Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 570/06 Ob-25286/06 , Stran 7214
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška, opr. št. 570/06 z dne 31. 8. 2006, je bila nepremičnina ident. št. 1722-961-11 (dvosobno stanovanje št. 11 v skupni izmeri 50,50 m2, v drugem nadstropju stavbe z naslovom Ljubljana, Krimska ulica 19, ki stoji na parceli št. 362/39) k.o. Trnovsko predmestje, ki je v lasti Marjance Firm, EMŠO 0801969505587, prebivališče Ljubljana, Krimska ulica 20, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, 9020 Celovec, Neuer Platz 14, Republika Avstrija (enolična identifikacijska številka 1870718), za zavarovanje denarne terjatve v višini 126.000 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pogodbenimi obrestmi po obrestni meri trimesečni Euribor s pribitkom v višini 2% letno za čas od črpanja kredita do plačila, s plačilom v 360. zaporednih mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega zadnjega dne vsakega prvega dne v mesecu tako, da prva zapade v plačilo dne 1. 10. 2006, zadnja pa dne 1. 9. 2036, s predčasno zapadlostjo, določeno v pogodbi o potrošniškem hipotekarnem kreditu št. 5014/0016762-00 z dne 23. 8. 2006, ki se izkaže z upničino pisno izjavo dolžnici, da je terjatev zapadla, z navedbo dneva zapadlosti in z dokazilom o vročitvi te izjave dolžniku.

AAA Zlata odličnost