Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava, stran 17981.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), v zvezi s 56. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 in 120/06 – odločba US), Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 28/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je Občinski svet Občine Lendava na 10. /korespondenčni/ seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 141/04 in 139/06) se doda novi 18.a. člen, ki glasi:
»Ne glede na določbe tretje alineje drugega odstavka 13. člena, se lahko na zahtevo zavezanca zniža plačilo nadomestila za uporabo vinskih kleti, in sicer:
– za zavezanca, ki je lastnik ali neposredni uporabnik od 10 do 20 arov vinograda znaša korekcijski faktor 2,
– za zavezanca, ki je lastnik ali neposredni uporabnik nad 20 arov vinograda znaša korekcijski faktor 1.
Za zavezanca, ki je lastnik ali neposredni uporabnik do 10 arov vinograda se nadomestilo ne zniža in se nadomestilo določi na podlagi korekcijskega faktorja 3.«
2. člen
Doda se novi 18.b člen, ki glasi:
»O znižanju plačila nadomestila za uporabo vinskih kleti odloča na podlagi pisnega zahtevka občinska uprava za vsako leto posebej. Zahtevek za oprostitev plačila nadomestila skupaj z dokazili vloži zavezanec do konca tekočega leta za prihodnje leto, na sedež občinske uprave Občine Lendava, razen za znižanje plačila za leto 2008, ko je zahtevek potrebno vložiti najkasneje do 31. 3. 2008. Kot dokazilo se upošteva izpis iz Registra kmetijskih gospodinjstev, ki ga vodi Upravna enota Lendava.«
3. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
»Z globo 834,5852 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba oziroma 625,9390 EUR podjetnik posameznik, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so pomembni za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od nastanka spremembe.
Odgovorne osebe pravne osebe se kaznujejo za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 250,3756 EUR. Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z globo 250,3756 EUR.«
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši Medobčinska inšpekcija.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 naprej.
Št. 01503-0069/2004
Lendava, dne 19. decembra 2007
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost