Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-34910/07 , Stran 8166
1. Predmet prodaje je nepremičnina: 1.1 Poslovna stavba na naslovu Grajska 1, Ptuj, v izmeri 275,08 m2, ki obsega klet, pritličje in mansardo na parc. št. 1188, vlož. št. 696, k.o. Ptuj, po izhodiščni vrednosti 282.000,00 € – poslovni prostor v pritličju je zaseden z najemnikom za nedoločen čas. 2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 14. 1. 2008, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega objekta«. Osebno prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 29, II. nadstropje, najkasneje do 16. ure. Ponudba mora vsebovati: – Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% ponujene vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538. Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine. – Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več računov mora ponudnik predložiti za vsak račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. – Pisno izjavo, da se ponudnik s pogoji javnega razpisa strinja. 3. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno. V primeru uveljavljanja predkupne pravice, mora ponudnik o tem pisno obvestiti prodajalca v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor ponudnik ne uveljavlja predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe. 4. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. 5. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 6. Poslovna stavba se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje objekt v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik. 7. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec. 8. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine. 9. Prodajalec lahko postopek ustavi vse do sklenitve posla. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti v Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, Mestni trg 1, soba št. 26, tel. 02/748-29-65, kontaktna oseba Mojca Horvat.

AAA Zlata odličnost