Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6177. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, stran 17874.

Na podlagi 140. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
1. člen
V Uredbi o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač (Uradni list RS, št. 36/05) se v 2. členu v drugem odstavku besedilo »namizne vode in proizvodnjo brezalkoholnih pijač« nadomesti z besedilom »naravne mineralne vode in namizne vode ter proizvodnjo brezalkoholnih pijač«.
2. člen
V 3. členu se v prvem odstavku besedilo »namizne vode in proizvodnjo brezalkoholnih pijač« nadomesti z besedilom »naravne mineralne vode in namizne vode ter proizvodnjo brezalkoholnih pijač«.
3. člen
V 7. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet, se določi v okviru monitoringa odvzema podzemne vode in se izraža v 1.000 litrih za vodo, ki je dana v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda ali brezalkoholna pijača.
(3) Plačilo za koncesijo se za posamezno koledarsko leto za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izračuna na naslednji način:
V(pl.) = 0,01 x P(čisti-prihodek) + V(koncesija) x (2,66 x Q(naravna) + 2 x Q(namizna) + Q(pijač))
kjer so:
– V(pl). plačilo za koncesijo za podzemno vodo, ki se daje v promet kot naravna mineralna voda, namizna voda in brezalkoholna pijača, izraženo v eurih,
– P(čisti-prihodek) čisti letni prihodek od prodaje naravne mineralne vode, namizne vode in brezalkoholnih pijač, ki je izkazan v izkazu poslovnega izida proizvajalca pijač za leto, za katero se določa plačilo za koncesijo, izražen v eurih,
– Q(naravna) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot naravno mineralno vodo v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Q(namizna) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot namizno vodo v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– Q(pijač) letna količina podzemne vode, ki jo je koncesionar dal v promet kot brezalkoholno pijačo v letu, za katerega se določa plačilo za koncesijo, izražena v 1.000 litrih,
– V(koncesija) višina plačila za koncesijo za 1.000 litrov stekleničene podzemne vode, izražena v eurih in izračunana na naslednji način:
          0,08xP(vodno-povračilo)
V(koncesija) = -----------------------------
         Q(1) + 2xQ(2) + 2,66xQ(3)
kjer so:
– P(vodno-povračilo) vsota vseh plačil vodnega povračila, odmerjenega izvajalcem lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje vodnih povračil, izražena v eurih,
– Q(1) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet v brezalkoholnih pijačah, izražena v 1.000 litrih,
– Q(2) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot izvirska voda, namizna voda ali v pivu, izražena v 1.000 litrih,
– Q(3) letna količina vse odvzete podzemne vode, ki je bila dana v promet kot naravna mineralna voda, izražena v 1.000 litrih, pri čemer so vrednosti za Pvodno-povračilo, Q1, Q2 in Q3 izračunane iz podatkov o odmeri vodnih povračil in proizvodnji pijač v letu, ki je dve leti pred obračunskim letom plačila za koncesijo.«.
4. člen
V 9. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Koncesionar mora za koncesijsko dejavnost voditi ločeno računovodstvo, na podlagi katerega se opravlja nadzor z namenom preprečevanja s skupnim trgom nezdružljive državne pomoči oziroma nedopustnega subvencioniranja morebitnih njegovih drugih dejavnosti.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Koncesionar mora začeti s plačevanjem za koncesijo za podzemno vodo, ki je dana v promet kot naravna mineralna voda v skladu s to uredbo z dnem sklenitve aneksa h koncesijski pogodbi.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-128/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0206
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost