Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje, stran 17972.

Na podlagi 61. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za gospodarsko cono Dobje, ki ga je izdelal URBI d.o.o. Oblikovanje prostora iz Ljubljane pod številko 7011, avgusta 2007.
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta iz 1. člena tega odloka vsebujejo:
1. Tekstualni del:
– odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
občinskem lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev sprememb
občinskega lokacijskega načrta,
– mnenja nosilcev urejanja prostora,
2. Grafični del:
– ureditvena situacija            M 1:500
– prikaz vplivov načrtovanih ureditev    M 1:500
– zasnova prometne ureditve         M 1:500
– zasnova komunalne in energetske ureditve  M 1:500
– elementi za parcelacijo in zakoličbo    M 1:500
3. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se glasi:
»Meja ureditvenega območja občinskega lokacijskega načrta poteka na severu po severnem robu parcele št. 1436/3, po parcelah št. 14/6, 1436/1, na vzhodu po parcelah št. 1436/1, 14/6, 1436/3, 14/4, 14/7, po zunanjem robu parcel št. 14/3, 11/2, po parcelah št. 1437, 86/1, po zunanjem robu parcele št. 11/2, na jugu po zunanjem robu parcel št. 11/2, 11/1, 9/5 ter na zahodu po zunanjem robu parcel št. 9/5, 2/3, 9/3 in po parceli št. 1436/3. Vse parcele so v k.o. Dobje.«
4. člen
Spremembe 6. člena odloka:
(1) Spremeni se prvi stavek prvega odstavka tako, da se glasi:
»Območje občinskega lokacijskega načrta se izvede z izravnavo in nasutjem obstoječega terena v enoten plato, ki bo usklajen z višinskim potekom interne ceste (višinska kota ceste je 391,875 m).«
(2) Črta se peti odstavek.
5. člen
Spremembe 7. člena odloka:
(1) Spremeni se prvi odstavek tako, da se glasi:
»Občinski lokacijski načrt določa 4 gradbene parcele za gradnjo objektov.«
(2) Črtajo se drugi, peti in šesti odstavek.
(3) Spremeni se četrti odstavek tako, da se glasi:
»Gradbena linija (GL) je ob severni fasadi objektov št. 1 in 4, v minimalni oddaljenosti 4,0 m od roba bankine državne ceste.«
(4) Na koncu 7 se doda nova alinea, ki se glasi:
»Višinske razlike urejenega terena med gradbenimi parcelami se urejajo z blagimi in urejenimi brežinami. Oporni zidovi so dopustni, če brežin ni možno drugače zavarovati.«
6. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»(1) Lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo proizvodnega objekta št. 1:
– objekt je postavljen z daljšo stranico ob gradbeno linijo na severu,
– tlorisne dimenzije objekta so 121,40 x 60,00 m; nadstropje proizvodnega dela objekta je konzolno,
– etažnost proizvodnega dela objekta je P+1, etažnost poslovnega dela objekta je max. K+P+3,
– višina urejenega terena pred vhodom v poslovni del objekta je na 391,875 m, višina urejenega terena pred proizvodnim delom objekta je na 390,90 m, pritličje je na koti 392,00 m,
– vhodi in uvozi so na južni (nakladalne rampe) in vzhodni fasadi,
– oblikovanje fasad: tipske toplotno izolirane fasadne plošče, steklo, omet. Barve fasad so v svetlih pastelnih tonih,
– strehe so ravne. Nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški,
– skladišča svežih in odpadnih olj, sprejev in emulzij morajo biti urejena v skladu s predpisi za tovrstna skladišča,
– na platoju na jugovzhodni strani objekta je ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Dopustna je ureditev ekološkega otoka ob proizvodnem objektu.
(2) Lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo proizvodnega objekta št. 2:
– objekt je po dolžini orientiran vzporedno z interno cesto,
– uvozi z interne ceste na gradbeno parcelo so lahko širši od prikazanih v grafični prilogi,
– tlorisne dimenzije objekta so 46,20 x 35,20 m; dopusten je manjši objekt,
– etažnost objekta je max. K+P+2,
– višina urejenega terena pred vhodom in uvozom v objekt je na 392,00 m,
– vhodi in uvozi bodo na severni, vzhodni, južni in zahodni fasadi, dovoz v kletno etažo je po klančini,
– oblikovanje fasad: tipske toplotno izolirane fasadne plošče, steklo, omet. Barve fasad so v svetlih pastelnih tonih,
– streha je ravna. Nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški.
(3) Lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo skladiščnega objekta št. 3:
– objekt je orientiran pravokotno na interno cesto,
– tlorisne dimenzije objekta so max. 40,00 x 17,00 m; dopusten je manjši objekt,
– etažnost objekta je max. K+P+1. Tla pritličja so po višini zamaknjena,
– višina urejenega terena pred vhodom je na 392,00 m, na južni strani objekta pa v nivoju kleti 388,50 m,
– višinske razlike utrjenega terena se premostijo s klančino in opornimi zidovi,
– vhodi in uvozi so na severni in vzhodni fasadi,
– oblikovanje fasad: tipske toplotno izolirane fasadne plošče, steklo, omet. Barve fasad so bele ali v svetlih pastelnih tonih,
– streha je ravna, dopustna je dvokapna streha z blagim naklonom. Nad vhodi in uvozi so dopustni nadstreški.
(4) Lokacijski pogoji za projektiranje in gradnjo parkirne hiše št. 4:
– objekt je namenjen za parkiranje zaposlenih in obiskovalcev objekta št. 1,
– objekt je postavljen z daljšo stranico ob gradbeno linijo na severu,
– tlorisne dimenzije objekta so 53,00 x 33,00 m,
– etažnost objekta je P+1, dopustna je večja etažnost, višina objekta je max. do višine venca proizvodnega objekta,
– višina urejenega terena pred uvozom je na 392,00 m,
– uvoz je na južni strani objekta, dopustna sta ločena uvoz in izvoz,
– fasade: beton, fasadni elementi, steklo, omet,
– streha je ravna in povozna, dopustna je lahka streha.«
7. člen
V 12. členu odloka se spremeni prvi stavek prvega odstavka, ki se glasi:
»(1) Oskrba z vodo je predvidena iz obstoječega javnega vodovoda Poljane, ki poteka ob regionalni cesti.«
8. člen
Na koncu 13. člena odloka se doda nova odstavka, ki se glasita:
»(6) Padavinske vode s platoja na južni strani objekta št. 1 se odvajajo v meteorno kanalizacijo in preko peskolova in lovilca olj v potok na južni strani območja.
(7) Padavinske odpadne vode z objekta št. 4 in garaž se odvajajo v meteorno kanalizacijo po interni cesti.«
9. člen
V 14. členu odloka se na koncu drugega odstavka doda nov odstavek, ki se glasi:
»Transformatorska postaja je na zahodni strani objekta št. 4, dopustna je lokacija na vzhodni strani objekta št. 4. Dopustna je tudi izvedba transformatorske postaje v objektih št. 4, 1 in 2.«
10. člen
Spremembe 20. člena odloka:
(1) Spremeni tretji odstavek tako, da se glasi:
»(3) Izvir in struga potoka na gradbeni parceli št. 1 se ustrezno zajezi in kanalizira. Izven območja OLN se struga potoka ohrani v naravnem stanju.«
(2) Na koncu četrtega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi:
»Dopustna je izvedba armirane brežine.«
11. člen
Na koncu 23. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(6) Na gradbeni parceli št. 1 je interna hidrantna zanka z nadzemnimi hidranti.«
12. člen
V 25. členu odloka se doda na koncu prvega odstavka nova alinea, ki se glasi:
»– gradnja parkirnega objekta št. 4 lahko poteka v več etapah; v prvi etapi se uredi parkirišče v nivoju terena, v naslednjih etapah se zgradijo posamezne etaže parkirne hiše.«
13. člen
Spremeni se 27. člen odloka tako, da se glasi:
»Investitorji in izvajalci so dolžni:
– zgraditi prometno in komunalno infrastrukturo sočasno z izgradnjo objektov in zunanjih ureditev,
– urediti pripadajoče zelene površine sočasno z dograditvijo objektov in infrastrukture,
– predvideti in izvesti vse ukrepe za varstvo okolja in zaščito voda pred škodljivimi vplivi,
– predvideti in izvesti vse ukrepe, da izvajanje lokacijskega načrta ne bo škodljivo vplivalo na sosednja zemljišča ter na poslabšanje bivalnih in delovnih razmer v okolici,
– pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekt št. 1 in javno infrastrukturo, pridobiti vodno soglasje.«
14. člen
Spremembe 28. člena odloka:
(1) Spremeni se tretji odstavek 28. člena odloka tako, da se glasi:
»(3) Odstopanja tlorisnih gabaritov objektov so do +/- 10% pod pogojem, da so na gradbeni parceli zagotovljene ustrezno velike manipulativne površine in ustrezno število parkirnih mest, po normativih. Dopustna so odstopanja višinskih kot platojev in pritličja objektov za +/- 1,00 m. Dopustna je manjša etažnost objektov od navedenih v odloku.«
(2) Na koncu 28. člena odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»(5) Pri postavitvi objektov št. 2, 3 in 4 so dopustna odstopanja v horizontalni smeri do 5,00 m.«
15. člen
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta iz 1. člena Odloka so na vpogled na Upravni enoti Škofja Loka in na Občini Gorenja vas - Poljane.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-009/2007-013
Gorenja vas, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost