Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6246. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2008, stran 18033.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 12. redni seji dne 20. decembra 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šalovci za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Šalovci za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A)    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      v EUR|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov          |   Proračun za|
|                       |    leto 2008|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    2.944.157|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    1.207.336|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI          |    1.129.756|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 Davki na dohodek in dobiček  |    1.020.198|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 Davki na premoženje      |     72.753|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 Domači davki na blago in    |     36.805|
|     |storitve              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |706 Drugi davki          |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |     77.580|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     15.980|
|     |od premoženja           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 Takse in pristojbine      |      4.200|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 Denarne kazni         |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 Prihodki od prodaje blaga in  |        –|
|     |storitev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 Drugi nedavčni prihodki    |     57.400|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI        |     153.620|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |     90.000|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |721 Prihodki od prodaje zalog   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 Prihodki od prod. zemlj. in  |     63.620|
|     |neopred. dolgoročnih sredstev   |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE          |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 Prejete donacije iz domačih  |        –|
|     |virov               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |731 Prejete donacije iz tujine   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI        |    1.583.201|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 Transferni prihodki iz drugih |    1.583.201|
|     |javnofinančnih institucij     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    2.902.980|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |     685.535|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 Plače in drugi izdatki     |     96.414|
|     |zaposlenim             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 Prispevki delodajalcev za   |     14.487|
|     |socialno varnost          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 Izdatki za blago in storitve  |     491.252|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 Plačila domačih obresti    |     24.500|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 Rezerve            |     58.882|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI          |     469.281|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 Subvencije           |      4.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 Transferi posameznikom in   |     240.450|
|     |gospodinjstvom           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 Transferi neprofitnim     |     51.800|
|     |organizacijam in ustanovam     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 Drugi tekoči domači transferi |     173.031|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |414 Tekoči transferi v tujino   |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    1.680.289|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    1.680.289|
|     |sredstev              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     67.875|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |430 Investicijski transferi    |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |431 Investicijski transferi pravnim|     20.000|
|     |in fizičnim osebam         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |432 Investicijski transferi    |     47.875|
|     |proračunskim uporabnikom      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |     41.177|
|     |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B)    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        |
|     |PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV      |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |750 Prejeta vračila danih posojil |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 Prodaja kapitalskih deležev  |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |752 Kupnine iz naslova       |        –|
|     |privatizacije           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
|     |(440+441+442+443)         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |440 Dana posojila         |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 Povečanje kapitalskih deležev |      1.190|
|     |in naložb             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |442 Poraba sredstev kupnin iz   |        –|
|     |naslova privatizacije       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |443 Povečanje namenskega premoženja|        –|
|     |v javnih skladih in drugih osebah |        |
|     |javnega prava, ki imajo premoženje |        |
|     |v svoji lasti           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     –1.190|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-|        |
|     |V.)                |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII.   |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   |     39.987|
|     |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO  |        |
|     |PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.) |        |
|     |– (II.+V.)             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C)    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 Domače zadolževanje      |        –|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX.   |ODPLAČILA DOLGA (550)       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     46.384|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 Odplačila domačega dolga    |     46.384|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)   |     –46.384|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |     –6.397|
|     |RAČUNIH (III.+VI.+X        |        |
|     |.)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V..)X    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |      6.397|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |9009 Splošni sklad za drugo    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šalovci.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 105/06),
– prihodki turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest,
– prejemki iz državnega proračuna in iz drugih virov za določene namene,
– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture,
– telefonija.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto. Namenski izdatki proračuna za leto 2008 so tudi izdatki za odpravo nesorazmerij v plačah določenih v skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju.
4. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru za obdobje januar-junij in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije. Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in o likvidnostnem zadolževanju.
5. člen
Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo.
Proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske transfere ne sme presega 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje proračunskih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in v načrtu razvojnih programov.
6. člen
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Sredstva proračunske rezerve občine se v letu 2008 oblikuje v višini 0,5% skupno doseženih prihodkov v letu 2008.
Izločanje sredstev v proračunsko rezervo preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh prihodkov proračuna.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 2. odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o porabi obvesti občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži v skladu z ZJF.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šalovci, v letu 2008 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.
9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občine) se lahko v letu 2008 zadolžijo s soglasjem ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Šalovci v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-33/2007
Šalovci, dne 20. decembra 2007
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l.r.

AAA Zlata odličnost