Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 122-7/2006 Ob-24647/06 , Stran 7176
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov/projektov ter dejavnosti: a) sofinanciranje projekta – obnova nekdanjega največjega zbirnega taborišča za izgon Slovencev – gradu Rajhenburg v Brestanici, b) sofinanciranje programov in redne dejavnosti društev oziroma združenj, katerih člani imajo status borca, c) sofinanciranje programov in redne dejavnosti društev oziroma združenj, katerih člani imajo status vojnega invalida, d) sofinanciranje projekta – izdaja brošure o delovanju dela društva oziroma organizacije ali njegove podružnice, katerih člani imajo status izgnancev. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: – da imajo urejeno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega razpisa, – da imajo sedež v Občini Litija ali da bo program/projekt izveden za občane Občine Litija, – da bo program oziroma projekt izveden v letu 2006. Kriterij pod drugo alinejo se za sofinanciranje projekta/programa, določenega pod 1./točka a, upošteva glede na zgodovinske dogodke. Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. 3. Merilo za izbor Navedeni projekti/programi iz 1. točke tega besedila se bodo sofinancirali v enkratnem znesku, kar pomeni, da bo sredstva za posamezen program/projekt pridobil samo en predlagatelj, ki bo v največji meri izpolnjeval pogoje tega razpisa. V primeru, da se bo na posamezen program/projekt prijavilo več kandidatov, bo sredstva prejel tisti, ki bo prvi oddal prijavo. V kolikor se na posamezne programe/projekte, določene v prvi točki tega razpisa, ne bo prijavil nihče, se bodo sredstva, odobrena za tisti program, sorazmerno porazdelila na ostale programe. 4. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev znaša 500.000 SIT, v skladu s predmetom tega razpisa iz 1. točke in merilom za izbor pa so razpisana sredstva v višini: a) 50.000 SIT za projekt določen pod 1./ točka a, b) 150.000 SIT za programe / projekte ter dejavnosti določene pod 1./ točka b, c) 100.000 SIT za programe / projekte ter dejavnosti določene pod 1./ točka c, d) 200.000 SIT za projekt določen pod 1./ točka d. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2006 za programe/projekte za katere so namenjena. 6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do petka, 15. 9. 2006, osebno na Občino Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 52 do 10. ure. Predlogi morajo biti predloženi v zaprtih ovojnicah z oznako »ne odpiraj – sofinanciranje programov / projektov v letu 2006«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo predlogov, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. Odpiranje prispelih predlogov Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo 15. 9. 2006 ob 11. uri in ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. V kolikor v roku 8 dni po prejemu poziva pozvani predlagatelji prijave ne bodo dopolnili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava. 8. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o izboru programov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo hkrati pozvani k podpisu pogodbe. V kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev. 9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52), dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, soba 52, tel. 01/896-34-38.

AAA Zlata odličnost