Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 3528-16/2006 Ob-25039/06 , Stran 7206
1. Navedba zbiratelja ponudb: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. 2. Predmet zbiranja: poslovni prostori namenjeni delovanju Univerzitetnega in raziskovalnega središča Novo mesto. 3. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani ponudnik zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih najemodajalcev: – poslovni prostori se morajo nahajati v Novem mestu; – skupna površina poslovnih prostorov mora biti od 180 do 220 m2 in ne smejo biti dislocirani; – mesečna najemnina za poslovne prostore ne sme presegati 10 EUR/m2; – v neposredni bližini poslovnih prostorov morajo biti zagotovljeni brezplačni parkirni prostori; – trajanje najemnega razmerja mora biti 5 let, z možnostjo podaljšanja. 4. Kriteriji za izbor: – višina mesečne najemnine; – bližina predavalnic; – starost poslovnih prostorov. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Vsebina ponudbe: ponudbe morajo vsebovati podroben opis vseh poslovnih prostorov z načrtom razporeditve prostorov in z njihovimi izmerami; ustrezno dokazilo, iz katerega bo razvidna starost poslovnih prostorov oziroma datum njihove celovite obnove; s strani ponudnika podpisano izjavo o oddaljenosti poslovnih prostorov od predavalnic; navedbo skupne površine, ki se oddaja v najem; navedbo višine mesečne najemnine za m2 poslovnega prostora in znesek celotne mesečne najemnine; navedba lokacije stavbe, kjer se poslovni prostori nahajajo ter ime, priimek in telefonsko številko kontaktne osebe v primeru predhodnega ogleda. 6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente: – pravne osebe morajo poleg vseh zahtevanih podatkov iz 5. točke tega zbiranja ponudb, v ponudbi navesti tudi naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe ter priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – fizične osebe in samostojni podjetniki morajo poleg vseh zahtevanih podatkov iz 5. točke tega zbiranja ponudb, k ponudbi fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa izpis iz registra Davčne uprave RS, v ponudbi je potrebno še navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko in številko transakcijskega računa. 8. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto sklenila najemno pogodbo za najem poslovnih prostorov najkasneje v roku 30 dni od izbora najugodnejšega ponudnika. 10. Mestna občina Novo mesto si pridržuje pravico ustaviti začeti postopek pridobivanja poslovnih prostorov v najem do sklenitve pravnega posla. Zbiratelj ponudb si pridržuje pravico, da si pred sklenitvijo najemne pogodbe ogleda poslovne prostore, kakor tudi, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. 11. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov – Univerzitetno in raziskovalno središče Novo mesto«, sklic na šifro: 3528-16/2006. 12. Rok za oddajo ponudb je do vključno 20. 9. 2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti