Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik, stran 17977.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 60/07) ter 16. in 23. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet Občine Kamnik na 10. seji dne 19. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik
1. člen
9. člen Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 11/96 in 48/99) se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
– komisijo za vloge in pritožbe,
– statutarno-pravno komisijo,
– odbor za kmetijstvo in gozdarstvo,
– odbor za podjetništvo in turizem,
– odbor za prostor in komunalno ureditev,
– odbor za varovanje okolja,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za kulturo, šport in mladino,
– odbor za proračun in gospodarjenje z občinskim premoženjem.«
2. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti:
– spremlja razvoj zdravstva, socialnega skrbstva, predšolskega varstva, varstva otrok in družine, invalidov in ostarelih;
– spremlja razvoj vzgoje in izobraževanja na nižji stopnji:
– spremlja razvoj raziskovalne, knjižničarske in informacijsko- dokumentacijske dejavnosti:
– daje predloge na področju promocijske dejavnosti občine in izdajanja ustreznih publikacij;
– obravnava socialno politiko občine.«
3. člen
Doda se novi 17.a člen, ki se glasi:
»Odbor za kulturo, šport in mladino:
– spremlja razvoj kulturne dejavnosti;
– spremlja razvoj športa in rekreacije;
– spremlja razvoj mladinskega dela in mladinske politike.«
4. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovna telesa so za svoje delo odgovorna občinskemu svetu in so mu na njegovo zahtevo dolžna poročati o svojem delu.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 0007-30/2007-1/5
Kamnik, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost