Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 419-325/07-1 Ob-35342/07 , Stran 8150
I. Predmet javnega razpisa Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke Predmet tega sklopa je sofinanciranje skupinskih prostočasnih in preventivnih aktivnosti za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. S tem želimo otrokom omogočiti razvoj sposobnosti in vrednot preko naslednjih ciljev: dvigovanje kakovosti življenja otrok, ekološko ozaveščanje otrok, zmanjševanje nasilja med in nad otroki, bogatenje besednega zaklada, razvijanje ustvarjalnosti otrok, zagotavljanje možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti ter ozaveščanje o njihovih pravicah. Aktivnosti se morajo izvajati po metodah organiziranega neformalnega učenja (npr. kreativne delavnice, prireditve) kot dopolnitve programov v ljubljanskih vrtcih, osnovnih šolah in zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL in/ali izven institucionalnih okvirjev. Sklop B: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Predmet tega sklopa je sofinanciranje aktivnosti s področja tehnike in eksperimentiranja za otroke do 15. leta starosti na območju MOL, ki jih izvajajo nevladne in nepridobitne organizacije. V okviru tega sklopa bomo sofinancirali projekte: a) znanje s področja konstruktorstva, tehnologije obdelav, tehnične športne obdelave, b) izvedbe in razlage eksperimenta, sodelovanja pri eksperimentih z znanstveniki, individualno učenje resnic o znanosti, tehniki prek neposrednih osebnih izkušenj učenca. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo), – Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US št. U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) – le tisti, ki ne izvajajo javne službe. Sklop B: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja Vlagatelji morajo biti pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi enega od zakonov: – Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06), – Zakon o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo). III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu, so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke – z vlogo vlagatelji kandidirajo za posamezno aktivnost in ne za celoten program, – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – vsaj 90% udeležencev so otroci do 15. leta starosti z območja MOL, – sodelovanje v aktivnostih je brezplačno in dostopno vsem otrokom pod enakimi pogoji na območju MOL oziroma izjemoma je lahko njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelj argumentirano obrazloži, – da zaprošena vrednost sofinanciranja s strani MOL MU Oddelka za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Odseka za predšolsko vzgojo ne sme presegati 80% deleža celotne vrednosti aktivnosti programa v posamezni vlogi, – zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 20.000 EUR v okviru posamezne vloge, – aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2008, – sedež organizacije je v MOL, – posamezen vlagatelj se lahko prijavi z največ 6 vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih 6 odprtih vlog na odpiranju, – vlagatelji, ki bodo izvajali aktivnosti v javnih zavodih (npr. vrtci, šole), morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali aktivnost. Soglasje mora podpisano s strani odgovorne osebe in žigom javnega zavoda in se mora nanašati na prijavljeno aktivnost. Sklop B: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja – vsebina vloge je v skladu s predmetom tega javnega razpisa, – aktivnosti morajo biti izvedene najkasneje do 31. 12. 2008, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na ta sklop sofinanciranja z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo upoštevana prva odprta vloga na odpiranju, – dopolnilne dejavnosti se izvajajo tekom celega leta, – z vlogo vlagatelji kandidirajo za celoleten program in ne za posamezno aktivnost, – vlagatelji morajo v okviru celoletnega programa zagotoviti udeležbo najmanj 50-ih učencev, – zaprošena vrednost sofinanciranja ne sme presegati 30.000 EUR. IV. Merila za izbor vlog Posamezne vloge bodo ovrednotene po naslednjih merilih: – ustreznost vsebine; – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. V. Okvirna višina sredstev Okvirne višine sredstev so: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke: 315.000 EUR Sklop B: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja: 110.000 EUR VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2008 (velja datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke« Sklop B: » Ne odpiraj – vloga: dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja« Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 31. 1. 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge(nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in – ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Odsek za predšolsko vzgojo (1. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer za: Sklop A: Prostočasne in preventivne aktivnosti za otroke pri Violeti Logar, tel. 01/306-40-18, e-pošta: violeta.logar@ljubljana.si. Sklop B: Dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja pri Gregorju Debevcu, tel. 01/306-40-28,e-pošta: gregor.debevec@ljubljana. Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo 10. 1. 2008 v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana od 9. ure do 10.30. Prosimo vas, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornja elektronska naslova.

AAA Zlata odličnost