Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24972/06 , Stran 7203
Državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji, skladno s 160. členom Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03 – SZ) (v nadaljevanju: varčevalce) pozivamo, da se vključijo v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo, ki s sistemom državnih premij varčevalcem omogoča in zagotavlja ugodno dolgoročno varčevanje, s pravico do nizko obrestovanih bančnih dolgoročnih stanovanjskih posojil, po pogojih zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi. I. Pogoji nacionalne stanovanjske varčevalne sheme Vse pogoje Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme opredeljuje Zakon o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja – (uradno prečiščeno besedilo – ZNSVS-UPB1. Ur. l. RS, št. 44/06). Povzemamo predvsem naslednje: 1. Varčevanje – Način varčevanja: – obročno – mesečno, najnižji znesek je 12.000,00 SIT oziroma 50,08 EUR, pretvorjeno po enotnem zamenjalnem tečaju 239,640 SIT za EUR in njegov mnogokratnik ali – za več mesecev skupaj. – Varčevalec mora v okviru varčevalnega leta vplačati najmanj znesek desetih pogodbenih mesečnih varčevalnih zneskov in varčevati najmanj toliko mesecev, kot je to določeno v varčevalni pogodbi. – Doba varčevanja je najmanj 5 in največ 10 let. – Obrestna mera je 3,20% in je fiksna za obdobje enega leta. – Varčevalec ima pravico odstopiti od pogodbe, vendar mu v tem primeru pripadajo le obresti na privarčevana sredstva in sicer: – pri odstopu pred enim letom varčevanja – kot za vloge na vpogled, – pri odstopu po enem letu varčevanja – v pogodbeni višini. Banka v tem primeru vrne varčevalcu privarčevana sredstva s pripadajočimi obrestmi. – Varčevalec po zaključku rednega pogodbenega varčevanja: – prosto razpolaga s privarčevanimi sredstvi. Za privarčevana sredstva se šteje vsa plačila po pogodbi in obresti, brez premij; – pridobi pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila. 2. Premija Premija je znesek, ki letno pripade varčevalcu v Nacionalni stanovanjski varčevalni shemi kot spodbuda za namensko porabo privarčevanih sredstev, najem namenskega posojila in redno varčevanje po pogojih Nacionalne stanovanjske varčevalne sheme: – Višina premije znaša 1/24 letnega vplačanega zneska, vendar ne več kot 1/24 pogodbeno določenega letnega varčevalnega zneska. – Premijo se pripiše na varčevalni račun po preteku vsakih 12. mesecev varčevanja. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad zagotovi nakazilo premije za varčevalca do 15. delovnega dne v mesecu po preteku vsakih 12 mesecev varčevanja, varčevalcu pa bo izplačana ob izpolnitvi pogojev iz zakona. 3. Donosnost varčevanja Donosnost varčevanja kot skupni rezultat obresti za varčevanje in pripisanih vseh letnih premij ob koncu petletnega varčevanja je 4,7-odstotna in sicer ob predpostavki vplačil v začetku vsakega meseca in obrestovanja do konca 60. meseca in ob nespremenjeni obrestni meri za varčevanje, ki v letu znaša 2006 3,2 odstotka. 4. Dolgoročno stanovanjsko posojilo – Pravico do dolgoročnega stanovanjskega posojila pridobi varčevalec, ki je redno varčeval celotno pogodbeno dobo in si je zato tudi pridobil pravico do vseh pripadajočih premij. Pravico do posojila, ki izhaja iz varčevalne pogodbe, lahko varčevalec prenese tudi na zakonca oziroma osebo, ki ji v skladu s predpisi o zakonski zvezi pripadajo enake pravice kot zakonskemu partnerju ter na svoje otroke ali vnuke. – Višina posojila je najmanj dvojni znesek privarčevanih sredstev. Za privarčevana sredstva se štejejo vsa plačila po pogodbi, pripadajoče premije za celotno varčevalno obdobje in obresti. – Doba dolgoročnega kreditiranja je praviloma enaka dvojnemu številu let varčevanja za katera je varčevalcu pripadla premija. – Obrestna mera za posojila je za 1 odstotno točko povečana obrestna mera za varčevanje, ki velja v času odplačevanja posojila in je enaka efektivni obrestni meri, pri čemer v izračunu niso upoštevani stroški zavarovanja kredita. – Posojilojemalec lahko odobreno posojilo porabi za: – nakup stanovanja ali stanovanjske hiše, – gradnjo individualne stanovanjske hiše (tudi nadomestno gradnjo, nadzidavo ali dozidavo, izgradnjo podstrešnega stanovanja), – rekonstrukcijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše ali – adaptacijo lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše, – nakup stavbnega zemljišča za gradnjo stanovanjske hiše, – plačilo stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, – plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče, – plačilo projektne dokumentacije v zvezi z nameni iz prejšnjih točk, – poplačilo že najetih posojil za navedene namene. Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Pri namenski porabi privarčevanih sredstev se lahko del posojila v višini 30 odstotkov varčevalcu izplača v gotovini. 5. Stroški Banke ne zaračunavajo stroškov za sklenitev in vodenje varčevalne pogodbe, odobritev in sklenitev posojilne pogodbe ter vodenje posojila. II. Sklepanje varčevalnih pogodb Varčevalec vstopi v Nacionalno stanovanjsko varčevalno shemo s sklenitvijo pogodbe o varčevanju (v nadaljevanju: varčevalna pogodba) v eni izmed naslednjih bank, ki so si pridobile pravice za sklepanje varčevalnih pogodb: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! K sklepanju varčevalnih pogodb vas vabimo od 2. 10. 2006 dalje v vse enote navedenih bank. Za sklenitev varčevalne pogodbe potrebujete: – osebni dokument, – davčno številko, – sredstva v višini prvega mesečnega obroka varčevanja. Na podlagi dosedanjih izkušenj vam svetujemo, da si plačevanje mesečnih obrokov varčevanja uredite preko trajnega naloga v vaši matični banki. Vse dodatne informacije so vam na voljo neposredno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Poljanska cesta 31, Ljubljana, tel. 01/47-10-500 in 01/47-10-531 ali pri vseh izbranih bankah.

AAA Zlata odličnost