Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Su 010111/2006 Ob-24642/06 , Stran 7195
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2 in Ur. l. RS, št. 21/06 US-odl., s spremembami) Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec – vodja vpisnikov, 1 prosto delovno mesto. 1. Delovno mesto »pravosodni sodelavec« je uradniško delovno mesto, delo se lahko opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II, pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec II. 2. Pogoji za opravljanje dela: – srednja strokovna izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda, – najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih izkušenj, – poznavanje dela z računalnikom, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 3. Okvirna vsebina del in nalog na tem delovnem mestu je: – sodelovanje pri vodenju enostavnejših postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti sodišča, – vodenje enostavnejših predpisanih in potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil, – vodenje vpisnikov, knjig in imenikov, skladno s Sodnim redom in drugimi predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča, – delo s strankami, – delo z zaseženimi predmeti, – arhiviranje spisov, skladno s Sodnim redom, – zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil, – izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih, – odločanje o sodnih taksah in njihova izterjava, – ugotavljanje pravnomočnosti sodnih odločb, dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku, – vročanje prijav stečajnim upraviteljem, – priprava preglednic prijavljenih terjatev za naroke, obvestila sodnemu registru, izdaja raznih potrdil, pregled dokumentacije in njeno vročanje naslovnikom, – opravljanje vseh potrebnih vpisničarskih in strojepisnih del, – opravljanje drugih del, skladno s Sodnim redom, po odredbi predsednika sodišča, sodnika ali sekretarja sodišča. 4. K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila: – fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi, – fotokopija potrdila o državljanstvu RS, – fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna doba, oziroma druge verodostojne listine, iz katere so razvidne delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti, – fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz Sodnega reda, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, – potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni v vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ki ga izda krajevno pristojno sodišče. Ob prijavi lahko potrdili iz zadnjih dveh alineji nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili predložiti pred zaposlitvijo. 5. Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja. 6. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 7. Kraj opravljanja dela: izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (stopnja in čas opravljanja dela) naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj, z oznako »javni natečaj«. V izbirni postopek bodo uvrščene samo popolne vloge, s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev. Nepopolne in prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v 8 dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 04/271-12-07, pri vodji skupne kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kranju. V besedilu objave so uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki in uporabljeni kot nevtralno za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost