Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

SV 645/06 Ob-25288/06 , Stran 7215
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 645/06 z dne 31. 8. 2006, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 12 v skupni izmeri 47,59 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Dalmatinska ulica 40, stoječe na parc. št. 2610, vpisani pri vl. št. 1373, k.o. Tabor, ki je last Nina in Žige Karo, oba stan. Cankarjeva ulica 18, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi darilne pogodbe z dne 23. 10. 2002, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Jožefa Kara in Zdenke Staroveški Karo, oba stan. Cankarjeva ulica 18, Maribor, v višini 27.000 EUR, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.

AAA Zlata odličnost