Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 17992.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek, 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS in 120/06 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 12. seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 130/03, 120/05, 4/06 – popravek in 57/06) se v prvem stavku drugega odstavka 3. člena besedilo »gospodarjenje z zemljišči« nadomesti z besedilom »ravnanje z nepremičninami«.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se v prvi alineji besedilo »prostorskim izvedbenim aktom« nadomesti z besedama »prostorskim aktom«.
3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kjer obstoječa namembnost stavbnega zemljišča ni skladna s predvideno namembnostjo v prostorskem aktu, se pri točkovanju zazidanih stavbnih zemljišč upošteva obstoječa namembnost, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih pa namembnost, določena s prostorskim aktom.«.
4. člen
15. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Zavezanec, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 12. člena tega odloka, se za prekršek kaznuje:
– posameznik z globo 250,38 eurov,
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 834,59 eurov.
Odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje z globo 250,38 eurov.«.
5. člen
Priloga iz drugega odstavka 6. člena se nadomesti s prilogo, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.
Št. 422-234/2005-20
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
 Razvrstitev stavbnih zemljišč glede na namembnost v skupine

+-------------+------------------------------------------------+
|A.      |Gospodarski nameni:               |
+-------------+------------------------------------------------+
|05      |Pridobivanje premoga              |
+-------------+------------------------------------------------+
|06      |Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina |
+-------------+------------------------------------------------+
|07      |Pridobivanje rud                |
+-------------+------------------------------------------------+
|08      |Pridobivanje rudnin in kamnin          |
+-------------+------------------------------------------------+
|09      |Storitve za rudarstvo              |
+-------------+------------------------------------------------+
|16      |Obdelava in predelava lesa; proizvodnja     |
|       |izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen |
|       |pohištva                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|19      |Proizvodnja koksa in naftnih derivatov     |
+-------------+------------------------------------------------+
|20      |Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov    |
+-------------+------------------------------------------------+
|21      |Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov |
+-------------+------------------------------------------------+
|22      |Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas |
+-------------+------------------------------------------------+
|23      |Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov   |
+-------------+------------------------------------------------+
|24      |Proizvodnja kovin                |
+-------------+------------------------------------------------+
|25      |Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev  |
|       |in naprav                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|28      |Proizvodnja drugih strojev in naprav      |
+-------------+------------------------------------------------+
|29      |Proizvodnja motornih vozil, prikolic in     |
|       |polprikolic                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|30      |Proizvodnja drugih vozil in plovil       |
+-------------+------------------------------------------------+
|33      |Popravila in montaža strojev in naprav     |
+-------------+------------------------------------------------+
|B.      |Gospodarske in poslovne namene:         |
+-------------+------------------------------------------------+
|10      |Proizvodnja živil                |
+-------------+------------------------------------------------+
|11      |Proizvodnja pijač                |
+-------------+------------------------------------------------+
|12      |Proizvodnja tobačnih izdelkov          |
+-------------+------------------------------------------------+
|13      |Proizvodnja tekstilij              |
+-------------+------------------------------------------------+
|14      |Proizvodnja oblačil               |
+-------------+------------------------------------------------+
|15      |Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih     |
|       |izdelkov                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|17      |Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja   |
+-------------+------------------------------------------------+
|26      |Proizvodnja računalnikov, elektronskih in    |
|       |optičnih izdelkov                |
+-------------+------------------------------------------------+
|27      |Proizvodnja električnih naprav         |
+-------------+------------------------------------------------+
|31      |Proizvodnja pohištva              |
+-------------+------------------------------------------------+
|32      |Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti    |
+-------------+------------------------------------------------+
|41      |Gradnja stavb                  |
+-------------+------------------------------------------------+
|42      |Gradnja inženirskih objektov          |
+-------------+------------------------------------------------+
|43      |Specializirana gradbena dela          |
+-------------+------------------------------------------------+
|C.      |Poslovne namene:                |
+-------------+------------------------------------------------+
|64      |Dejavnosti finančnih storitev, razen      |
|       |zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih   |
|       |skladov                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|65      |Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in    |
|       |pokojninskih skladov, razen obvezne socialne  |
|       |varnosti                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|66      |Pomožne dejavnosti za finančne in        |
|       |zavarovalniške storitve             |
+-------------+------------------------------------------------+
|68      |Poslovanje z nepremičninami           |
+-------------+------------------------------------------------+
|92      |Prirejanje iger na srečo            |
+-------------+------------------------------------------------+
|D.      |Storitvene in trgovske namene:         |
+-------------+------------------------------------------------+
|18      |Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev  |
|       |zapisa                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|45      |Trgovina z motornimi vozili in popravila    |
|       |motornih vozil                 |
+-------------+------------------------------------------------+
|46      |Posredništvo in trgovina na debelo, razen z   |
|       |motornimi vozili                |
+-------------+------------------------------------------------+
|47      |Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili  |
+-------------+------------------------------------------------+
|52      |Skladiščenje in spremljajoče prometne      |
|       |dejavnosti                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|53      |Poštna in kurirska dejavnost          |
+-------------+------------------------------------------------+
|55.1     |Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih   |
|       |obratov                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|55.2     |Dejavnost počitniških domov in podobnih     |
|       |nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje  |
+-------------+------------------------------------------------+
|55.3     |Dejavnost avtokampov, taborov          |
+-------------+------------------------------------------------+
|56      |Dejavnost strežbe jedi in pijač         |
+-------------+------------------------------------------------+
|58      |Založništvo                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|61      |Telekomunikacijske dejavnosti          |
+-------------+------------------------------------------------+
|62      |Računalniško programiranje, svetovanje in druge |
|       |s tem povezane dejavnosti            |
+-------------+------------------------------------------------+
|63      |Druge informacijske dejavnosti         |
+-------------+------------------------------------------------+
|69      |Pravne in računovodske dejavnosti        |
+-------------+------------------------------------------------+
|70      |Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in    |
|       |poslovno svetovanje               |
+-------------+------------------------------------------------+
|71      |Arhitekturno in tehnično projektiranje;     |
|       |tehnično preizkušanje in analiziranje      |
+-------------+------------------------------------------------+
|73      |Oglaševanje in raziskovanje trga        |
+-------------+------------------------------------------------+
|74      |Druge strokovne in tehnične dejavnosti     |
+-------------+------------------------------------------------+
|77      |Dajanje v najem in zakup            |
+-------------+------------------------------------------------+
|78      |Zaposlovalne dejavnosti             |
+-------------+------------------------------------------------+
|79      |Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev  |
|       |potovanj in s potovanji povezane dejavnosti   |
+-------------+------------------------------------------------+
|80      |Varovanje in poizvedovalne dejavnosti      |
+-------------+------------------------------------------------+
|81      |Dejavnost oskrbe stavb in okolice        |
+-------------+------------------------------------------------+
|82      |Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene |
|       |dejavnosti                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|95      |Popravila računalnikov in izdelkov za široko  |
|       |rabo                      |
+-------------+------------------------------------------------+
|97      |Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim   |
|       |osebjem                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|98      |Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno |
|       |rabo                      |
+-------------+------------------------------------------------+
|E.      |Javne službe in storitve:            |
+-------------+------------------------------------------------+
|35      |Oskrba z električno energijo, plinom in paro  |
+-------------+------------------------------------------------+
|36      |Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode  |
+-------------+------------------------------------------------+
|37      |Ravnanje z odplakami              |
+-------------+------------------------------------------------+
|38      |Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnanje z    |
|       |njimi; pridobivanje sekundarnih         |
+-------------+------------------------------------------------+
|       |surovin                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|39      |Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki  |
+-------------+------------------------------------------------+
|49      |Kopenski promet; cevovodni transport      |
+-------------+------------------------------------------------+
|50      |Vodni promet                  |
+-------------+------------------------------------------------+
|51      |Zračni promet                  |
+-------------+------------------------------------------------+
|59      |Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi |
|       |zapisi                     |
+-------------+------------------------------------------------+
|60      |Radijska in televizijska dejavnost       |
+-------------+------------------------------------------------+
|84      |Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost  |
|       |obvezne socialne varnosti            |
+-------------+------------------------------------------------+
|90      |Kulturne in razvedrilne dejavnosti       |
+-------------+------------------------------------------------+
|91      |Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge  |
|       |kulturne dejavnosti               |
+-------------+------------------------------------------------+
|93      |Športne in druge dejavnosti za prosti čas    |
+-------------+------------------------------------------------+
|94      |Dejavnost članskih organizacij         |
+-------------+------------------------------------------------+
|96      |Druge storitvene dejavnosti           |
+-------------+------------------------------------------------+
|99      |Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles |
+-------------+------------------------------------------------+
|99.8     |Garaže (podzemne, nadzemne)           |
+-------------+------------------------------------------------+
|F.      |Družbene dejavnosti:              |
+-------------+------------------------------------------------+
|72      |Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost  |
+-------------+------------------------------------------------+
|75      |Veterinarstvo                  |
+-------------+------------------------------------------------+
|85      |Izobraževanje                  |
+-------------+------------------------------------------------+
|86      |Zdravstvo                    |
+-------------+------------------------------------------------+
|87      |Socialno varstvo z nastanitvijo         |
+-------------+------------------------------------------------+
|88      |Socialno varstvo brez nastanitve        |
+-------------+------------------------------------------------+
|G.      |Stanovanjske namene:              |
+-------------+------------------------------------------------+
|99.9     |Stanovanja (tudi objekti za začasno bivanje)  |
+-------------+------------------------------------------------+
|55.9     |Dejavnost dijaških in študentskih domov ter   |
|       |druge nastanitve                |
+-------------+------------------------------------------------+
|H.      |Kmetijstvo in gozdarstvo:            |
+-------------+------------------------------------------------+
|01      |Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima    |
|       |povezane storitve                |
+-------------+------------------------------------------------+
|02      |Gozdarstvo                   |
+-------------+------------------------------------------------+
|03      |Ribištvo in gojenje vodnih organizmov      |
+-------------+------------------------------------------------+

AAA Zlata odličnost