Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

SV 1182/07 Ob-35353/07 , Stran 8176
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št.: SV 1182/07 z dne 21. 12. 2007, je bila nepremičnina – triinpolsobno stanovanje v izmeri 104,74 m2, s pripadajočim kletnim boksom površine 3 m2, skupaj v izmeri 107,74 m2, ležečem v poslovnostanovanjskem objektu A, centralni vhod, na naslovu Lackova cesta 78 A v Mariboru, identifikacijska št. stavbe 1673, ležeča na parceli št. 271/9, vl. št. 1142, k.o. Zgornje Radvanje in katero sta zastavitelja pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 01-2007 z dne 15. 11. 2007, ki je bila sklenjena s prodajalcem – družbo Poloplus d.o.o., matična št. 5771960, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem na naslovu Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnika in družbe solidarne porokinje v višini 114.000,00 EUR, z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega euribor in fiksnega pribitka v višini 1,40% točke na letni ravni – skupaj trenutno 5,766% na letni ravni, z vsemi pripadki in morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z vračilom glavnice v 240 mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 21. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 21. 12. 2027 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe številka 71219197080.

AAA Zlata odličnost