Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic, stran 17935.

Na podlagi prve alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 8. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic
1. člen
V Pravilniku o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic (Uradni list RS, št. 41/03 in 117/04) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito rejnih živali in postopek registracije hlevov za rejo kokoši nesnic:
– v skladu z Direktivo Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L št. 221 z dne 8. 8. 1998, str. 23), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/629/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 28), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– v skladu z Direktivo Sveta 91/630/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za zaščito prašičev (UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 33), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES z dne 19. julija 1999, o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic (UL L št. 203 z dne 3. 8. 1999, str. 53), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta št. 806/2003/ES z dne 14. aprila 2003 o prilagoditvi določb glede odborov, ki pomagajo Komisiji pri uresničevanju njenih izvedbenih pooblastil, predvidenih v aktih Sveta, ki se sprejemajo v postopku posvetovanja (kvalificirana večina), Sklepu 1999/468/ES (UL L št. 122 z dne 16. 5. 2003, str. 1);
– v skladu z Direktivo Komisije št. 2002/4/ES z dne 30. januarja 2002 o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2002, str. 44) zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/83/ES z dne 23. oktobra 2006 o prilagoditvi Direktive 2002/4/ES o registraciji gospodarstev, ki gojijo kokoši nesnice, v skladu z Direktivo Sveta 1999/74/ES zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 362 z dne 20. 12. 2006, str. 97);
– za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1028/2006 z dne 19. junija 2006 o tržnih standardih za jajca (UL L št. 186 z dne 7. 7. 2006, str. 1) zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta 1028/2006);
– za izvajanje Uredbe Komisije (ES) št. 557/2007 z dne 23. maja 2007 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta št. 1028/2006 o tržnih standardih za jajca (UL L št. 132 z dne 24. 5. 2007, str. 5) zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1336/2007 z dne 15. novembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 557/2007 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1028/2006 o tržnih standardih za jajca (UL L št. 298 z dne 16. 11. 2007, str. 3) (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije 557/2007) ter
– za izvajanje Odločbe Komisije št. 2006/778/ES z dne 14. novembra 2006 o minimalnih zahtevah za zbiranje podatkov med inšpekcijskimi pregledi proizvodnih enot, kjer se gojijo nekatere rejne živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5384) (UL L št. 314 z dne 15. 11. 2006, str. 39) (v nadaljnjem besedilu: Odločba Komisije 2006/778/ES)«.
2. člen
V 11. točki 2. člena se črta besedilo »v baterijskih kletkah«.
3. člen
V 5. členu se pred besedilo doda številka odstavka »(1)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Skrbnik mora živali pregledati vsaj enkrat dnevno oziroma tako pogosto, da se prepreči vsakršno trpljenje živali.«.
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se na koncu stavka pred piko doda besedilo »v primernih prostorih s suhim in udobnim nastiljem«.
5. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
»8. člen
(svoboda gibanja)
(1) Živalim mora biti zagotovljena svoboda gibanja, primerna njihovi vrsti, pasmi, starosti, stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, ki preprečuje nepotrebno trpljenje ali poškodbe živali.
(2) Če je žival stalno ali redno privezana ali zaprta, ji je treba dati dovolj prostora v skladu z njenimi fiziološkimi in etološkimi potrebami.«.
6. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »Svetloba, toplota« nadomesti z besedo »Toplota«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skrbnik živali mora živalim zagotoviti primerno kakovost in količino ustrezne krme ter primeren način krmljenja in napajanja za ohranjanje zdravja ter zadovoljevanje etoloških potreb ob krmljenju.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Krma mora izpolnjevati zahteve, predpisane z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1).«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Vse živali morajo imeti dostop do krme v časovnih intervalih, ki ustrezajo njihovim fiziološkim potrebam.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda »februarja« nadomesti z besedo »marca«.
V drugem odstavku se besedilo »odločbo Komisije EU, št. 2000/50EC« nadomesti z besedilom »Odločbo Komisije 2006/778/ES«. Besedilo »vsaki dve leti« pa se nadomesti z besedilom »vsako leto«.
9. člen
V točki c) prvega odstavka 15. člena se beseda »zaznavajo« zamenja z besedo »dotikajo«.
10. člen
25. člen se črta.
11. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
(agresivnost pri prašičih)
(1) Pri reji prašičev v skupinah je treba z ustreznimi ukrepi preprečiti medsebojne spopade, ki presegajo mero normalnega vedenja.
(2) Prašiče, ki so pretirano agresivni do drugih ali so pretirano izpostavljeni agresiji drugih, je treba odstraniti iz skupine ter jih začasno namestiti v individualne bokse. V tem primeru morajo biti boksi tako veliki, da se prašič lahko nemoteno obrača, vstaja in lega.
(3) Uporaba pomirjeval z namenom lajšanja prilagoditve tekačev in pitancev reji v skupini se uporablja samo izjemoma, če veterinar presodi, da je uporaba pomirjeval upravičena.«.
12. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
»29. člen
(boksi za prašiče)
(1) V boksih za prašiče morajo biti tla takšna, da živalim ne povzročajo poškodb, bolezni in neugodja. Ustrezati morajo teži in velikosti živali.
(2) Vsi prašiči morajo imeti dostop do ležišča, ki mora biti udobno, čisto, suho in ne sme škodljivo vplivati na njih.
(3) V boksu mora biti dovolj prostora, da lahko vsi prašiči istočasno ležijo, normalno vstajajo in legajo.
(4) Boksi morajo biti urejeni tako, da se lahko prašiči vidijo med seboj.
(5) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, so lahko v zadnjem tednu pred prasitvijo svinje in mladice ločene od ostalih živali.«.
13. člen
V 30. členu se črtata prvi in četrti odstavek.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
14. člen
Za 30. členom se doda nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(posegi na prašičih)
(1) Na prašičih je prepovedano izvajati posege, ki se ne izvajajo v terapevtske ali diagnostične namene ali niso namenjeni označevanju prašičev v skladu s predpisi, ki urejajo identifikacijo in registracijo prašičev, in pri živalih povzročijo poškodbo ali izgubo občutljivega dela telesa ali spremembo zgradbe kosti, razen:
a. enakomernega krajšanja podočnikov pri pujskih, ki niso starejši kot sedem dni in pri merjascih, če je to potrebno zaradi preprečevanja poškodb drugih živali in osebja;
b. krajšanja dela repa;
c. kastracije samcev na način, ki ne vključuje trganja tkiva;
d. nameščanja nosnih obročev pri živalih, ki se redijo na prostem.
(2) Posege, navedene v točkah a. in b. prejšnjega odstavka, ni dovoljeno opravljati rutinsko, temveč samo v primerih, ko so na seskih svinj ali na uhljih oziroma repih drugih prašičev nastale poškodbe. Pred izvajanjem takšnih posegov, mora skrbnik sprejeti druge ukrepe za zmanjševanje agresivnosti med živalmi, pri čemer naj upošteva okolje in gostoto naseljenosti.
(3) Posege, navedene v prvem odstavku tega člena, lahko opravi samo veterinar oziroma druga oseba v skladu z zakonom, ki ureja veterinarstvo.
(4) Pri prašičih, ki so starejši od sedmih dni, je dovoljeno opravljati le posege, navedene v točkah b. in c. prvega odstavka tega člena, in sicer jih lahko opravlja le veterinar z uporabo anestezije ali dodatne dolgotrajne analgezije.«.
15. člen
V 32. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
16. člen
V 34. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
17. člen
V drugem odstavku 35. člena se besedilo »Če pride do mešanja« nadomesti z besedilom »Če je treba prašiče, ki se ne poznajo, združiti v skupino«. Besedilo »zagotoviti enake možnosti za umik pred ostalimi prašiči« pa se nadomesti z besedilom »na primeren način omogočiti, da se lahko umaknejo in skrijejo pred drugimi prašiči«.
18. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Ne glede na določbo točke a) prejšnjega odstavka se določbe tega poglavja uporabljajo za gospodarstva z manj kot 350 kokošmi nesnicami, če se za potrebe označevanja jajc skladno z Uredbo Sveta 1028/2006 in Uredbo Komisije 557/2007 takšna gospodarstva registrirajo skladno z 41. členom tega pravilnika.
(3) Za reje iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo določbe 38. člena tega pravilnika.«.
19. člen
V 38. členu se v točki b) podpičje nadomesti s piko ter se doda nov stavek, ki se glasi: »Če so mesta za napajanje postavljena s fiksno napeljanim vodom, morata biti v dosegu vsake kokoši vsaj po dve skodelici oziroma dva nastavka za napajanje z vodo;«
V točki c) podpičje nadomesti s piko ter doda nov stavek, ki se glasi: »Tla gnezdišča ne smejo biti iz žične mreže, ki bi prišla v stik s kokošmi.«
20. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(alternativni sistemi reje za rejce z manj kot 350 kokošmi)
(1) Reje iz drugega odstavka 36. člena tega pravilnika morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
a) sistemi morajo biti opremljeni tako, da se kokošim nesnicam zagotovi:
– vsaj 10 cm krmilnega prostora na kokoš pri ravnih, oziroma vsaj 4 cm krmilnega prostora na kokoš pri okroglih krmilnikih;
– vsaj 2,5 cm napajalnega prostora na kokoš pri ravnih, oziroma vsaj 1 cm napajalnega prostora na kokoš pri okroglih napajalnikih. Pri napajanju s kapljičnimi napajalniki in napajalnimi skodelicami mora biti vsaj en napajalnik na 10 kokoši. Če so mesta za napajanje postavljena s fiksno napeljanim vodom, morata biti v dosegu vsake kokoši vsaj po dve skodelici oziroma dva nastavka za napajanje z vodo;
– ločen prostor za valjenje jajc za posamezno kokoš (gnezdo) ali za skupino kokoši (skupinsko gnezdišče). V primeru individualnih gnezd mora biti zagotovljeno vsaj po 1 gnezdo na 7 kokoši, če pa se uporabljajo skupinska gnezdišča, mora biti vsaj 1 m2 gnezdišča za največ 120 kokoši. Tla gnezdišča ne smejo biti iz žične mreže, ki bi prišla v stik s kokošmi;
– vsaj 15 cm dolžine ustreznih gredi (brez ostrih robov) na kokoš;
– nastil mora biti čist, suh in za zdravje kokoši neškodljiv krhek material, ki kokošim omogoča zadovoljevanje njihovih etoloških potreb;
b) kjer se kokoši nesnice lahko prosto gibljejo med posameznimi nivoji:
– mora biti med posameznimi nivoji vsaj 45 cm prostora;
– morajo biti napajalniki in krmilniki porazdeljeni tako, da so enako dostopni za vse kokoši;
– nivoji morajo biti urejeni tako, da iztrebki ne padajo na spodnje nivoje;
c) kjer imajo kokoši urejen izpust, morajo imeti odprti izpusti površino, primerno gostoti naseljenosti in naravi terena, biti morajo ograjeni in omogočati umik pred slabim vremenom in roparicami ter imeti primerne napajalnike, če je to potrebno;
d) gostota naseljenosti ne sme preseči 9 kokoši nesnic na m2 uporabne površine.«.
21. člen
V točki a) prvega odstavka 39. člena se besedilo »uporabne površine« nadomesti z besedilom »neoviranega prostora«.
22. člen
V šestem odstavku 41. člena se za točko c) doda nova točka d), ki se glasi:
»d) številka 0 za ekološko rejo, ki se podeli po predhodnem soglasju pristojnega organa za nadzor nad izpolnjevanjem pogojev ekološke reje skladno z zahtevami Uredbe sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (UL L št. 198 z dne 22. 7. 1991, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1319/2007 z dne 9. novembra 2007 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 glede uporabe krme s parcel, ki so v prvem letu preusmeritve na ekološko kmetovanje (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2007, str. 3).«
23. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-80/2007
Ljubljana, dne 18. decembra 2007
EVA 2007-2311-0206
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost