Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 214/2006 Ob-25119/06 , Stran 7202
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-2, Ur. l. RS, št. 32/06, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 112/05), objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto: svetovalec, v Oddelku za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov in upravnega sodstva, Sektor za pripravo zakonodaje, Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje RS, pod šifro DM 238 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje RS. Prosto delovno mesto svetovalec v Oddelku za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov in upravnega sodstva, v Sektorju za pripravo zakonodaje, v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Ministrstvu za pravosodje RS je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in svetovalec I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta: – najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri; – najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv svetovalec II. Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: državni izpit iz javne uprave (v kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnegarazmerja na podlagi 89. člen ZJU). Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila: – potrdilo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (izdaja ga pristojno sodišče); – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od treh mesecev; – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz katerega je razvidno državljanstvo; – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti; – dokazilo o pridobljeni izobrazbi; – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil). Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ter da ni bila zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe. Delovne naloge izbranega kandidata bodo: – pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv; – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv; – samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov; – opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3, Ljubljana. Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj« in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro DM 238. Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/369-52-63 (g. Hartman). V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost