Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4035. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4036. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile
4037. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki Urugvaj

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4038. Uredba o merilih za opredelitev in za določanje obsega aktivnih in neaktivnih ur dežurstva zaposlenih v zdravstveni dejavnosti
4039. Uredba o organizaciji, upravljanju in načinu delovanja predstavništev Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v tujini
4064. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Mengeš–Žeje
4065. Uredba o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja
4066. Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

Sklepi

4040. Sklep o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja

MINISTRSTVA

4041. Pravilnik o značilnih poškodbah za določanje odškodnine za telesne bolečine ali okvaro zdravja žrtvam kaznivih dejanj
4042. Pravilnik o spremembi Pravilnika o trženju semena žit
4043. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje listerioze (Listeriosis)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4044. Splošni akt o spremembi Splošnega akta o zbiranju, uporabi in dajanju podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij
4045. Sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje o potrditvi učnih gradiv z dne 14. julija 2006
4046. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za avgust 2006

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4047. Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija

OBČINE

Kamnik

4048. Program priprave strategije prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine Kamnik

Kobarid

4049. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kobarid

Kranj

4050. Odlok o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na območju Mestne občine Kranj

Krško

4051. Spremembe in dopolnitve Ugotovitvenega sklepa o določitvi števila članov in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Krško

Litija

4052. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Litija

Luče

4053. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Luče za leto 2005
4054. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2006

Mislinja

4055. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mislinja

Sveti Jurij ob Ščavnici

4056. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Vipava

4057. Sklep o zamenjavi namestnika člana občinske volilne komisije
4058. Ugotovitveni sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Vipava
4059. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vipava

Žalec

4060. Program priprave občinskega lokacijskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod

Žetale

4061. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2005
4062. Odlok o taksi za obremenjevanje okolja
4063. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Žetale

POPRAVKI

4067. Popravek Programa priprave strategije prostorskega razvoja Občine Žirovnica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave po 64. členu Zakona o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti