Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-34881/07 , Stran 8164
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je nezazidano stavbno zemljišče na parc. št. 101/9, k.o. Spodnja Polskava v skupni izmeri 1.578 m2. Zemljišče je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03 in 131/04), opredeljeno kot zemljišče primerno za poselitev. 3. Namen javnega zbiranja ponudb je ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta za potrebe izvajanja programov vrtca in programov osnovnošolskega splošnega izobraževanja. Stavbna pravice se podeli za obdobje 16 let. Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom v roku deset mesecev po podpisu pogodbe zgradil in opremil objekt v velikost 1724,58 m2 bruto površine v skladu z objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavne pravice lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju republike Slovenije po veljavnih predpisih. 5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: – podatke o ponudniku, – ponudbo s prilogo (natančen izračun vseh stroškov gradnje in opreme objekta), – ponujeno višino najemnine za objekt, – izjavo o roku vezanosti na ponudbo, – izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz javne objave in razpisne dokumentacije, – izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – vzorec pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelane idejne zasnove, projektno nalogo in ostale tehnične pogoje. 6. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki bremenijo prevzemnika: nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 101/9, k.o. Spodnja Polskava za obdobje 16 let znaša v višini 27.364,53 EUR, izračunano na predpostavki, da se nadomestilo poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja. Imetnika stavbe pravice bremenijo tudi vsi stroški DDV, takse in vsi stroški vezani na pridobitev projektne in tehnične dokumentacije za izgradnjo in opremo objekta. 7. Merilo po katerem se bodo vrednotile ponudbe je višina najemnine za najem dani objekt. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitve stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. 8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako » ne odpiraj ponudba z navedbo ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 101/9, k.o. Spodnja Polskava«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, Slov. Bistrica, najkasneje do ponedeljka 7. 1. 2007 do 12. ure. Rok vezanosti ponudbe je do dneva sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice vendar najkasneje do 31. 3. 2008. 9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: pravočasne ponudbe ob odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo bo imenovala županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija bo izbrala prevzemnika stavbne pravice na osnovi razpisnih meril. Izbrani prevzemnik mora v roku 30 dni do prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti pogodbo. 10. Omejitve razpisovalca v zvezi z postopkom razpolaganja: Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. 11. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od 28. 12. 2007 dalje v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica ali jo zahtevajo po e-pošti na naslovu: irena.jereb@slov-bistrica.si. 12. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti, Partizanska ulica 1, Slov. Bistrica, pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-28-20 ali 02/843-28-22.

AAA Zlata odličnost