Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 443/06 Ob-24919/06 , Stran 7173
Parc. št. 922/1, travnik v izmeri 7047 m2, vpisana pri vl.št. 166, k.o. Hruševje in parc. št. 907/6 travnik v izmeri 206 m2, vpisana pri vl. št. 409, k.o. Hruševje, zemljišča se po planu nahajajo v območju proizvodnih, obrtnih in kmetijskih dejavnosti, vrednost zemljišč znaša 43,518.000 SIT, 20% DDV pa znaša 8,703.600 SIT, kar pomeni, da znaša pogodbena vrednost zemljišč 52,221.600 SIT oziroma 217.916,88 EUR. Zemljišči se prodajata v kompletu. Za preračunavanje označene pogodbene vrednosti za zemljišča v evrih je uporabljen centralni paritetni tečaj (1 evro = 239,640 tolarja). Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni. Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 22. 9. 2006, do 12.ure. Na kuverti mora biti pod naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča – ne odpiraj.« Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi RS za javna plačila, s sklicevanjem na št. 77-9/2006 za javni razpis. Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po odpiranju javnih ponudb. Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je odstopil od pogodbe. Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo in druge morebitne stroške plača kupec. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ali ki bodo prispele po preteku razpisnega roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo dne 27. 9. 2006 ob 14 .uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni. Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel. 01/434-11-00).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti