Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6210. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa, stran 17967.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
Ocena stanja
Ob upoštevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list SRS, št. 13/91, 37/94, 22/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01, 4/02, 55/02, 110/02, 42/03, 58/03, 99/04, 104/04 in 123/04) je območje, ki je predmet OPPN-a, opredeljeno kot obstoječe stavbno zemljišče, za katerega je izdelan občinski prostorski akt Ureditveni načrt Poslovni center Brežice (v nadaljevanju UN; Uradni list RS, št. 43/00, 4/02, 83/05).
Razlogi
Na predvidenem območju je po veljavnem UN predvidena zasnova kareja, ki poleg obstoječega večstanovanjskega objekta predvideva še izgradnjo stanovanjskih blokov max. višine P+3+M z možnostjo podkletitve in lokali v pritličju (razen gostinskih). Bila je predvidena še rušitev stanovanjske hiše z gospodarskimi poslopji ob Maistrovi ulici.
Veljavni UN ne zadostuje potrebam in željam naročnika; predvidena zazidalna situacija tudi ne dovoljuje nobenih odstopanj.
Z novo ureditvijo se vsebina oziroma namembnost površin v osnovi ne spreminja, gre le za drugačno razporeditev grajenih struktur in spremljajočih površin in večjo pozidanost in izkoriščenost površin.
Nova zasnova predvideva:
– izgradnjo moderne reprezentančne večstanovanjske gradnje 5-tih stanovanjskih blokov. Novi objekti so namenjeni pretežno stanovanjem in oskrbovanim stanovanjem, v pritličjih objektov je možnost poslovnih prostorov. Zazidava predstavlja vizualno zapolnitev prostora med obstoječimi visokimi stolpiči ob Maistrovi ulici in stanovanjskim blokom (K+P+3+M) ob Škalerjevi ulici. Novi objekti so zasnovani kot K+P+5 in P+5;
– delno ureditev obodnih cest v obsegu potrebnem za neovirano funkcioniranje prometa, kar pomeni obvezno in kvalitetno navezavo na obstoječe omrežje;
– Občina Brežice in pobudnik ter stanovalci stanovanjskega bloka Maistrove 6 pristopijo k reševanju in zagotavljanju parkirnih mest za stanovanjski blok Maistrova 6;
– izgradnjo in preureditev vse ostale potrebne infrastrukture ter priključitev na obstoječe infrastrukturno omrežje, po potrebi tudi izven območja urejanja, v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora (morebitna rekonstrukcija vodovoda in kanalizacije do obstoječih vodov na vzhodni strani Ceste svobode, energetska priključitev novih blokov na obstoječo TP-20/04 kV – Brežice Blagovnica z nn vodi v kabelski obliki ipd.).
Predmet OPPN-a ne predvideva večjih vsebinskih sprememb od veljavnega UN, ne ovira dejavnosti osnovne namenske rabe, ter ne ogroža naravnih vrednot, naravnih območij in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine.
2. Območje prostorskega načrta
Območje OPPN-a velikosti cca 2,7 ha se nahaja v vzhodnem delu Brežic med obstoječim stanovanjskim delom in avtobusno postajo. Mejo območja OPPN predstavljajo obodne ceste območja urejanja, in sicer Maistrova ulica na zahodu, Opekarska ulica na severu, Ulica Stanka Škalerja na vzhodu in Šolska ulica na jugu. Območje ureditve obsega naslednje parcelne št.: 297/11, 297/14, 298/1, 320/6, 320/8, 320/20, 320/22, 320/24, 330/1, 331/1, 331/2, 297/12 (delno), 297/10, 298/4, 320/17, 320/12, 320/13, 320/25, 330/2, 331/3, 348/1 (delno), 349 (delno), 320/23 (delno), 320/21, 298/6 (delno), 297/13 (delno) in 297/5 (delno) vse k.o. Zakot.
Zaradi celovitosti obravnave kareja sta v območje prostorskega načrta vključeni parceli 320/21 in 320/25 obe k.o. Zakot z obstoječim stanovanjskim objektom, vendar na njima ni predvidenih nikakršnih posegov.
V območje se, zaradi celovite rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture, lahko vključijo tudi druga območja v neposredni bližini, kar bo natančneje definirano v samem osnutku OPPN-a.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se izdelajo na podlagi analize stanja v prostoru, veljavnega občinskega prostorskega plana ter strokovnih podlag in podatkov nosilcev urejanja prostora ter drugih udeležencev, definiranih v 5. točki tega sklepa.
V postopku so bile predhodno, na podlagi izraženih investicijskih namer naročnika ter sodelujočih v postopku, izdelane variantne rešitve ureditve prostora.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik.
4. Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Faza            |Rok izdelave  |Nosilec     |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Sklep o pripravi OPPN-a in|december 2007 |Župan      |
|sprejetje župana      |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Izdelava osnutka OPPN   |december 2007 |Izdelovalec OPPN |
|načrta           |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Pridobivanje smernic in  |december 2007 |Izdelovalec OPPN |
|odločbe o potrebi izdelave |januar 2008  |         |
|CPVO            |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Usklajevanje smernic in  |januar 2008  |Izdelovalec OPPN |
|izdelava dopolnjenega    |februar 2008  |         |
|osnutka OPPN        |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Javno naznanilo javne   |februar 2008  |Občina Brežice  |
|razgrnitve in javne     |        |         |
|obravnave dopolnjenega   |        |         |
|osnutka OPPN        |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Javna razgrnitev in javna |marec 2008   |Izdelovalec OPPN,|
|obravnava dopolnjenega   |        |Občina,     |
|osnutka OPPN        |        |investitor    |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Izdelava stališč do    |april 2008   |Izdelovalec OPPN,|
|pripomb           |        |Občina Brežice  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Priprava gradiva za 1.  |april 2008   |Občina Brežice  |
|obravnavo na seji OS    |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– 1. obravnava akta in   |april 2008   |Izdelovalec OPPN,|
|stališč do pripomb na OS  |        |Občina Brežice  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Objava stališč do pripomb |maj 2008    |Občina Brežice  |
|in obvestilo lastnikom o  |        |         |
|stališčih do njihovih    |        |         |
|pripomb           |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Izdelava predloga OPPN  |junij 2008   |Izdelovalec OPPN |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Pridobivanje in      |maj 2008    |Izdelovalec OPPN |
|usklajevanje mnenj     |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Izdelava usklajenega   |junij 2008   |Izdelovalec OPPN |
|predloga OPPN        |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Priprava gradiva za 2.  |julij 2008   |Občina Brežice  |
|obravnavo akta na seji OS  |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– 2. obravnava in sprejem  |julij 2008   |Izdelovalec OPPN,|
|odloka OPPN na OS      |        |Občina Brežice  |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Objava odloka OPPN v   |julij 2008   |Občina Brežice  |
|Uradnem listu RS      |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|– Izdelava končnega     |julij 2008   |Izdelovalec OPPN |
|dokumenta          |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Kolikor bo potrebno izvesti CPVO, bo ta postopek potekal istočasno z izdelavo OPPN v skladu z določili veljavnega zakona.
Kolikor bo za komunalno opremljanje zemljišč potrebno izdelati program opremljanja, se bo v tem postopku v skladu z zakonodajo določila tudi njegova priprava in način sprejema.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto (varstvo kulturne dediščine),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
– Elektro Celje d.d., PE Krško (električna energija),
– Savaprojekt (po pooblastilu Adriaplina) (plinsko omrežje),
– Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.o.o., (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov),
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Občina Brežice – za področje lokalnih cest in javnih površin,
– KS Zakot - Bukošek - Trnje,
– KS Brežice.
Drugi subjekti urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi akta s predlogi s svoje pristojnosti:
– Intel Brežice.
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPP načrta
Finančna sredstva za pripravo OPPN –a zagotovi investitor oziroma pobudnik.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3508-1/2007
Brežice, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Brežice

AAA Zlata odličnost