Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4066. Uredba o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, stran 9894.

Na podlagi četrtega odstavka 199. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) in 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o koncesiji za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE
1. člen
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribnikih na posameznih delih vodnih teles med koordinato gorvodne meje in koordinato dolvodne meje na površinskih vodah iz priloge, ki je sestavni del te uredbe, brez javnega razpisa.
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli pravnim ali fizičnim osebam, če je za rabo vode v ribnikih iz prejšnjega odstavka predpisana pridobitev koncesije in so v skladu z zakonom, ki ureja vode, vložile vlogo za podelitev koncesije, ki vsebuje opis obsega ter način rabe vodnega dobra in pravnomočno uporabno dovoljenje za objekt ribnika.
2. člen
Koncesionar lahko rabi vodo na posameznih delih vodnih teles površinskih voda iz priloge te uredbe izključno za vzrejo ciprinidnih vrst rib za trg.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE
3. člen
(1) Imetniki pravnomočnih uporabnih dovoljenj iz drugega odstavka 1. člena te uredbe pridobijo koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib v ribniku, če:
– gre za vzrejo vodnih organizmov za trg in
– vzrejna površina ribnika ne presega površine, ki je navedena v tabeli iz priloge te uredbe.
(2) Koncesija se lahko podeli eni ali več fizičnim oziroma pravnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
4. člen
(1) Osebe iz 3. člena te uredbe (v nadaljnjem besedilu: koncesionarji) morajo poleg pogojev, predpisanih za dejavnost vzreje rib, zagotavljati tudi naslednje ukrepe:
– zavarovanje okolice ribnika pred škodljivimi vplivi dejavnosti vzreje rib,
– za nemoteno rabo dela vodnega telesa drugih imetnikov vodnih pravic,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo in količino podtalnice in površinskih voda,
– ohranjanja biološke raznovrstnosti in varstva habitatov ter biološkega ravnotežja tam, kjer je to mogoče in dolgoročno stabilno,
– ohranjanja naravne vrednote v največji možni meri, če je ta na območju koncesije,
– ukrepe za preprečevanje prebegov rib v odprti vodotok,
– ukrepe za preprečevanje škode, ki jo povzročajo ribojede ptice in
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja okolja po prenehanju izvajanja koncesije.
(2) Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
5. člen
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki se podeli na podlagi te uredbe.
III. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
6. člen
(1) Koncesija na delih vodnih teles iz priloge te uredbe se podeli za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib za 30 let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji, določenimi v koncesijski pogodbi.
IV. PLAČILO ZA KONCESIJO
7. člen
(1) Koncesionar mora plačati za koncesijo za vsako leto rabe vode posebej ves čas trajanja koncesije.
(2) Višina plačila za koncesijo je sorazmerna površini ribnika in vrednosti, ki jo za vzrejene vodne organizme koncesionarji pridobijo na trgu.
(3) Koncesionar krije vse stroške povzročanja obremenitve okolja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in nadomestne stroške ureditve prostora, ki nastanejo zaradi vzreje ciprinidnih vrst rib.
8. člen
(1) Prihodki od plačila za koncesijo so vir proračuna Republike Slovenije in proračuna občin, na območju katerih je del vodnega telesa površinske vode iz priloge te uredbe.
(2) Plačilo za koncesijo se med državo in občinami iz prejšnjega odstavka razdeli v razmerju 50 : 50.
(3) Razdelitev plačila za koncesijo med državo in občinami iz prvega odstavka tega člena je določena na podlagi podatkov o razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja v teh občinah v skladu s predpisom, ki ureja merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravi dobrini.
9. člen
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi ocenjene letne količine vzrejenih ciprinidnih vrst rib.
(2) Osnova plačila za koncesijo je količina 1000 kg krapa (Cyprinus carpio) na 1 ha vzrejne površine na posameznih delih vodnih teles površinskih voda iz priloge te uredbe.
(3) Ocenjena letna količina vzrejenih ciprinidnih vrst rib iz prvega odstavka tega člena se izračuna kot zmnožek osnove plačila za koncesijo in skupne vzrejne vodne površine na posameznih delih vodnih teles površinskih voda iz priloge te uredbe, izražene v ha.
10. člen
(1) Ceno osnove plačila za koncesijo določi minister, pristojen za okolje, do 31. decembra za naslednje leto s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Cena osnove plačila za koncesijo se določi kot letna povprečna vrednost 1 kg krapa, izračunana na podlagi statističnih podatkov o odkupni ceni ciprinidnih vrst rib.
(3) Koncesionarju se plačilo za koncesijo obračuna v višini, ki je enaka 2 odstotka prodajne vrednosti ocenjene letne količine vzrejenih ciprinidnih vrst rib, pri čemer je prodajna vrednost ocenjene letne količine vzrejenih ciprinidnih vrst rib enaka zmnožku cene osnove plačila za koncesijo in ocenjeni letni količini vzrejenih ciprinidnih vrst rib iz prejšnjega člena.
11. člen
(1) Koncesionar mora Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 31. januarja tekočega leta posredovati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo za preteklo leto.
(2) Koncesionar mora agencijo sproti obveščati o vseh spremembah podatkov, ki se nanašajo na način plačila za koncesijo (npr. višja sila, sprememba imena registrirane dejavnosti, naslova sedeža dejavnosti).
(3) Koncesionar, ki je med letom prenehal izvajati dejavnost, zaradi katere je dolžan plačevati koncesijo po tej uredbi, mora agenciji poslati dokazila o prenehanju izvajanja te dejavnosti v tridesetih dneh po prenehanju rabe vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib.
(4) Če agencija ugotovi, da koncesionar ni posredoval podatkov, potrebnih za izračun višine plačila za koncesijo v predpisanem roku, ali je posredoval napačne podatke, agencija uporabi za določitev višine plačila za koncesijo podatke o rabi vode iz svojih evidenc o rabi vode.
12. člen
(1) Koncesionar plačuje koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib letno v dveh obrokih na račun, določen s predpisom ministra, pristojnega za finance.
(2) Plačilo prvega obroka zapade v plačilo zadnji delovni dan v juniju, drugega obroka pa zadnji delovni dan v decembru.
(3) Agencija izstavi račun za posamezen obrok v skladu s prejšnjim odstavkom.
(4) Znesek obroka znaša polovico zadnjega plačila za koncesijo, povečanega ali zmanjšanega sorazmerno odstotku spremembe cene osnove plačila za koncesijo.
(5) Za nepravočasno plačane zneske plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonske zamudne obresti.
(6) Morebitna razlika med zneskom plačila za koncesijo, vplačanim z akontacijo, in višino plačila za koncesijo se mora nakazati na račun iz prvega odstavka tega člena ali vrniti koncesionarju v 60 dneh po tem, ko je agencija koncesionarju izstavila poračun plačil za koncesijo.
13. člen
V primerih nepredvidljivih okoliščin, nastalih zaradi višje sile, se lahko plačilo za koncesijo ustrezno zmanjša, kar se natančneje uredi s koncesijsko pogodbo.
14. člen
O prenosu objekta ali naprave, ki jo je koncesionar zgradil zaradi rabe vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib na vodnem ali priobalnem zemljišču v last države odloči ministrstvo po uradni dolžnosti. Način in obseg prenosa objektov in naprav v posest koncedenta se uredita s koncesijsko pogodbo.
15. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije, v njenem imenu pa jo podpiše minister, pristojen za okolje.
(3) V primeru neskladja med določbami te uredbe in koncesijske pogodbe veljajo določbe te uredbe.
V. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
VI. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ne glede na rok podpisa koncesijske pogodbe mora koncesionar začeti plačevati za koncesijo za rabo vode za vzrejo ciprinidnih vrst rib od dneva, ko postane odločba o določitvi koncesionarja dokončna.
18. člen
Ne glede na prvi odstavek 11. člena te uredbe mora koncesionar v roku enega meseca po dokončnosti odločbe o določitvi koncesionarja agenciji poslati vse podatke, potrebne za izračun višine plačila za koncesijo.
19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-68/2006/6
Ljubljana, dne 31. avgusta 2006
EVA 2006-2511-0134
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost