Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6248. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2008, stran 18039.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2), Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 11. redni seji 18. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofljica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škofljica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------+-------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |       v EUR|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |Skupina/Podskupina        | Proračun leta 2008|
|    |kontov/Konto/Podkonto      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |     8.649.498|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |     6.131.573|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |     4.426.512|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |     3.572.009|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |      668.400|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      186.103|
|    |storitve             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |706 Drugi davki         |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |     1.705.061|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |      257.800|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |       12.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni |       10.000|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |       42.000|
|    |storitev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |     1.383.261|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |     2.012.352|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         0|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |     2.012.952|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |         0|
|    |virov              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |      504.973|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih|      118.917|
|    |javnofinančnih institucij    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega|      386.056|
|    |proračuna iz sredstev proračuna |          |
|    |EU                |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |     11.196.798|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |     2.129.183|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      474.760|
|    |zaposlenim            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       70.452|
|    |socialno varnost         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |     1.450.651|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |409 Rezerve           |      135.320|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |     1.971.158|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |410 Subvencije          |       20.550|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |     1.253.912|
|    |gospodinjstvom          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |      124.805|
|    |organizacijam in ustanovam    |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi|      571.891|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |     6.453.015|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |     6.453.015|
|    |sredstev             |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |      641.442|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |      392.102|
|    |pravnim             |          |
|    |in fizičnim osebam, ki niso   |          |
|    |proračunski uporabniki      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |      249.340|
|    |proračunskim uporabnikom     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |     –2.547.300|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |          |
|    |NALOŽB              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil|         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |         0|
|    |privatizacije          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |          |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
|    |(440+441+442+443)        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |440 Dana posojila        |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev|         0|
|    |in naložb            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz  |         0|
|    |naslova privatizacije      |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |         0|
|    |premoženja v javnih skladih in  |          |
|    |drugih osebah javnega prava, ki |          |
|    |imajo premoženje v svoji lasti  |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA   |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         0|
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |                 |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA        |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)      |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV |     –2.547.300|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.- |          |
|    |VIII.)              |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |– ali 0 ali +          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |         0|
+--------+---------------------------------+-------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |     2.547.300|
|    |VIII.-IX.)            |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |     2.547.300|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA     |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |          |
|    |– ali 0 ali +          |          |
+--------+---------------------------------+-------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke- podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture, ki se uporabijo za izgradnjo le-te;
2. prihodki od komunalnih prispevkov v POC, ki se porabijo za izgradnjo komunalne infrastrukture v POC in primarnega kanala;
3. vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani.
Pravice porabe na proračunski postavki: 06003 Izvedba ZSPJS – odprava plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe so zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe in med podprogrami v okviru glavnih programov odloča župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 70% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% in je skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investcijske dokumentacije na področju javnih financ, potrebna sprememba investicijske dokumentacije, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 dodatno oblikuje do višine 1,5% prejemkov proračuna.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 25.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča občinskemu svetu.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
11. člen
Vrednost premičnega premoženja, nad katero je treba posamično premično premoženje uvrstiti v letni načrt razpolaganja, ki ga sprejme župan, znaša 20.000 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2008 ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 40.000 eurov.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Javni zavod OŠ in vrtec Škofljica se v letu 2008 lahko zadolži do skupne višine 20.000 eurov pod naslednjimi pogoji: – da predhodno pridobi soglasje ustanovitelja in da je zadolževanje namenjeno izključno premostitvi likvidnostnih težav (kratkoročno zadolževanje).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofljica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-40/2007
Škofljica, dne 18. decembra 2007
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost