Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 419-325/07-1 Ob-35345/07 , Stran 8153
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje projektov/programov za leto 2008 ali 2008/2010 s področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru sklopov: 1. Sklop A: »Vzgojni cilji«: 1.1. Preprečevanje zasvojenosti 1.1.1. Projekti/programi za vzpodbujanje pozitivnega in socialno odgovornega odnosa otrok in mladostnikov do sebe in do okolja, ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah; 1.1.2. Projekti/programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redno šolanje in imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah in so naravnani na preprečevanje zasvojenosti; 1.1.3. Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in so namenjeni preprečevanju zasvojenosti. 1.2. Motnje prehranjevanja 1.2.1. Projekti/programi za preventivo motenj hranjenja za celotne oddelke otrok, in mladostnikov ter njihove starše in učitelje. 2. Sklop B: »Šola za starše«: 2.1. Pogovorna srečanja za starše otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov 3. Sklop C: »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah« 3.1. Izobraževanja so namenjena pedagoškim delavcem v osnovnih šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih odnosov med učitelji, starši in učenci. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom in/ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008 oziroma za obdobje 2008 do 2010. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi programi in/ali projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL. Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na področju preprečevanja zasvojenosti izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih pogojev: 1) vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo na območju MOL, in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja ali 2) vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakonov: – društva, – ustanove, – zasebni zavodi, – javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in projekti pomenijo nadstandard, – gospodarske družbe, ki so registrirane za izobraževalno dejavnost in usposobljene za izvajanje razpisanih projektov. III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu a) Velja za vse sklope: – Vsebina projekta mora biti v skladu z opredelitvijo vsebin sklopov v predmetu razpisa. b) Velja za vse sklope: – Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo izvajali projekt. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda, v katerem se bo projekt izvajal, in se mora sklicevati na prijavljeni projekt. c) Velja za sklop A-1.1.: – Vlagatelji ne morejo prijaviti projektov z dejavnostmi s področja športa in kulture. d) Velja za sklop A-1.2: – Vlagatelji morajo zagotoviti projekt/program, ki generacijsko povezuje uporabnike (otroke in mladostnike, njihove starše in učitelje). e) Velja za sklop B: – Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu B: »Šola za starše«, morajo predvideti najmanj štiri izvajanja v okviru enega projekta/programa »Šole za starše«, ki morajo biti oblikovana tako, da zadoščajo potrebam staršev na predšolskemu nivoju, 1., 2. ali 3. triadi v OŠ ali na srednješolskemu nivoju. f) Velja za sklop C: – Projekt »Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah« sme obsegati največ 24 ur. – Vlagatelji za Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj. – Če cena presega z merili določeno vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo šole, da bo prevzela plačilo razlike v ceni. IV. Splošna merila za izbor projektov/programov in način sofinanciranja projektov/programov Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja za področje preprečevanja zasvojenosti so: Splošna merila za izbor projektov/programov: A. upravičenost projekta/programa, B. kvaliteta in realnost projekta/programa, C. finančna konstrukcija projekta/programa. Dodatno splošno merilo za večletne projekte za sklopa A in B: D. kontinuiteta projekta/programa. Dodatno splošno merilo za sklop C v primeru večjega števila prijav: E. dosedanje financiranje. Podrobnejša merila za izbor projektov/programov so opredeljena v razpisni dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor projektov in način sofinanciranja«. Če bo Strokovna komisija za izbor projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti ugotovila, da projekt/program, ki je prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju leta 2008 do 2010, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt/program, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2008. Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji. V. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti v letu 2008: 78.287,23 EUR, po posameznih sklopih pa: Sklop A: Vzgojni cilji: 1.1. Preprečevanje zasvojenosti: 26.720,28 EUR, 1.2. Motnje prehranjevanja: 25.000,00 EUR, Sklop B: Šole za starše: 15.566,95 EUR, Sklop C: Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah: 11.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje projektov/programov za leti 2009 in 2010 bo odvisna od dogovorjenega obsega projekta/programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje preprečevanja zasvojenosti v letih 2009 in 2010, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta/programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede projektnega/programskega načrta za posamezno proračunsko leto. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2008 do 2010. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov/programov bo MOL po letu 2008 za vsako naslednje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. VII. Rok in način predložitve popolne vloge Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2008 (datum poštnega žiga). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Vzgojni cilji« oziroma »Ne odpiraj – vloga preprečevanje zasvojenosti:– Vzgojni cilji – motnje prehranjevanja«. Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Šola za starše«. Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje osnovne in posebne pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je predpisan za posamezne sklope na področju preprečevanja zasvojenosti, – izpolnjeni posebni pogoji, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov v letu 2008 in/ali od leta 2008 do 2010 s področja preprečevanja zasvojenosti pričela 31. 1. 2008 in ne bo javno. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v osmih dneh roku dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga Komisije za izvedbo javnega razpisa za področje preprečevanja zasvojenosti bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na področju preprečevanja zasvojenosti po pooblastilu župana MOL s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji, – ki jih bo komisija za preprečevanje zasvojenosti na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer zainteresirani lahko dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (pritličje - desno), 1000 Ljubljana. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel. 306-40-35 in 306-40-53, vsak delovni dan med 9. in 12. uro oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo 10. 1. 2008 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost