Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6224. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2008, stran 17980.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je župan Občine Kuzma dne 14. decembra 2007 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kuzma za leto 2007 (Uradni list RS, št. 31/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Kuzma za leto 2007 z dne 13. 12. 2007.
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |    v eurih|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontovjanuar–marec|    Proračun|
|    |2008                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |    403.747|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    279.454|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    252.771|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    232.894|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     12.206|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve|     7.671|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |706 Drugi davki           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     26.683|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od|     3.362|
|    |premoženja              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     2.900|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |        |
|    |storitev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     20.421|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |        |
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |        |
|    |nematerialnega premoženja      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     1.250|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|     1.250|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    123.043|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    123.043|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |    419.675|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    227.694|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in dodatki – zaposleni   |     34.557|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     13.374|
|    |socialno varnost           |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    145.570|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     7.963|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve             |     26.230|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |     91.439|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     53.497|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     27.033|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     10.909|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     78.337|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     78.337|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     22.205|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |430 Investicijski transferi     |     7.433|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |431 Invest.transferi fiz.in     |     14.772|
|    |prav.osebam, ki niso pror.upor.   |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |    –15.928|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ)      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |        |
|    |IN NALOŽB              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |     1.200|
|    |PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752) |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |     1.200|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |     1.200|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |751                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |752                 |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |        |
|    |DELEŽEV (440+441+442)        |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |        |
|    |naložb                |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova|        |
|    |privatizacije            |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |     1.200|
|    |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)  |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |     4.012|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     4.012|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     4.012|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU |    –18.746|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     –4.012|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |     15.928|
|    |IX.=-III.)              |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se Občina Kuzma ne more zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-1/2007-87
Kuzma, dne 14. decembra 2007
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

AAA Zlata odličnost