Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-35152/07 , Stran 8142
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih programov: – športna vzgoja predšolskih otrok, šolske mladine in kadetov, – šport otrok in mladine s posebnimi potrebami, – športna rekreacija, – kakovostni in vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, – mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov v letu 2008 je v skladu s proračunom, 55.000,00 EUR. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – zavodi za področja vzgoje in izobraževanja. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in vsaj 70% domačega članstva ali imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet, – da so registrirani, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini (velja za društva), – da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo, – so pravočasno posredovali smernice razvoja s temeljno vsebino, – so pravočasno posredovali program dela in realizacijo za preteklo leto. 3. Rok in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo je potrebno poslati na naslov Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, z oznako: »Javni razpis – Šport 2008 – Ne odpiraj«, najkasneje do 31. januarja 2008. Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in ovrednotila strokovna komisija v skladu z Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v Občini Hoče - Slivnica. 4. Vsebina vloge: prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa, dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.hoce-slivnica.si, v rubriki »Razpisi in objave«. 5. Postopek obravnave vlog: komisija za vodenje javnega razpisa bo zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje programov športa zagotavlja proračun Občine Hoče - Slivnica. 6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega programa športa bodo pozvani k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost