Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Ob-24772/06 , Stran 7204
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/00, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03); sklep 30. redne seje sveta Občine Videm, z dne 30. 5. 2006. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina Številka zemljiške parcele 1618/4 v izmeri 3415 m2 njiva vpisana na zemljiško knjižnem vložku 1342, pri k.o. Pobrežje. Oznaka prostorske enote: Območje P18 S4, namenjeno za stanovanje, kmetijsko in poslovno dejavnost, katerega do prejema lokacijskega načrta posege v prostor urejajo prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/94, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 11/97). 3. Namen javnega zbiranja ponudb Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta – vrtca, za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za dobo 15 let. Občina Videm (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v šestih mesecih od podpisa pogodbe izvedel izgradnjo novega vrtca v velikosti 545,39 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik Letno nadomestilo za imetnika stavbne pravice tlorisa 545,39 m2, znaša 1,655.545 SIT oziroma 6.908,47 € in je izračunano na predpostavki, da se poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja. Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 14,501.125 SIT oziroma 60.512,13 €. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na gradnjo vrtca za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti, faksu 02/761-94-01, ali na tel. 02/761-94-04 in e-mail: darinka.ratajc@videm.si. 6. Oblika in pogoji pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelane idejne zasnove, projektno nalogo in tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 30. 7. 2007. 7. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 18. 9. 2006 do 12. ure na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, z vidno oznako »Ne odpiraj – Ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za gradnjo vrtca za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji Komisija razpisovalca za izvedbo in nadzor nad postopkom, lahko do sklenitve predmetne pogodbe, postopek javnega zbiranja ponudb kadarkoli zaustavi. Ponudnik nima pravice do povračila stroškov. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Darinka Ratajc, odgovorna oseba za izvajanje investicije.

AAA Zlata odličnost