Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6233. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2008, stran 18005.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 8. in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 11. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2008
1. Splošna določba
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Ljubno za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).
2. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni skupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI              2.318.430
     (70+71+72+73+74+78)
70    davčni prihodki              1.762.275
71    nedavčni prihodki              94.178
72    kapitalski prihodki               900
74    transferni prihodki             187.778
78    prejeta sredstva iz EU           273.299
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       2.380.430
40    tekoči odhodki               585.213
41    tekoči transferi              726.961
42    investicijski odhodki            959.442
43    investicijski transferi           108.814
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali           62.000
     PRIMANKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
75    prejeta vračila danih posojil           0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
44    dana posojila in povečanje            0
     kapitalskih deležev
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.
     – V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE                   0
50    zadolževanje                   0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA                  0
55    odplačila dolga                  0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     –62.000
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –62.000
     IX)
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
     31.12. PRETEKLEGA LETA
     9009 splošni sklad za drugo         100.176
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. Postopki izvrševanja proračuna
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. členu ZFJ, tudi naslednji prihodki: prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), turistična taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja – odlaganje odpadkov, prihodki namenjeni za IPC Loke.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v proračunu.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika županja odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posameznih področjih proračunske porabe (v okviru dvomestnih področij proračunske porabe porabe od 01 do 23).
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 50% navednih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz prehodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projetki se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Občinski proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 4.319,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Županja lahko odloča o porabi sredstev rezerv, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, do višine 4.319,00 eurov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZFJ, lahko županja dolžniku do višine 125,00 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 170.000,00 eurov, in sicer za naslednje investicije: IPC Loke.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 eurov.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2008 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 0 eurov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 0 eurov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 eurov.
6. Prehodne in končne določbe
12. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2008.
Št. 007-08/2007
Ljubno, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost