Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 3520-5/2006-1 Ob-24903/06 , Stran 7205
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, e-mail: natasa@majsperk.si. II. Predmet prodaje je: 1. trisobno stanovanje Majšperk 54, ki stoji na parc. št. 81/31 k.o. Lešje; za navedeno stanovanje ni oblikovana etažna lastnina, v skupni izmeri 68,85 m2, za izklicno ceno 7,952.175 SIT; Stanovanje je prosto. 2. garsonjera Majšperk 36, ki stoji na parc. št. 81/17 k.o. Lešje, vpisana pri vl. št. 525/2, identifik. št. 5.E, stanovanje št. 5/I, v skupni izmeri 23,44 m2, za izklicno ceno 2,599.101 SIT; stanovanje je zasedeno. Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec. III. Način prodaje: 1. Prodaja stanovanja pod točko II/1 se bo izvedla v skladu s 39. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javno dražbo. 2. Prodaja stanovanja pod točko II/2 se bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim zbiranjem ponudb. IV. Roki prodaje: 1. Stanovanje opredeljeno pod točko II/1 bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v sredo 27. 9. 2006 ob 15. uri v sejni sobi Občine Majšperk. 2. Stanovanje opredeljeno pod točko II/2 bo na prodaj z zbiranjem ponudb do vključno 27. 9. 2006 do 15. ure. Ponudbo za nakup stanovanja lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Ponudniki za nakup stanovanja svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za nakup stanovanja«. V. Pogoji javne dražbe in zbiranja ponudb Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti: – potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko TRR za primer vračila varščine, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma izpis od AJPES (velja za pravne osebe in s.p. - dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe), – fotokopijo osebnega dokumenta (velja za fizične osebe), – ID številko za DDV oziroma davčno številko, – matično številko oziroma EMŠO, – pisno in notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo. Vsak dražitelj mora do vključno torka 26. 9. 2006 plačati varščino v višini 200.000 SIT. Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Občine Majšperk, št. 01269-0100017182 voden pri UJP Slovenska Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi. Pravila dražbe: – dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje, dražba je ustna, – draži lahko tisti, ki je do vključno dne 26. 9. 2006 plačal varščino za stanovanje in to dokaže s potrdilom, – pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo, – dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT, – dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, – na dražbi uspe dražitelj, ki ponudbi najvišjo ceno, – če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, – če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, – če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po pogojih razpisa, – dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, – ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, – javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). 2. Ponudnik za javno ponudbo mora v ponudbi navesti: – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodišče cene, – podatke o ponudniku (ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji), – način plačila kupnine. Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk. Prednostno pravico pri nakupu ima najemnik stanovanja. Pri višini najugodnejše kupnine ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine. VI. Ostale določbe Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po končanem postopku. V primeru, da se kupec, v 8 dneh od poziva Občine Majšperk k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil in se mu vplačana varščina ne vrne. Rok plačila kupnine je 8 dni od podpisa pogodbe. Kupec stanovanja, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni dan na tel. 02/795-08-30.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti