Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 103/2006 Ob-25123/06 , Stran 7167
I. Naročnik javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. II. Namen in cilji razpisa Namen razpisa je zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja, zagotavljanje kvalitetnih storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji. Z izvedbo razpisa želimo spodbujati razvoj inovativnega okolja, ki mikro in malim podjetjem omogoča lažji dostop do znanja, rezultatov raziskav, novih tehnologij in drugih storitev za njihovo rast in razvoj. Tehnološki parki in podjetniški inkubatorji bodo pri tem služili kot podporno okolje oziroma inštrument za pospeševanje in rast podjetništva. Cilji razpisa so: – spodbuditi nastajanje novih in rast obstoječih podjetij v tehnoloških parkih in podjetniških inkubatorjih, ki imajo potencial doseganja hitrih rasti ter visoke dodane vrednosti na zaposlenega; – prispevati k ustvarjanju novih, kvalitetnih delovnih mest; – podpora prenosu intelektualne lastnine v gospodarstvo; – uspešno zaključiti projekte razvoja podjetij v tehnoloških parkih in podjetniških inkubatorjih. Podjetniški potencial v Sloveniji kaže na to, da je na letni ravni mogoče pričakovati, da bo ustanovljenih do 50 novih podjetij, od tega do 20 tehnoloških podjetij. III. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti in delovanja tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ter inkubiranih podjetij znotraj le- teh. IV. Upravičeni stroški Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) bo sofinancirala izvajanje naslednjih aktivnosti in z njimi povezane skupine upravičenih stroškov, nastalih v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007 (s tem, da se za proračunsko leto 2006 štejejo stroški nastali v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007 stroški nastali v obdobju od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007) kot sledi: A) Tehnološki park A.1) Japti bo sofinanciral operativne stroške delovanja tehnološkega parka v višini največ do 12,000.000 SIT za obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, in sicer: – stroške materiala in dela zaposlenih v parku, ki so potrebni za delovanje tehnološkega parka (in sicer samo v tistem delu, ki se kot strošek ne zaračunava inkubiranim podjetjem) in, ki so povezani z izvajanjem naslednjih aktivnosti Tehnološkega parka: – za pomoč pri realizaciji podjetniških pobud z visoko vsebnostjo znanja in višjim potencialom rasti; – za zagotavljanje fizične (prostori, zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje tehnoloških podjetij; – za aktivno povezovanje in sodelovanje s centri in viri znanja kot so univerze, raziskovalni instituti, napredna in globalna podjetja; – za aktivno sodelovanje v procesu strateškega razvoja vključenih podjetij, svetovanje na področju promocije, prenosa tehnologij, pozicioniranja izdelkov/storitev/inovacij. Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil plačane račune in izjave o višini plač zaposlenih, za kar je podlaga predloženi akcijski načrt in ocena pričakovanih rezultatov. A.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje operativne stroške delovanja inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka, in sicer v višini od najmanj 750.000 SIT do največ 3,750.000 SIT na inkubirano podjetje v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007: – najem prostora in opreme, ki jih tehnološki park daje v najem in uporabo inkubiranim podjetjem; Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta jasno razvidni tržna in subvencionirana cena najema prostora z opremo; – svetovalne storitve, ki jh opravljajo zaposleni v tehnološkem parku za potencialne podjetnike in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko A.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 7.080 SIT bruto na uro/ en svetovalec v tehnološkem parku lahko opravi največ 160 svetovalnih ur na mesec); Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil poročilo o opravljeni storitvi in potrjen obračun stroškov s strani svetovalca in svetovanca; – svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko A.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 9.120 SIT bruto na uro/ zunanji svetovalec lahko opravi največ 160 svetovalnih ur na mesec); Dokazilo: pogodba o opravljeni svetovalni storitvi podpisana s strani svetovalca in svetovanca, opis izvedenih svetovanj in plačani računi s priloženo specifikacijo. Tehnološki park mora kot podlago za izkazovanje upravičenih stroškov delovanja inkubiranih podjetij predložiti seznam inkubiranih podjetij in metodologijo za izbor ter postopek vključevanja podjetij v tehnološki park in kriterij za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem. B) Podjetniški inkubator B.1) JAPTI bo sofinanciral operativne stroške delovanja podjetniškega inkubatorja v višini največ do 12,000.000 SIT za obdobje od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, in sicer: – stroške materiala in dela zaposlenih v inkubatorju, ki so potrebni za delovanje podjetniškega inkubatorja (in sicer samo v tistem delu, ki se kot strošek ne zaračunava inkubiranim podjetjem) in, ki so povezani z izvajanjem naslednjih aktivnosti podjetniškega inkubatorja: – za pomoč pri realizaciji podjetniških pobud na osnovi tržno zanimive ideje, s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest; – za zagotavljanje fizične (prostori, zgradbe, zemljišča) in intelektualne infrastrukture (inkubator, napredne poslovne storitve, mreža svetovalcev in stikov) za nastanek in delovanje novih podjetij ter pomoč pri razvoju ključnih projektov v obstoječih podjetjih; – za povezovanje s subjekti v smislu razvoja regije in lokalnega okolja. Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil plačane račune in izjave o višini plač zaposlenih na podlagi predloženega akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov. B.2) JAPTI bo sofinanciral naslednje operativne stroške delovanja inkubiranih podjetij, in sicer v višini od najmanj 750.000 SIT do največ 3,750.000 SIT na inkubirano podjetje v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007: – najem prostora in opreme, ki jih podjetniški inkubator daje v najem inkubiranim podjetjem; Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil pogodbo oziroma drugo ustrezno listino, iz katere sta jasno razvidni tržna in subvencionirana cena najema prostora z opremo; – svetovalne storitve, ki jh opravljajo zaposleni v podjetniškem inkubatorju za potencialne podjetnike in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko B.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 7.080 SIT bruto na uro/ en svetovalec v podjetniškem inkubatorju lahko opravi največ 160 svetovalnih ur na mesec); Dokazilo: za izkazovanje upravičenih stroškov bo prijavitelj predložil poročilo o opravljeni storitvi in potrjen obračun stroškov s strani svetovalca in svetovanca; – svetovalne storitve, ki jih opravijo zunanji svetovalci in ne vključujejo omenjenih aktivnosti, kot so storitve navedene pod točko B.1 (priznana višina za opravljeno svetovalno uro znaša 9.120 SIT bruto na uro/ zunanji svetovalec lahko opravi največ 160 svetovalnih ur na mesec); Dokazilo: pogodba o opravljeni svetovalni storitvi podpisana s strani svetovalca in svetovanca, opis izvedenih svetovanj in plačani računi s priloženo specifikacijo. Podjetniški inkubator mora kot podlago za izkazovanje upravičenih stroškov delovanja inkubiranih podjetij predložiti seznam inkubiranih podjetij in metodologijo za izbor ter postopek vključevanja podjetij v podjetniški inkubator in kriterij za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem. Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva pravilo »de minimis«, kar pomeni, da prejemnik v treh zaporednih letih ne more prejeti več kot 100.000 € pomoči. Financirajo se aktivnosti v višini do 100% upravičenih stroškov. V. Pogoji za sodelovanje Splošni pogoji za sodelovanje v postopku oddaje javnega razpisa: Prejemniki so vzpostavljeni in delujoči tehnološki parki in podjetniški inkubatorji ter novi, že registrirani tehnološki parki in podjetniški inkubatorji ter inkubirana podjetja znotraj njih, ki izpolnjujeno naslednje splošne pogoje: A) Pravni status prejemnika, ki velja tako za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje – Prejemnik mora biti samostojna pravna oseba in mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu. Prejemnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence. (Priloga št. P- I) Razlaga terminov: Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja podjetij z visoko tehnološko zahtevnostjo in podjetij, ki komercializirajo lastno razvojno raziskovalno dejavnost. Podjetniški inkubator je pravna oseba, ki predstavlja okolje z ugodnimi pogoji za začetek delovanja novega podjetja in nudi infrastrukturo ter skupne storitve svetovanja podjetnikom začetnikom (inkubirancem), kar dokaže z odobrenim programom dela s strani upravnega organa podjetniškega inkubatorja. Inkubirano podjetje je podjetje, ki je: – aktivno največ eno leto (v letu pred vstopom v park oziroma Inkubator, podjetje ni ustvarilo 5 mio SIT prometa iz rednega poslovanja); – ima manj kot 10 zaposlenih; – deluje v prostorih tehnološkega parka ali podjetniškega inkubatorja. – Prejemnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. Prejemnik je dolžan priložiti izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence. Kolikor se za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, posebno dovoljenje ne zahteva, mora k ponudbi priložiti izjavo, da se takšno dovoljenje ne zahteva. (Priloga št. P – II.) – Prejemnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Prejemnik je dolžan priložiti potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. (Priloga št. P – III.) – Prejemnik ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije. – Prejemnik ne sme biti v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02). – Prejemnik za isti namen ni pridobil sofinanciranje iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna. – Prejemnik nima neporavnanih obveznosti do države. – Podjetja v podjetniškem inkubatorju in tehnološkem parku so lahko deležna spodbud le omejeno obdobje in sicer prva tri leta delovanja. V primeru tehnoloških podjetij se tako triletno obdobje po potrebi podaljša s sklepom skupščine oziroma upravnega odbora. Subjekti inovativnega okolja bodo dejansko višino sredstev na posamezno podjetje določali v teku trajanja pogodbe, glede na potrebe inkubiranih podjetij v skladu s kriteriji za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja, ki jih bodo prijavili v vlogi na javni razpis. Delež subvencije stroškov mora padati najmanj po stopnji 10% točk letno. (Priloga št. P – IV.) Vsa dokazila ali izjave morajo biti v originalu ali z označbo »kopija je enaka originalu« in ne smejo biti starejša od 60 dni od dneva, ki je določen kot rok za oddajo ponudbe. B) Tehnična opremljenost Tehnološki park: Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore za inkubirana podjetja, in sicer vsaj 1000 m2 v uporabni funkciji za inkubirana podjetja (pisarniško pohištvo – miza, omara, predalčnik, miza za sestanke s 4-6 stoli, proizvodne prostore in laboratorije z opremo ter ustrezno informacijsko in komunikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje dokumentov v elektronski obliki in stalen dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi sredstvi). Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta, naprava za faksiranje. Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema za pisarniško poslovanje, optično branje in elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran. Zagotovljen ločen prostor za sprejem uporabnikov. Podjetniški inkubator: Prostorski pogoji: prejemnik mora imeti ustrezne delovne in pomožne prostore za inkubirana podjetja in sicer vsaj 500 m2 v uporabni funkciji za inkubirana podjetja (pisarniško pohištvo-miza, omara, predalčnik, miza za sestanke s 4-6 stoli, proizvodne prostore ter ustrezno informacijsko in komunikacijsko opremo, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, pretvarjanje pisnih dokumentov v elektronsko obliko, arhiviranje dokumentov v elektronski obliki in stalen dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi varnostnimi zaščitnimi sredstvi). Komunikacijska oprema: ISDN telefonska povezava, stalen dostop do interneta, naprava za faksiranje. Računalniška oprema: strežnik – po potrebi, delovna postaja za vsako delovno mesto, laserski tiskalnik, programska oprema za pisarniško poslovanje, optično branje in elektronsko arhiviranje dokumentov, proti virusni program, aktivno spletno stran. Zagotovljen ločen prostor za sprejem uporabnikov. (Priloga št. O – II.) C) Kadrovska zasedba, ki velja tako za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje Prejemnik mora predložiti izpolnjen obrazec o kadrovski strukturi iz katerega bo razvidno število zaposlenih in usposobljenost kadra znotraj tehnološkega parka ali podjetniškega inkubatorja in mreža zunanjih strokovnjakov oziroma svetovalcev, ki podpirajo razvoj podjetij v tehnološkem parku ali podjetniškem inkubatorju. (Priloga št. O – III). D) Drugi pogoji, ki veljajo tako za tehnološke parke kot za podjetniške inkubatorje: D.1.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti pismo o nameri, v katerem mora biti izkazan interes za sodelovanje z institucijami znanja (R & R organizacije, velika podjetja- tudi multinacionalke). (Priloga št. O – IV.) D.2.) Prijavijo se lahko tisti tehnološki parki in podjetniški inkubatorji,ki: – agotavljajo ustrezno infrastrukturo (prostorsko, tehnično, kadrovsko) in je le-ta ob prijavi v uporabnosti; – ob prijavi izkazujejo najmanj 10 inkubiranih podjetij oziroma predložijo pismo o nameri s katerim zagotavljajo, da bodo imeli do 31. 12. 2006 vključenih vsaj 10 inkubiranih podjetij. (Priloga št. O – VI.) D.3.) Prejemnik mora predložiti podatke o delovanju tehnološkega parka oziroma podjetniškega inkubatorja in sicer za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-avgust 2006, in sicer o: – območju, ki ga pokriva; – ciljnih skupinah - inkubiranih podjetjih (število inkubiranih podjetij vključenih v tehnološki park oziroma podjetniški inkubator, sektor dejavnosti vključenega inkubiranega podjetja, rast števila podjetij po posameznih letih, rast števila zaposlenih v inkubiranih podjetjih); – razpoložljivosti prostora-skupne površine ter stopnje zasedenosti prostora, danega v najem podjetjem do 4 leta in stopnje uporabe podpornih storitev podjetij, ki jih koristijo; – rasti dodane vrednosti in dodane vrednosti na zaposlenega v povprečju za vsa inkubirana podjetja. Prejemnik mora predložiti jasen in transparenten opis kriterija - metodologije za izbor podjetij in postopek vključevanja podjetij v tehnološki park ali podjetniški inkubator ter kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem. (Priloga št. O – VII.) D.4.) Prejemnik mora k ponudbi predložiti izvedbeni akcijski načrt izvajanja aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa vključno s stroški delovanja in storitev in pričakovanimi rezultati za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter poročilo o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006. Ključne aktivnosti na podlagi predloženega akcijskega načrta se morajo izvesti najkasneje do 30. 6. 2007. Prejemnik mora k ponudbi predložiti praktični primer standardnih storitev, ki jih nudi inkubiranemu podjetju za vsako leto delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2. leto delovanja, 3. leto delovanja...). (Priloga št. O – VIII.) Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, vloge, ki niso dopolnjene v roku in vloge, ki niso skladne z namenom razpisa, se zavržejo pred postopkom ocenjevanja. VI. Merila za izbor ponudnikov Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila razpisna komisija. Razpisna komisija bo ocenila predložen Akcijski načrt s pričakovanimi rezultati ter poročilo o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006 na podlagi naslednjih ocenjevalnih meril: Kakovost predstavljenega izvedbenega akcijskega načrta in pričakovanih rezultatov za obdobje od 1. 8. 2006 do 30. 6. 2007 ter poročila o delu za leto 2005 in prvih sedem mesecev leta 2006 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi podatkov iz dospelih pravilnih ponudb izdela podlage za določanje višine točk znotraj meril pod 1., 2., 3. in 4. Maksimalno število točk je skupaj 100. Na podlagi ocenjevanja vlog se pripravi izbor prejemnikov sredstev. Kolikor bi se izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presega razpisana sredstva, se sredstva razdelijo glede na višino doseženih točk tako, da imajo prednost pri dodelitvi vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni kriterij: rast števila zaposlenih. Kolikor bo več vlog ustrezalo istemu kriteriju, pa vrstni red evidentiranega prejema vlog na Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje določene s tem razpisom in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. VII. Višina sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2006 znaša 300,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za leto 2006. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje subjektov inovativenga okolja, ki je na razpolago v letu 2007 znaša do 200,000.000 SIT. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6064- Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva iz proračuna RS za leto 2007. Naročnik bo za obdobje sofinanciranja v letu 2007 sklenil aneks k pogodbi za leto 2006, ki mu bo podlaga potrjen Program in finančni načrt naročnika za leto 2007. Način dodeljevanja sredstev Za posamezen subjekt inovativnega okolja se določi višina sofinanciranja na naslednji način: – 12,000.000 SIT za stroške delovanja po pravilu »de minimis« za tehnološki park oziroma podjetniški inkubator. Sofinanciranje posameznega inkubiranega podjetja se določi po pravilu »de minimis« glede na razpoložljiva sredstva, vendar največ 2,250.000 SIT za netehnološko podjetje oziroma 1,725.000 SIT za tehnološko podjetje. VIII. Obdobje za porabo sredstev: program spodbujanja inovativnega okolja se izvaja več let, zato se upoštevajo stroški, ki nastajajo v obdobju od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2007, s tem, da se za leto 2006 šteje obdobje porabe od 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006 in za proračunsko leto 2007 se šteje obdobje porabe od 1. 11. 2006 do 30. 6. 2007. IX. Način prijave in razpisni rok Prijavitelji morajo popolne vloge, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije poslati priporočeno na naslov: Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije, p.p. 3912, 1001 Ljubljana, do vključno 22. 9. 2006 (velja poštni žig do vključno 22. 9. 2006) ali oddati v glavno pisarno Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (WTC 8. nadstropje) do 22. 9. 2006 do 10. ure, v ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis« z navedbo naslova »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja aktivnosti in delovanja tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev ter inkubiranih podjetij v okviru le-teh v letih 2006 in 2007 « in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Osebno predložene vloge bomo sprejemali na Javni agenciji za podjetništvo in tuje investicije vsak delovni dan do 14. ure, oziroma najkasneje do 22. 9. 2006 do 10. ure. Odpirajo se samo v roku prispele, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Vloge, ki bodo prispele po roku se kot prepozne zavržejo in se neodprte vrnejo pošiljatelju. X. Datum odpiranja Odpiranje vlog bo javno in bo 25. 9. 2006 ob 11. uri, v prostorih Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi vloge v določenem roku. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Vsebina akcijskega načrta izvajanja aktivnosti in poročila o delu ni predmet dopolnitve. XI. Obveščanje o izboru: prijavitelji vlog bodo o izboru pisno obveščeni v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. XII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na internetnem naslovu http://www.japti.si ali na sedežu Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (8. nadstropje), vsak delovni dan do 15. ure, (telefon 01/ 589-18-96). XIII. Dodatne informacije Prijavitelj lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo vloge in pojasnila k razpisni dokumentaciji na podlagi pisnega zaprosila na elektronskem naslovu: petra.drobne@japti.si ali pisno na naslovu naročnika s pripisom oziroma sklicem na »Javni razpis tehnološki parki in podjetniški inkubatorji«, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo vlog, do srede, 20. 9. 2006. Seznam prilog in obrazcev, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi: Priloge 1 (izpisi, potrdila, izjave, ipd.) 1. Izpisek iz sodne ali druge evidence o registraciji – priloga št. P – I. 2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence oziroma izjava, da se dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila takšno dovoljenje ne zahteva – priloga št. P – II. 3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco – priloga št. P – III. 4. Priloga št. P – IV. – Izjava, da podjetja v podjetniškem inkubatorju in tehnološkem parku niso deležna spodbud več kot tri leta 5. Priloga št. P – V. – Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence in ustanovni ali drugi ustrezni akt. 6. Priloga št. P – VI. – Izjava, da ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije 7. Priloga št. P – VII. – Izjava, da ponudnik na dan 31. 12. 2005 ni bil v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/99, 50/02 in 93/02). 8. Priloga št. P – VIII. – Izjava, da ponudnik nima neporavnanih obveznosti do države. Priloge 2 (obrazci) 1. Osnovni prijavni obrazec – priloga št. O – I. 2. Tehnična opremljenost – priloga št. O – II. 3.Kadrovska zasedba – priloga št. O – III. 4. Pismo o nameri – priloga št. O – IV. 5. Število inkubiranih podjetij znotraj tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja – priloga št. O –V. 6. Podatki o delovanju tehnološkega parka/ podjetniškega inkubatorja za vsa leta delovanja vključno z obdobjem januar-julij 2006 ter jasen in transparenten opis kriterija - metodologije za izbor podjetij in postopek vključevanja podjetij v tehnološki park ali podjetniški inkubator ter kriterija za dodeljevanje višine sredstev sofinanciranja inkubiranim podjetjem – priloga št. O – VI. 7. Akcijski načrt za obdobje od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006, Poročilo o delu za leto 2005 in in prvih šest mesecev leta 2006, predložitev praktičnega modela standardnih storitev za inkubirana podjetja za vsako leto delovanja (ob vstopu in 1. leto delovanja, 2. leto delovanja, 3. leto delovanja...) – priloga št. O – VII. 8. Vzorec pogodbe – priloga št. O – VIII.

AAA Zlata odličnost