Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 45303-40/2006/2 Ob-24929/06 , Stran 7163
1. Koncedent: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana. 2. Predmet koncesije: standardna in nadstandardna storitev institucionalnega varstva za okvirno 120 mest v domovih za starejše z začetkom izvajanja dejavnosti v letu 2007 ali 2008. Nova mesta se zagotavljajo kot nadomestne kapacitete zaradi prenove Doma upokojencev Jožeta Primožiča – Miklavža Idrija. 3. Opis storitve: Standardna storitev obsega: – osnovno oskrbo, – socialno oskrbo, – zdravstveno varstvo. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz. Bivanje se organizira v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih eno ali dvo posteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov. Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih prostorov in pranje, čiščenje ter vzdrževanje oblačil ter osebnega in skupnega perila. Organiziranje prehrane zajema nabavo, pripravo in postrežbo celodnevne, starosti in zdravstvenemu stanju primerne hrane in napitkov. Tehnična oskrba je organizirana dejavnost za zagotavljanje tehničnih pogojev za optimalno izvajanje institucionalnega varstva ter vključuje naloge vzdrževanja opreme, prostorov, objekta in okolice. Prevozi vključujejo organizacijo in izvedbo prevozov v zvezi z uveljavljanjem zakonskih pravic in obveznosti v nujnih primerih za upravičence. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva in posebnih oblik varstva. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. Zdravstveno varstvo se izvaja po predpisih s področja zdravstva. Storitev se izvaja v celodnevni obliki (24 ur) v skladu s pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št.: 52/95, 19/99, 28/99, 19/99, 125/03, 127/03, 125/04, 127/04, 60/05, 120/05 in 02/06) (v nadaljevanju: Pravilnik). Nadstandardna storitev se izvaja v pogojih, ki so višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev. Storitev je možno šteti za nadstandardno le v primerih, za katere Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št.: 87/06) dopušča možnost oblikovanja cene za nadstandardno storitev. Dodatne storitve, ki jih izvajalci ponujajo poleg standardne in nadstandardne storitve, niso predmet tega razpisa. 4. Obseg storitve v celodnevni obliki: v skladu s sklepom ministra št.: 45303-40/2006-1 z dne 24. 8. 2006, ministrstvo razpisuje koncesijo za skupaj okvirno 120 starejših oseb. 5. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: Ministrstvo razpisuje koncesijo za območje UE Idrija. 6. Uporabniki storitev, za katere se koncesija razpisuje: uporabniki storitve so osebe, praviloma stare nad 65 let in so upravičenci iz 7. člena Pravilnika. 7. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesijska dejavnost se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili. Koncesija se podeli za določen čas, 40 let, z možnostjo podaljšanja, z začetkom izvajanja dejavnosti najkasneje do 30. 6. 2008. 8. Viri financiranja storitev: Storitev plačujejo uporabniki ali drugi zavezanci, razen v primerih, ko so ti v skladu s tretjim odstavkom 100. člena zakona o socialnem varstvu delno ali v celoti oproščeni plačila storitve. Za oprostitve in olajšave plačila storitev se uporabljajo določila Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04 in 124/04). Storitve zdravstvenega varstva se plačujejo v skladu z letno pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 9. Način določitve cene: Ceno storitve določi koncesionar v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, določeno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. V skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju: ZSV) bo potrebno pred začetkom izvajanja storitve k ceni storitve pridobiti soglasje koncedenta. Ponudnik ločeno določi ceno za standardno storitev in ceno za morebitno nadstandardno storitev. Cena storitve na dan začetka izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, ne bo smela biti višja od cene v ponudbi, valorizirane na način, ki ga določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. 10. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih pri koncesionarju se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. 11. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s 7., 8., 9. in 10. členom Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva izpolnjujejo naslednje pogoje: – da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da je fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da se zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost. 12. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev: A. Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis in že razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom, morajo v skladu s prvim in drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe: 1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, 2. dokazilo o registraciji ponudnika; pravne osebe predložijo izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od treh mesecev in veljavno družbeno pogodbo ali drug ustanovitveni akt, zasebniki predložijo odločbo pristojne upravne enote, kjer je registriran zasebnik oziroma dovoljenje za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 3. priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke (potrdilo pristojne davčne uprave o vpisu v davčni register), 4. organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju (obrazec OSK v prilogi), 5. projekcijo finančnega poslovanja za koncesijsko dejavnost za obdobje petih let od začetka opravljanja koncesijske dejavnosti, ki lahko izkazuje negativen poslovni izid le v prvem letu poslovanja, vendar ne več kot 50% predvidenega eno mesečnega priliva iz dejavnost za isto leto (obrazec PFPK-1), 6. dokazila o lastništvu zemljišča in prostorov z zemljiško knjižnim izpiskom ali najemno pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leto ali več, 7. projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore (najmanj PGD z gradbenim dovoljenjem in vrisano opremo) iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06), 8. dokazila o zagotovljeni opremi za izvajanje dejavnosti, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06), 9. uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov, za objekt v katerem se bo izvajala koncesijska dejavnost, 10. program dela za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb (obrazec PK v prilogi), 11. izračun cene na dan 1. 9. 2006 v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (obrazec CK s finančnim načrtom ter izračuni amortizacije, investicijskega vzdrževanja in stroškov financiranja), 12. izjavo ponudnika o predvidenem začetku izvajanja dejavnosti (obrazec IK v prilogi); 13. izjavo ponudnika o poslovni ustreznosti (obrazec IPK v prilogi); kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila: – letne računovodske izkaze za obdobje 3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan, – revizijsko poročilo zadnjih računovodskih izkazov iz prejšnje alinee z mnenjem pooblaščenega revizorja, – podatke o kapitalski strukturi koncesionarja, – podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve, – podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih, – podatke o drugih morebitnih obveznostih. Če iz zadnje bilance stanja izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka roka za prijavo na razpis. Predložiti je treba sklep organa upravljanja, skupaj z materialnimi dokazi, da je izguba pokrita. 14. soglasje občinskega sveta občine, v katerem je objekt ponudnika, da se strinja z izvajanjem dejavnosti institucionalnega varstva za starejše na podlagi koncesije, po predlagani programski in prostorski zasnovi (obrazec SOS v prilogi), 15. bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije vendar ne več kot 5.000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 3. 2007 (obrazec bančna garancija-1 v prilogi). B. Ponudniki, ki še ne razpolagajo s primernim objektom oziroma prostorom za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, morajo v skladu s prvim odstavkom 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, namesto dokazil iz četrte, šeste, sedme, osme, devete točke in štirinajste točke prejšnjega odstavka, predložiti še naslednja dokazila: 1. dokazilo o lastništvu zemljišča in prostorov ali najemno pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še niso primerni za izvajanje storitve oziroma dokazilo o lastništvu stavbnega zemljišča, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih, 2. lokacijsko informacijo pristojnega občinskega organa, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje storitve, 3. soglasje občinskega sveta, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve (obrazec SOS v prilogi), 4. projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejna zasnova), 5. projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve (z navedbo o virih sredstev za dokončanje investicije – obrazec PFPK-2), 6. terminski plan o poteku izvajanja investicije do začetka opravljanja dejavnosti (obrazec TPK v prilogi), 7. organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati in 8. navedbe in dokazila o virih sredstev za dokončanje investicije (obrazec FVK v prilogi) skupaj z izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 1% od ocenjene vrednosti investicije vendar ne več kot 15.000.000,00 SIT do dokončanja objekta v skladu s terminskim planom (obrazec bančna garancija-2 v prilogi), Če se na javni razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi zakona pridobila dovoljenje za delo, lahko namesto dokazil iz druge in tretje točke prvega odstavka 12. poglavja tega razpisa priloži odločbo o vpisu v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve, oziroma navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register. Fizični osebi v tem primeru ne glede na določbe dvanajste točke prvega odstavka 12. člena tega razpisa ni potrebno revidirati računovodskih izkazov, če k temu ni zavezana, in ni potrebno predložiti revizijskega poročila. Vsa dokazila s prilogami o izpolnjevanju pogojev iz poglavja 12 A oziroma 12 B morajo biti urejena, oštevilčena in priložena po navedenem vrstnem redu. 13. Rok in način prijave na javni razpis: Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu osebno ali priporočeno po pošti, do 2. 10. 2006. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo oddane osebno na vložišče MDDSZ, Ljubljana, Kotnikova 5 do 2. 10. 2006 do 14. ure in ponudbe, ki bodo prispele s priporočeno pošiljko, z datumom poštnega žiga, ki ne bo kasnejši kot 2. 10. 2006. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitve institucionalnega varstva v domovih za starejše – ne odpiraj«. Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku razpisnega roka je prepozna. Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen za podelitev koncesije. 14. Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo dne 5. 10. 2006 ob 10. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 / IV nadstropje. Odpiranju ponudb sme prisostvovati vsak predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom. 15. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov: Objekti, v katerih se bo izvajala storitev, morajo izpolnjevati minimalne tehnične pogoje skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. list RS, št. 67/06). Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije: – kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika: – ciljev programa in ciljnih populacij glede na oceno potreb v okolju pri čemer bo poudarek na obravnavi starostnikov z demenco in sorodnimi stanji, – upoštevanja veljavnih standardov storitve in spremljanje njihove kakovosti, – uporabe sodobnih konceptov in metod pri delu s starejšimi ljudmi, – izvajanje dodatnih vrste storitev za starejše (dnevni centri, pomoč na domu). – cena storitve; – rok začetka izvajanja storitev. Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju: – kakovost programa do 40 točk (največ točk pridobijo ponudniki z najbolje ocenjenim programom), – cena storitve do 30 točk (največ točk pridobijo ponudniki z najnižjo ceno oskrbe I, ostali pa sorazmerno manj), – rok začetka izvajanja storitev do 30 (prednost bodo imeli ponudniki, z zgodnejšim rokom začetka izvajanja storitve). Koncendent bo opravil ločeno točkovanje ponudnikov, – posebej tistih, ki imajo v času razpisa že zgrajen primeren objekt za izvajanje dejavnosti oziroma imajo objekt dograjen do podaljšane četrte gradbene faze. – posebej ostalih ponudnikov. Ponudniki iz prve alinee bodo imeli pri izbiri prednost pred ostalimi ponudniki. Pri točkovanju bodo imeli, ob enakem številu točk, prednost pri izbiri ponudniki, ki bodo prej začeli izvajati dejavnost. Največje število mest za posameznega ponudnika je 120. Ob prijavi na razpis veljajo predpisi, ki so veljali na dan objave razpisa. Vse morebitne spremembe veljavnih predpisov v odprtem roku razpisa ne smejo vplivati na pripravo dokumentacije ponudnikov. 16. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe: Minister za delo, družino in socialne zadeve bo na podlagi poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 30 dni po prejemu poročila izbral ponudnike, ki jim bo z odločbo ali odločbo z odložnim pogojem podelil koncesijo za opravljanje storitve, ki je predmet koncesije. Izbranim ponudnikom, ki bodo predložili dokazila iz prvega odstavka 9. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, bo koncedent izdal odločbo o podelitvi koncesije z odložnim pogojem, izbranim ponudnikom, ki bodo predložili dokazila iz prvega odstavka 8. člena navedenega pravilnika pa odločbo o podelitvi koncesije. Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o podelitvi koncesije oziroma odločbe o podelitvi koncesije z odložnim pogojem. 17. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, IV nadstropje. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9. in 10. uro od ponedeljka do petka, v času do 2. 10. 2006 pri Tomažu Čebulju, na telefon 01/369-77-94 in pri Kenda Alešu, na telefon 01/369-77-86. Razpisna dokumentacija zajema: – potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije, – prijavo na razpis, – Resolucija Nacionalnega programa socialnega varstva 2006 – 2010, – opis podrobnejših kriterijev za izbiro, – osnutki pogodb o koncesiji (4), – obrazce (OSK, PFPK-1, PK, CK s finančnim načrtom, IK, IPK, PFPK-2, TPK, FVK, SOS), – obrazec bančne garancije za resnost ponudbe, – izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo posla na predpisanem obrazcu, – Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti