Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6198. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel, stran 17942.

Na podlagi drugega odstavka 56. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
1. člen
V Pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel (Uradni list RS, št. 25/06 in 14/07) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo metode monitoringa in nadzora salmonele v matičnih jatah kokoši, jatah kokoši nesnic in jatah brojlerjev v skladu s 4. členom Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/99/ES z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzočiteljev zoonoz, ki spreminja Odločbo Sveta 90/424/EGS in razveljavlja Direktivo Sveta 92/117/EGS (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 31), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 352), in za izvedbo:
– Uredbe (ES) 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili (UL L št. 325 z dne 12. 12. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1237/2007 z dne 23. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe 2006/696/ES v zvezi z dajanjem na trg jajc iz jat kokoši nesnic, ki so okužene s salmonelo (UL L št. 280 z dne 24. 10. 2007, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2160/2003/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 (UL L št. 170 z dne 1. 7. 2005, str. 12), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1003/2005/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006 z dne 1. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini (UL L št. 212 z dne 2. 8. 2006, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1177/2006/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005 (UL L št. 211 z dne 1. 8. 2006, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1168/2006/ES).«.
2. člen
V 2. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. pozitivna jata je za namen monitoringa jata, v kateri so bile ugotovljene salmonele, in sicer:
– v primeru vzrejnih matičnih jat je pozitivna jata tista, v kateri so bile ugotovljene salmonele v vzorcih notranjih podlog škatel, v katerih se piščanci dostavijo na gospodarstvo, ali truplih enodnevnih piščancev, odvzetih pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, ali v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju potrditvenega uradnega vzorčenja;
– v primeru odraslih matičnih jat je jata pozitivna v primerih iz 4. točke Priloge Uredbe 1003/2005/ES;
– v primeru vzrejnih jat nesnic je pozitivna jata tista, v kateri so bile ugotovljene salmonele v vzorcih notranjih podlog škatel, v katerih se piščanci dostavijo na gospodarstvo, ali truplih enodnevnih piščancev, odvzetih pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, ali v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju potrditvenega uradnega vzorčenja;
– v primeru odraslih jat nesnic je jata pozitivna v primerih iz 4. točke Priloge Uredbe 1168/2006/ES pri izvajanju uradnega rutinskega vzorčenja ali potrditvenega uradnega vzorčenja;«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. sumljiva jata je:
– vzrejna matična jata, pri kateri so bile izolirane salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti;
– odrasla matična jata, pri kateri so bile izolirane salmonele v vzorcih jajčnih lupin, odvzetih v valilnici pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, oziroma v vzorcih jajčnih lupin, odvzetih pri uradnem rutinskem vzorčenju v valilnici;
– jata nesnic, pri kateri so bile izolirane salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti;
– matična jata oziroma jata nesnic, pri kateri se ugotovi protimikrobne snovi oziroma zaviralni učinek bakterijske rasti v vzorcih, uporaba protimikrobnih sredstev v času vzorčenja pa ni evidentirana v dnevniku veterinarskih posegov; jata se smatra za sumljivo ves čas, dokler se zaviralni učinek zaviralnih snovi oziroma protimikrobnih sredstev ne odkrije več in ni odkrita prisotnost salmonel;«.
3. člen
V 2. b členu se za besedilom »Uredbe 1003/2005/ES« doda besedilo », Uredbe 1168/2006/ES«.
4. člen
V 4. členu se v prvem odstavku črta besedilo »razen pri brojlerjih,«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru pozitivnih jat je treba na veterinarsko napotnico pripisati besedilo »v jati ugotovljene salmonele« in navesti vrsto serovara.«.
5. člen
V 5. členu se druga alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– uradno rutinsko vzorčenje v jatah odraslih kokoši nesnic se izvaja v skladu s točko 2.1. Priloge Uredbe 1168/2006/ES; poleg tega se najmanj enkrat letno na vsakem gospodarstvu izvede fizični pregled jat, pregled nastanitvenih pogojev, pregled načrta za monitoring in nadzor ter evidenc;«.
6. člen
V 6. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) V primeru, ko so v vzrejni matični jati ali jati nesnic izolirane salmonele v enem oziroma več vzorcih fecesa, odvzetih na gospodarstvu pri izvajanju načrta spremljanja in nadzora nosilca dejavnosti, mora uradni veterinar zaradi potrditve rezultatov nosilca dejavnosti opraviti potrditveno uradno vzorčenje. Potrditveno uradno vzorčenje se pri vzrejnih matičnih jatah opravi na način določen v točki 2.2.2.1. Priloge Uredbe 1003/2005/ES in pri jatah nesnic na način, določen v točki 2.2.(a) oziroma (b) Priloge Uredbe 1168/2006/ES.«.
V 2. točki petega odstavka se črta beseda »prva«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih matičnih jat)
(1) Uradni veterinar odvzame vzorce fecesa za potrditveno uradno vzorčenje v matični jati v skladu s točko 2.2.2.2.(b) Priloge Uredbe 1003/2005/ES po prejemu obvestila iz prvega odstavka 4. člena oziroma poročila iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Poleg odvzema uradnih vzorcev iz prejšnjega odstavka uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi naslednje ukrepe:
– prepoved gibanja in odtujitve živali iz sumljive jate;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali iz sumljive jate;
