje   |    |   |  |  |   |  |   |  |   |
+---------+-------+-----+----+----+------+----+-----+----+-----+
|Mladinci-|  1  | 10 | 15 | 25 | 75 |100 | 200 |150 | 300 |
|ke    |    |   |  |  |   |  |   |  |   |
+---------+-------+-----+----+----+------+----+-----+----+-----+
2. Športna rekreacija
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe na skupino z največ 20 člani, in sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Preglednica 2
+------------------+---------+----------------+----------------+
|Naziv programa  | Vel.  |   Objekt   |Strokovni kader |
|         | skupine +-------+--------+------+---------+
|         |     | št. ur|  VT  |št. ur|št. točk |
+------------------+---------+-------+--------+----------------+
|Vsi programi   |  20  |  80 |  80  |        |
+------------------+---------+-------+--------+        |
|Planinski izleti, |  20  |  80 |  80  |        |
|pohodništvo    |     |    |    |        |
+------------------+---------+-------+--------+------+---------+
|Vsi programi-   |  20  |  80 |  80  | 80 |  80  |
|starejši od 65  |     |    |    |   |     |
|let        |     |    |    |   |     |
+------------------+---------+-------+--------+------+---------+
|Planinski izleti, |  20  |  80 |  80  | 80 |  80  |
|pohodništvo –   |     |    |    |   |     |
|starejši od 65  |     |    |    |   |     |
|let        |     |    |    |   |     |
+------------------+---------+-------+--------+------+---------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka.
V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih športih štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci v članski kategoriji in so se v preteklem letu udeležili državnega prvenstva. Pri kolektivnih športih in miselnih igrah se poleg tistih, ki so se udeležili državnega prvenstva, upoštevajo tudi ostali registrirani tekmovalci v članski kategoriji.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najemnina objekta za največ 320 ur programa in sicer: 1. liga 320 ur, 2. liga 280 ur, 3. liga 240 ur, 4. liga 200 ur.
Preglednica 3
+----------------+--------------------+------------------------+
|Naziv programa | Velikost skupine |     Objekt     |
|        |          +----------+-------------+
|        |          | št. ur |   VT   |
+----------------+--------------------+----------+-------------+
|Individualni  |   Tabela 6   | 200-320 |  200-320  |
|športi     |          |     |       |
+----------------+--------------------+----------+-------------+
|Kolektivni   |   Tabela 6   | 200-320 |  200-320  |
|športi     |          |     |       |
+----------------+--------------------+----------+-------------+
|Miselne igre  |     12     | 200-320 |  200-320  |
+----------------+--------------------+----------+-------------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala ali končni uvrstitvi na lestvici svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo državnega razreda.
+------------+-------+---------+----------+----------+----------+
|Bonus    | Vel. |Kategori-| Državni |EP-medalja|SP–medalja|
|točke    |skupine| zacija | prvaki |     |     |
|      | min +---------+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |    |  dr.  |pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+------------+-------+---------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Individualni|  1  |  15  | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |     |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+---------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kolektivni |  1  |  15  | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |    |     |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+---------+----+-----+----+-----+----+-----+
|Miselne   |  1  |  15  | 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|igre    |    |     |  |   |  |   |  |   |
+------------+-------+---------+----+-----+----+-----+----+-----+
4. Vrhunski šport
Priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancira strokovni kader in najemnina objekta:
– za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa
– v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, največ 1200 ur programa.
Za sofinanciranje maksimalnega števila ur programa (1200 ur) mora kandidat (društvo ali klub) imeti šest kategoriziranih športnikov v individualnih športnih panogah in deset kategoriziranih športnikov v kolektivnih športnih panogah.
Športniki, s katerimi društvo kandidira za program »Vrhunskega športa« morajo biti vpisani v zadnjih Obvestilih OKS-ZŠZ pred zaključkom razpisnega roka za sofinanciranje športa kot člani športnega društva z območja Občine Log - Dragomer.
Preglednica 4
+--------------+---------+-----------------+-------------------+
|Naziv programa| Velikost|   Objekt   | Strokovni kader |
|       | skupine +-------+---------+--------+----------+
|       |     | št. ur|  VT  | št. ur | št. točk |
+--------------+---------+-------+---------+--------+----------+
|Individualni |  6  | 1200 |  1200 | 1200 |  1200  |
|športi    |     |    |     |    |     |
+--------------+---------+-------+---------+--------+----------+
|Kolektivni  |  10  | 1200 |  1200 | 1200 |  1200  |
|športi    |     |    |     |    |     |
+--------------+---------+-------+---------+--------+----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
Kandidati (društva in klubi) lahko za svoje programe pridobivajo dodatne točke za osvojene naslove državnih prvakov in osvojene medalje na svetovnih in evropskih prvenstvih, finalu svetovnega pokala, univerziadi, mediteranskih igrah in tekmovanjih za svetovni pokal ter za programe športnikov, ki imajo po veljavnih »Kriterijih za kategoriziranje športnikov Republike Slovenije« (OKS-ZŠZ), kategorizacijo perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda.
+------------+-----+--------------+----------+----------+----------+
|Bonus    | Vel.|Kategorizacija| Državni |EP-medalja|  SP –  |
|točke    |skup.|       | prvaki |     | medalja |
|      | min +----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|      |   |per.| med.|sv.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|pos.|ekip.|
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Individualni| 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Kolektivni | 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|športi   |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
|Miselne   | 1 | 40 | 75 |200| 25 | 75 | 100| 250 | 200| 350 |
|igre*    |   |  |   |  |  |   |  |   |  |   |
+------------+-----+----+-----+---+----+-----+----+-----+----+-----+
* Per. = zelo obetavni, Med. = mednarodni mojster in velemojster, SV. = supervelemojster
5. Šport invalidov
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80 urni programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se uporaba objekta in strokovni kader.
Preglednica 5
+-------------+---------+-----------------+--------------------+
|Naziv    |  Vel. |   Objekt   |  Strokovni kader |
|programa   | skupine +---------+-------+--------+-----------+
|       |     | št. ur |  VT | št. ur | št. točk |
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
|Vsi programi |  10  |  80  |  80 |  80  |  80   |
+-------------+---------+---------+-------+--------+-----------+
VT = vmesno število točk – število točk izračunamo tako, da VT pomnožimo z ustreznim faktorjem iz preglednice št. 7
DODATNE PREGLEDNICE K ŠPORTNIM VSEBINAM OD TOČKE 1 DO TOČKE 3
Preglednica 6: Število športnikov v vadbenih skupinah
Individualni športi
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Športna   |Cicibani | Ml.dečki | St. | Kadeti |Mladinci|Kakovostni|
|panoga    |Cicibanke|Ml.deklice| dečki |Kadetinje|Mladinke| šport  |
|       |     |     | St. |     |    |     |
|       |     |     |deklice|     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Alpinizem-  |     |     |  8  |  6  |  6  |  6   |
|šp.plezanje |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Atletika   |  15  |  15  |  10 |  6  |  6  |  6   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Avtomobilizem|  5  |   5  |  5  |  5  |  5  |  5   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Balinanje  |  12  |  12  |  12 |  8  |  8  |  8   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Borilni   |  20  |  14  |  10 |  7  |  7  |  7   |
|športi    |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Gimnastika  |  15  |  10  |  10 |  8  |  6  |  6   |
|ritmična   |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Konjeništvo |     |     |  8  |  8  |  6  |  6   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Letalstvo-  |     |     |    |     |  6  |  6   |
|jadralno   |     |     |    |     |    |     |
|pad.     |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Lokostrelstvo|  8  |   8  |  5  |  5  |  5  |  5   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Namizni   |  12  |  12  |  10 |  6  |  6  |  6   |
|tenis    |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Navijaštvo  |  20  |  10  |  10 |  8  |  6  |  6   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Ples     |12 parov | 10 parov |8 parov| 6 parov |6 parov | 6 parov |
|športni   |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Smučanje   |  7  |   7  |  7  |  6  |  6  |  6   |
|alpsko    |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Smučanje   |  14  |  14  |  10 |  6  |  6  |  6   |
|teki     |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Strelstvo  |     |     |    |  6  |  6  |  6   |
|trap     |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Strelstvo  |  12  |  12  |  12 |  8  |  6  |  6   |
|zračna    |     |     |    |     |    |     |
|puška    |     |     |    |     |    |     |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Tenis    |  12  |  10  |  8  |  6  |  6  |  6   |
+-------------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
Kolektivni športi
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Športna|Cicibani | Ml.dečki | St. | Kadeti |Mladinci|Kakovostni|
|panoga |Cicibanke|Ml.deklice| dečki |Kadetinje|Mladinke| šport  |
|    |     |     | St. |     |    |     |
|    |     |     |deklice|     |    |     |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Košarka|  12  |  12  |  12 |  12  |  12  |  12   |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Mali  |  12  |  12  |  12 |  12  |  12  |  12   |
|nogomet|     |     |    |     |    |     |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Nogomet|  18  |  18  |  18 |  18  |  18  |  18   |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Odbojka|  12  |  12  |  12 |  12  |  12  |  12   |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Rokomet|  16  |  16  |  16 |  16  |  16  |  16   |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
|Druge |  16  |  16  |  16 |  16  |  16  |  16   |
|panoge |     |     |    |     |    |     |
+-------+---------+----------+-------+---------+--------+----------+
6. Športni objekti
Število točk za sofinanciranje objektov izračunamo tako, da v preglednicah športnih vsebin od točke 1.1 do točke 5 VT (vmesno št. točk) pomnožimo s faktorjem iz preglednice 7. Pri tem se za zaprte objekte posamezni športni panogi lahko ustrezno zniža število točk (vadbene skupine različnih starosti lahko objekt uporabljajo istočasno – število uporabnikov od 12 do 20).
Preglednica 7
+------------------------------------------+-------------------+
|ZAPRTI OBJEKTI              |   FAKTOR    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Športna dvorana, večja od telovadnice –  |    3,5    |
|samo za tekme               |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Telovadnica OŠ Log - Dragomer       |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Mala telovadnica OŠ Log - Dragomer ali  |    1,2    |
|podoben manjši objekt           |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Dvorane gasilskih domov, krajevnih    |    0,8    |
|skupnosti, učilnice, klubski prostori   |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pokriti bazeni              |    2,5    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Pokrito balinišče             |    0,5    |
+------------------------------------------+-------------------+
|Plezalna stena              |    0,5    |
+------------------------------------------+-------------------+
+-----------------------------------------+--------------------+
|ODPRTI ŠPORTNI OBJEKTI          |    FAKTOR    |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Nogometno igrišče na Logu        |    0,8     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Manjša igrišča in otroška igrišča    |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Atletski poligon Vrhnika         |    0,8     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Peščeno teniško igrišče         |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Igrišče za odbojko na mivki       |    0,3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Asfaltne ploščadi            |    0,3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Strelišče trap              |     1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Lokostrelski poligon           |    0,3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Balinišče                |    0,4     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Odprti bazen               |     1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Smučišče                 |    1,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Tekaške smučarske proge         |    0,1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Planinske poti, taborni prostori     |    0,1     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Konjeniški poligoni           |    0,3     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Poligon za avtomobilizem         |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
|Vzletna steza za jadralno padalstvo   |    0,5     |
+-----------------------------------------+--------------------+
RAZMERJE UPORABE OBJEKTOV (se ne uporablja za športno rekreacijo)
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Športna panoga   |  Zaprti objekt  |  Odprti objekt  |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Atletika      |     40%     |    60%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Balinanje      |     20%     |    80%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Lokostrelstvo    |     30%     |    70%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Nogomet       |     30%     |    70%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Odbojka       |     70%     |    30%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Planinstvo     |     20%     |    80%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Smučanje alpsko   |     30%     |    70%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Smučanje teki    |     30%     |    70%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
|Tenis        |     20%     |    80%    |
+--------------------+---------------------+-------------------+
Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (št.11/1-skl-003/99) o določitvi športnih objektov za objekte občinskega pomena, se upravljavcem športnih objektov sofinancira objekte, ki jih lahko uporabljajo vsi občani – v času, ko se na teh objektih ne izvaja letni program športa in sicer:
+---------------------------------------+----------------------+
|Športni objekti občinskega pomena   |    št. točk    |
+---------------------------------------+----------------------+
|Športni park Log            |     100     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Športno park Dragomer         |     200     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Otroško igrišče Jordanov kot      |     50     |
+---------------------------------------+----------------------+
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in OKS-ZŠZ.
Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Log - Dragomer in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj še tri leta.
Pravico do izpopolnjevanja pa imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v Občini Log - Dragomer najmanj eno leto.
Vsak izvajalec letnega programa športa lahko za sredstva izobraževanja in usposabljanja kandidira z največ enim kandidatom, za sredstva izpopolnjevanja pa z vsemi kandidati, ki pri njem opravljajo strokovno delo.
+-------------------------------------------+------------------+
|Naziv programa               |  Št. točk /  |
|                      |  kandidata   |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izobraževanje               |    10    |
+-------------------------------------------+------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega   |    7     |
|naziva 3. stopnje             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega   |    5     |
|naziva 2. stopnje             |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Usposabljanje – pridobitev amaterskega   |    3     |
|naziva 1.stopnje              |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izpopolnjevanje – mednarodno licenciranje |    2     |
+-------------------------------------------+------------------+
|Izpopolnjevanje – licenciranje       |    1     |
+-------------------------------------------+------------------+
8. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz proračuna Občine Log - Dragomer se lahko sofinancirajo projekti, če imajo izsledki raziskav aplikativno vrednost za področje športa v Občini Log - Dragomer in je zagotovljen sorazmeren delež drugih financerjev.
Za pridobitev ustreznih točk za izvajanje znanstveno – raziskovalnega dela morajo kandidati predložiti projekt znanstveno – raziskovalnega dela. Kandidat pridobi sredstva za sofinanciranje znanstveno – raziskovalnega dela na osnovi poročila o opravljenem delu, kateremu morajo biti priloženi izsledki dosedanjega poteka dela (1. faza – poročilo o opravljenih meritvah oziroma anketiranju…; 2. faza – poročilo o opravljenih meritvah in obdelavi podatkov, 3. faza – zaključno poročilo znanstveno raziskovalnega dela). Kandidat lahko kandidira za sredstva za izvedbo vsake faze posebej (celotni projekt v treh letih), dveh faz projekta v enem letu (1. in 2.; 2. in 3.) ali za sredstva izvedbe celotnega znanstveno – raziskovalnega dela v enem letu (vse tri faze). Vodja projekta znanstveno – raziskovalnega dela mora imeti najmanj najnižji znanstveni naziv (magister znanosti).
Projekt znanstveno – raziskovalnega dela mora vsebovati naslednja poglavja:
– Uvod – širša predstavitev obravnavane problematike
– Predmet, problem in namen dela
– Cilji in hipoteze
– Metode dela (vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, metode zbiranja podatkov in metode obdelave podatkov)
+---------------------------+--------------------------------+
|              |    Št. točk/raziskavo    |
+---------------------------+-----------+-----------+--------+
|Naziv programa       | 1. leto | 2. leto |3. leto |
+---------------------------+-----------+-----------+--------+
|Celotna izvedba (meritve, |   21  |  17   |  10  |
|obdelava rezultatov in   |      |      |    |
|interpretacija)      |      |      |    |
|znanstveno-raziskovalnega |      |      |    |
|dela, pomembnega za razvoj |      |      |    |
|športa v občini Vrhnika  |      |      |    |
+---------------------------+-----------+-----------+--------+
|Meritve in obdelava    |   11  |   7   |  -  |
|podatkov znanstveno-    |      |      |    |
|raziskovalnega dela,    |      |      |    |
|pomembnega za razvoj športa|      |      |    |
|v Občini Vrhnika      |      |      |    |
+---------------------------+-----------+-----------+--------+
|Izvedba meritev za izdelavo|   4   |   -   |  -  |
|znanstveno-raziskovalnega |      |      |    |
|dela, pomembnega za razvoj |      |      |    |
|športa v Občini Vrhnika  |      |      |    |
+---------------------------+-----------+-----------+--------+
9. Založniška dejavnost
Iz proračuna Občine Log - Dragomer se lahko sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti povezanih s športno dejavnostjo v Občini Log - Dragomer.
Pogoj za pridobitev točk za izdajo publikacij je predložitev vsebinske zasnove publikacije z opredeljenim ciljem in namenom izdaje publikacije ter natančen finančni načrt.
+------------------------------------------+-------------------+
|Naziv programa              |   št. točk   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Strokovna literatura           |     5     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Občasne publikacije            |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Propagandno gradivo            |     1     |
+------------------------------------------+-------------------+
10. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve
Iz proračuna Občine Log - Dragomer se lahko sofinancira materialne stroške mednarodnih tekmovanj, državnih prvenstev, regijskih prvenstev in občinskih prireditev, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih tekmovanj.
Za sofinanciranje prvih treh vrst prireditev je pogoj objava v ustreznem koledarju prireditev, za občinske prireditve pa objava v občinskem glasilu Naš časopis.
Za izdelavo koledarja športnih prireditev v Občini Log - Dragomer se izvajalcu nameni 5% sredstev, namenjenih tej vsebini sofinanciranja.
+------------------------------------------+-------------------+
|Vrsta prireditve             |   št. točk   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Mednarodna tekmovanja           |     4     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Državna prvenstva             |     3     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Regijska prvenstva            |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Občinske prireditve            |     1     |
+------------------------------------------+-------------------+
11. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Iz proračuna Občine Log - Dragomer se financirajo in izvajajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe Občine Log - Dragomer in nakup tehnologije.
+------------------------------------------+-------------------+
|Vrsta sistema               |   št. točk   |
+------------------------------------------+-------------------+
|Vodenje informacijskega sistema      |     5     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava programa             |     4     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Izdelava in vzdrževanje lastne spletne  |     3     |
|aplikacije                |          |
+------------------------------------------+-------------------+
|Nakup tehnologije za šport        |     2     |
+------------------------------------------+-------------------+
|Uporaba drugih spletnih aplikacij     |     1     |
+------------------------------------------+-------------------+
12. Delovanje društev in športnih zvez, ki opravljajo na ravni lokalne skupnosti strokovne, organizacijske in razvojne naloge v športu
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in plačilo storitev, povezanih z njihovo dejavnostjo.
+---------------------------+-----------------+----------------+
|              |   Društva   |   Zveze   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|št. točk /člana      |    1    |        |
+---------------------------+-----------------+        |
|št. točk/registr.člana   |    2    |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|št. točk/društvo      |    100    |   200    |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Status delovanja      |    50    |    50    |
|v javnem interesu     |         |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|št. točk/panoga      |    15    |        |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Društvo pridobi za svoje delovanje 1 točko za vsakega člana s plačano članarino in 2 točki za vsakega člana društva, ki je registriran kot tekmovalec pri ustrezni nacionalni panožni zvezi. Velja samo za člane iz Občine Log - Dragomer.
Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja ali za posamezne športne panoge, pridobijo za svoje delovanje 200 točk za vsako športno društvo z območja Občine Log - Dragomer, včlanjeno v zvezo.
Društva in zveze, ki jim je bil podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa s strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, pridobijo za svoje delovanje še dodatnih 50 točk.
Za sredstva za delovanje društev in športnih zvez kandidirajo samo društva s sedežem v Občini Log - Dragomer.
Št. 671-2/2007
Log - Dragomer, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina

AAA Zlata odličnost