Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

4047. Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija, stran 9858.

Na podlagi 5. alineje prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija – ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05) je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na seji dne 31. 8. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo dospelih neplačanih prispevkov za programe RTV Slovenija, zamudnih obresti in stroškov izdaje sklepa o davčni izvršbi (v nadaljevanju: prispevek) iz razlogov ogroženosti preživljanja v primeru zavezanca – fizične osebe oziroma iz razlogov preprečitve hujše gospodarske škode v primeru zavezanca – pravne osebe.
2. člen
Po tem pravilniku se lahko obravnavajo le dospeli neplačani prispevki. Določbe tega pravilnika se uporabljajo v celoti za zavezance, ki so fizične osebe oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. Za zavezance, ki so pravne osebe, se uporabljajo vse določbe tega pravilnika razen tistih, ki se nanašajo na odpis v celoti in delni odpis.
3. člen
Za člana družine zavezanca – fizične osebe se po tem pravilniku šteje:
– zakonec ali zunajzakonski partner;
– otrok, pastorek, otrok zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali posvojenec, ki živi z dolžnikom v skupnem gospodinjstvu in ga je ta, njegov zakonec ali zunajzakonski partner dolžan preživljati;
– mladoletni vnuki, nečaki in bratje oziroma sestre dolžnika, njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če ta oseba preživlja svoje mladoletne vnuke, nečake ali brate oziroma sestre, ki so brez staršev;
– odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali drugega pravnega naslova dolžan preživljati kdo od članov družine dolžnika.
ODPIS V CELOTI
4. člen
Dolg se odpiše v celoti, če je bil zavezanec oziroma član njegove družine prejemnik denarne socialne pomoči po predpisih socialnega varstva v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za odpis dolga v celoti, oziroma če zavezanec in njegovi družinski člani v navedenem obdobju niso imeli nobenih drugih prihodkov razen denarnih prejemkov, ki so izvzeti iz davčne izvršbe po zakonu, ki ureja davčni postopek.
Izpolnitev pogojev iz prejšnjega odstavka se dokazuje s pravnomočno odločbo pristojnega organa o priznani denarni socialni pomoči oziroma z dokazili o vrstah prejemkov.
5. člen
Dolg se lahko odpiše v celoti tudi v primeru, da mesečni dohodki na družino v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo minimalnega dohodka po predpisih socialnega varstva.
Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z dokazili, ki dokazujejo resničnost navedb v vlogi in iz katerih je mogoče odločiti o vprašanjih, ki jih ureja ta pravilnik, zlasti pa s:
a) potrdili o dohodkih zavezanca in njegovih družinskih članov v obdobju šestih mesecev pred vložitvijo vloge,
b) potrdilom upravne enote o osebah, ki skupaj z zavezancem (na naslovu njegovega prebivališča) tvorijo skupno gospodinjstvo s pripisanimi sorodstvenimi razmerji do zavezanca.
6. člen
V primeru, da bi plačilo obveznosti ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov, zavod na zahtevo zavezanca pri odločanju o vlogah upošteva tudi posebne socialne razmere, zdravstveno stanje in druge posebne okoliščine zavezanca in njegovih družinskih članov.
Posebne okoliščine zavezanec dokazuje z dokazili, ki dokazujejo resničnost navedb v vlogi in iz katerih je mogoče odločiti o vprašanjih, ki jih ureja ta pravilnik.
Zavod se pri odločanju o vlogah posvetuje tudi s pristojnimi Centri za socialno delo in po potrebi ugotovi dejansko stanje tudi z ogledom na terenu.
7. člen
Ne glede na kriterije iz določb, ki se nanašajo na odpis v celoti, se zavezancu odpisa ne odobri, če zavezanec in člani njegove družine razpolagajo s prihranki oziroma premoženjem, ki presega vrednost za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih socialnega varstva.
DELNI ODPIS
8. člen
V primeru okoliščin iz 6. člena tega pravilnika se dolg lahko odpiše tudi delno, vendar največ do višine 75% dolga, če mesečni dohodki na družino zavezanca v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge ne presegajo minimalnega dohodka po predpisih socialnega varstva za več kot 50%.
Izpolnitev pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje na način, predpisan v drugem odstavku 5. člena tega pravilnika.
9. člen
Ne glede na kriterije iz 8. člena tega pravilnika, se zavezancu delnega odpisa ne odobri, če zavezanec in člani njegove družine razpolagajo s prihranki oziroma premoženjem, ki presega vrednost za dodelitev denarne socialne pomoči po predpisih socialnega varstva.
OBROČNO PLAČILO
10. člen
Zavod lahko ugodi vlogi za obročno plačilo zapadlih obveznosti zavezanca – fizične osebe in samostojnega podjetnika posameznika v kolikor ugotovi, da bi takojšnje plačilo prispevka ogrozilo preživljanje zavezanca in njegove družine.
Zavod lahko ugodi vlogi za obročno plačilo prispevka zavezanca – pravne osebe, pri katerem je prišlo do začasne plačilne nezmožnosti iz razlogov, na nastanek katerih ni mogel vplivati, takojšnje plačilo prispevka pa bi zavezancu povzročilo hujšo gospodarsko škodo.
Število mesečnih obrokov se določi glede na navedbe zavezanca o socialnem stanju njegove družine oziroma glede na navedbe o finančnem stanju zavezanca – pravne osebe, pri čemer slabše stanje predstavlja možnost večjega števila obrokov. Število obrokov je omejeno na največ dvanajst.
V primeru nastopa pogojev za odpis oziroma delni odpis lahko zavezanec, dedič ali pravni naslednik zavezanca poda vlogo za odpis oziroma delni odpis dolga ne glede na predhodno podano vlogo za obročno plačilo.
ODLOG PLAČILA
11. člen
Zavod lahko ugodi vlogi za odlog plačila zapadlih obveznosti zavezanca – fizične osebe in samostojnega podjetnika posameznika v kolikor ugotovi, da bi takojšnje plačilo prispevka ogrozilo preživljanje dolžnika in njegove družine.
Zavod lahko ugodi vlogi za odlog plačila prispevka zavezanca – pravne osebe, pri katerem je prišlo do začasne plačilne nezmožnosti iz razlogov, na nastanek katerih ni mogel vplivati, takojšnje plačilo prispevka pa bi zavezancu povzročilo hujšo gospodarsko škodo.
Rok, za katerega je lahko odobren odlog plačila prispevka je največ šest mesecev in začne teči od vročitve odločbe, s katero se dovoli odlog plačila.
V primeru nastopa pogojev za odpis oziroma delni odpis lahko zavezanec, dedič ali pravni naslednik zavezanca poda vlogo za odpis oziroma delni odpis dolga ne glede na predhodno podano vlogo za odlog.
POSTOPEK
12. člen
Vloga za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka se vloži pri Radioteleviziji Slovenija, na naslov: Radiotelevizija Slovenija, Služba za obračun RTV prispevka, Čufarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.
13. člen
Vlogi za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka je potrebno priložiti vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej in iz katerih je mogoče odločiti o vprašanjih, ki jih ureja ta pravilnik.
14. člen
Kolikor zavod na podlagi podane vloge za odpis oziroma delni odpis in predloženih dokazov odloči, da dolžnik ne izpolnjuje pogojev za odpis oziroma delni odpis, pri tem pa ugotovi, da bi bilo dolžniku možno odobriti obročno plačilo oziroma odlog plačila, ga s tem pisno seznani.
15. člen
O vlogah za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo se odloči z odločbo. Odločbo izda generalni direktor zavoda. Zoper odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za kulturo, v petnajstih dneh od vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance – fizične osebe (Uradni list RS, št. 5/01) in Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno odplačevanje prispevka za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti za zavezance – pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike (Uradni list RS, št. 5/01).
17. člen
O vlogah, ki jih je RTV Slovenija prejela pred uveljavitvijo tega pravilnika in o njih še ni bilo odločeno, se odloči na podlagi kriterijev, ki jih vsebuje ta pravilnik.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Namestnik predsednika
Nadzornega sveta RTV Slovenija
Tomaž Glažar l.r.

AAA Zlata odličnost