– prepoved trgovanja in prometa z jajci iz sumljive jate, razen če se z njimi ravna kot je določeno v 2. točki prvega odstavka 9. člena tega pravilnika;
– v primeru valjenja jajc iz sumljive jate mora nosilec dejavnosti zagotoviti valjenje v ločenih valilnikih in sledljivost valilnih jajc;
– v primeru več jat omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z živalmi iz sumljive jate;
– preiskava krme na gospodarstvu na prisotnost salmonel;
– epizootiološka poizvedba.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se lahko sumljiva jata po opravljenem uradnem potrditvenem vzorčenju odpremi v zakol v klavnico oziroma se usmrti in uniči pod veterinarskim nadzorom pod pogoji iz 1. točke prvega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(4) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi do pridobitve rezultatov potrditvenega uradnega vzorčenja.«.
8. člen
V 9. členu se v napovednem stavku prvega odstavka za besedilom »Salmonela Enteridis« doda beseda »oziroma« in se črta besedilo », Salmonella Hadar, Salmonella Virchow in Salmonella Infantis«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Po ugotovitvi oziroma potrditvi prisotnosti serovarov Salmonella Hadar, Salmonella Virchow in Salmonella Infantis v matični jati mora nosilec dejavnosti izvesti sanacijo jate, če se ne odloči za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka. Za pripravo programa sanacije in izvedbo vseh ukrepov za sanacijo jate je odgovoren nosilec dejavnosti. Program sanacije mora nosilec dejavnosti pripraviti najkasneje v štirinajstih dneh po ugotovitvi oziroma potrditvi salmonel in ga poslati v odobritev VURS. Do odobritve programa sanacije veljajo za pozitivno jato ukrepi iz prve do vključno pete alineje drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(3) Po zaključeni sanaciji jate mora nosilec dejavnosti opraviti vzorčenje na način, določen v točki 2.2.2.1. Priloge Uredbe 1003/2005/ES, ter v primeru, ko v nobenem vzorcu fecesa ni bila ugotovljena prisotnost salmonel, o tem pisno obvestiti uradnega veterinarja in priložiti rezultate analize. Po prejemu pisnega obvestila mora uradni veterinar čimprej, najkasneje pa v roku treh delovnih dni, opraviti uradno potrditveno vzorčenje, pri čemer se dodatno vzorči kokoši za odkrivanje zaviralnega učinka bakterijske rasti oziroma protimikrobnih snovi. Jata se šteje kot sanirana, ko v vzorcih fecesa, odvzetih pri potrditvenem uradnem vzorčenju, ni izolirana salmonela niti ni ugotovljen zaviralni učinek bakterijske rasti oziroma prisotnost protimikrobnih snovi.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedilom »v prvem« doda besedilo »ali drugem«.
9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(ukrepi uradnega nadzora v primeru sumljivih jat kokoši nesnic)
(1) Uradni veterinar odvzame vzorce fecesa za potrditveno uradno vzorčenje v jati kokoši nesnic v skladu s točko 2.2. Uredbe 1168/2006/ES po prejemu obvestila iz prvega odstavka 4. člena oziroma poročila iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika.
(2) Poleg odvzema uradnih vzorcev iz prejšnjega odstavka uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu odredi naslednje ukrepe:
– prepoved gibanja in odtujitve živali iz sumljive jate;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali iz sumljive jate;
– prepoved trgovanja in prometa z jajci iz sumljive jate, razen če se z njimi ravna kot je določeno v 2. točki prvega odstavka 11. člena tega pravilnika;
– v primeru več jat omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z živalmi iz sumljive jate;
– preiskava krme na gospodarstvu na prisotnost salmonel;
– epizootiološka poizvedba.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka se lahko sumljiva jata po opravljenem uradnem potrditvenem vzorčenju odpremi v zakol v klavnico oziroma se usmrti in uniči pod veterinarskim nadzorom pod pogoji iz 1. točke prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
(4) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena ostanejo v veljavi, dokler se prisotnost serovarov Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium uradno ne izključi na podlagi rezultatov potrditvenega uradnega vzorčenja.«.
10. člen
V naslovu 11. člena se za besedilom »v primeru« doda besedilo »ugotovitve oziroma«.
V prvem odstavku se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Po ugotovitvi oziroma potrditvi prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium v jati kokoši nesnic, mora nosilec dejavnosti v skladu z lastnim načrtom za monitoring in nadzor zagotoviti izvedbo naslednjih ukrepov:«.
Drugi, tretji in četrti odstavek se črtajo.
11. člen
Za V. poglavjem se dodata novo V.a poglavje in 12.a člen, ki se glasita:
»V.a ODŠKODNINE
12.a člen
(odškodnine)
Pri uresničevanju predpisanih in odrejenih ukrepov v odraslih matičnih jatah kokoši zaradi ugotovitve prisotnosti serovarov Salmonella Enteritidis oziroma Salmonella Typhimurium se nosilcem dejavnosti izplača odškodnina v višini razlike med tržno in klavno ceno živali, v skladu s predpisom, ki ureja odškodnine na področju veterinarstva.«.
13. člen
Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-82/2007
Ljubljana, dne 14. decembra 2007
EVA 2007-2311-0007
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Priloga

  »PRILOGA 2

         VZORČENJE V JATAH KOKOŠI NESNIC

  I. Vzrejne jate – jate pred prehodom v nesnost
  (1) Vzorci se odvzamejo v jatah kokoši nesnic vsaj:
  – ko so piščanci stari en dan in
  – dva tedna preden jarkice preidejo v fazo nesnosti.
  (2) Način odvzema vzorcev:
  a) pri enodnevnih piščancih se odvzame vzorce notranjih oblog
škatel, v katerih se piščanci dostavijo na gospodarstvo, in
trupel piščancev, katerih pogin se ugotovi ob prispetju;
  b) dva tedna pred začetkom faze nesnosti se odvzamejo vzorci
fecesa na način, določen v točki 2.2 Priloge Uredbe 1168/2006/ES.
  II. Odrasle jate kokoši nesnic – jate v fazi nesnosti
  Vse odrasle jate kokoši nesnic se vzorčijo na gospodarstvu na
način, določen v Prilogi Uredbe 1168/2006/ES.«.

AAA Zlata odličnost