Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-35150/07 , Stran 8141
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih dejavnosti: – turizem, – upokojenci, – tehnična kultura, – humanitarne organizacije, – planinstvo, – taborniki, prosti čas. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov društev različnih dejavnosti v letu 2008 je v skladu s proračunom, 40.000,00 EUR. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in vsaj 70% domačega članstva ali imajo sedež v Občini Hoče - Slivnica in je izvajanje dejavnosti društva za občino izrednega promocijskega pomena; o teh primerih odloča občinski svet, – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, – da društvo deluje najmanj eno leto, – da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo zaključnega računa in potrdilom o oddaji le tega pristojnemu finančnemu organu, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih društvenih aktivnosti, – da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini. 3. Rok in način prijave Vloge s predpisano dokumentacijo je potrebno poslati na naslov Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, z oznako: »Javni razpis – Društva različnih dejavnosti 2008 – Ne odpiraj«, najkasneje do 31. januarja 2008. Na hrbtni strani ovojnice naj bo izpisan natančen naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno po pošti najkasneje zadnji dan roka za oddajo vloge. Občina bo izločila vse prepozno vložene in nepopolne vloge. V roku prispele prijave, ki bodo vsebovale izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge, bo obravnavala in ovrednotila strokovna komisija v skladu z Odlokom o društvih in Pravilnikom za vrednotenje programov društev različnih dejavnosti v Občini Hoče - Slivnica. 4. Vsebina vloge: prijavitelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programa, dejavnosti in prireditev, izpolnjene na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.hoce-slivnica.si, v rubriki »Razpisi in objave«. 5. Postopek obravnave vlog: komisija za vodenje javnega razpisa bo zbrala, obdelala in pripravila predlog delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje programov drugih društev zagotavlja proračun Občine Hoče - Slivnica. 6. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa v roku 90 dni pisno obveščeni s sklepom. Izbrani izvajalci letnega programa različnih dejavnosti bodo pozvani k podpisu pogodbe.

AAA Zlata odličnost