Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2006 z dne 8. 9. 2006

Kazalo

Št. 2584 Ob-25087/06 , Stran 7204
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47. 2. Predmet javnega poziva je: a) Odprodaja zemljišča z nepremičninami, ki so predvidene za odstranitev. b) Kraj: Vir pri Domžalah – GEA d.d. c) Vrsta nepremičnin: parc. št. 1174/3, 2353, 2354 in 2355 vl. št. 4708, k.o. Domžale, v naravi rezervoarji za olje 3050 ton in 86/1000 parc. št. 2352/1, vl. št. 4709 k.o. Domžale, v naravi del podnega skladišča v izmeri 240 m2. Izhodiščna cena je 49,000.000 SIT. d) Nepremičnine se prodajajo, po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. Del podnega skladišča s pripadajočim deležem na skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna pravica solastnika. 3. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja ponudb. Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. 4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnin, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se vplačana kavcija ne vrača. 5. Način in rok plačila Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri Bank Austria Ljubljana št. 29000 – 0055148819. Vplačana kavcija se bo vštela v kupnino. 6. Višina kavcije Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri Bank Austria Ljubljana št. 29000 – 0055148819. Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti. 7. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel. 01/589-73-17. 8. Predložitev ponudb: a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do 18. 9. 2006, do 14. ure. Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin na Viru pri Domžalah – ne odpiraj«. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o vplačani kavciji, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa, – izpisek iz sodnega registra, ne starejši od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe, – potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba. b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana. 9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 19. 9. 2006 ob 9. uri, v na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost