Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-34907/07 , Stran 8165
1. Najemodajalec/Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja zemljišč v najem, in sicer: a) zemljišče s parc. št. 3168/1, k.o. Domžale, v izmeri 2226 m2, b) del zemljišča s parc. št. 3169/1, k.o. Domžale, v izmeri 2560 m2, z montažnim objektom. 3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: najemna pogodba. 4. Pogoji prodaje: a) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za najemanje nepremičnin na območju Republike Slovenije po veljavnih predpisih. b) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Varščino v višini 10% od letne najemnine, za katero vlaga ponudbo, je potrebno vplačati na TRR Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, št. 01223-0100001491, sklic na št.: 00/110099. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v letno najemnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končani izbiri. Varščina se vračuna v drugi obrok najemnine. 5. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni. 7. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: – izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe (OBR-1), – brezpogojno podpisano najemno pogodbo (OBR-2). – originalno dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. Obrazca OBR-1 in OBR-2 lahko ponudniki dvignejo na vložišču Občine Domžale. 8. Način in rok plačila najemnine Najemnina se bo plačevala mesečno (znesek letne najemnine se razdeli na 12 mesecev), na željo ponudnika lahko letno ali polletno. Najemnino za prvi obrok najema bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od dneva podpisa najemne pogodbe. Plačilo prvega obroka najemnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. Najemnina za prvi obrok najema se nakaže na TRR Občine Domžale, št. 01223-0100001491, odprt pri Banki Slovenije. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste letne najemnine, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Uspel bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 9. Rok za oddajo ponudbe Rok za oddajo popolnih ponudb je najkasneje do vključno 14. 1. 2008. Popolne ponudbe v okviru dokumentacije se oddajo na vložišču Občine Domžale ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, s pripisom: »Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem – ne odpiraj!«. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe bodo izločene. Odpiranje ponudb bo 16. 1. 2008, ob 10. uri, v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale. 10. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene letne najemnine s strani ponudnika. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine ali pooblaščena oseba, ki vodi postopek oddaje v najem, s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Informacije: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta javne ponudbe so dostopni na Občini Domžale, Pravna in kadrovska služba, tel. 01/722-01-00 int. 118, Mihaela Mekše. Ogled nepremičnin je možen po predhodnemu dogovoru.

AAA Zlata odličnost